กำหนดการ

วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ดำเนินการจัดกิจกรรม พิธีไหว้ครู

สถานที่ ลานกิจกรรม La Providence(ลานกิจกรรม La Providence)

เวลา กิจกรรม สถานที่
08:00-15:00

งานกิจกรรมทางวัฒนธรรม ประเพณีและวันสำคัญ ดำเนินการประเมินการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันที่ 30 มิ.ย.-5 ก.ค.2565

 ลานกิจกรรม La Providence(ลานกิจกรรม La Providence)
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 3682 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2 (330002)พิธีไหว้ครู

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
- ออกแบบการจัดกิจกรรม
- ประสาน กำกับ ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย
- ประชุมติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย
- ดำเนินการจัดกิจกรรม
1) การประกวดกล่าวนำบทไหว้ครู
2) คัดเลือกตัวแทนนักเรียนห้องละ 2 คน(ชาย-หญิง) ถือพานไหว้ครู
3) ประกวดของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
4) ฝึกซ้อมนักเรียนถือพานไหว้ โดยครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาและวัฒนธรรมฯ
5) ฝึกซ้อมพิธีไหว้ครู
6) พิธีไหว้ครู
- ประเมินผลการจัดกิจกรรม
- นำผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป
 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2 (330002)พิธีไหว้ครู
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมพิธี วันไหว้ครู (วันที่ 6 มิ.ย. 2565)
- ออกแบบการจัดกิจกรรม พิธีไหว้ครู (วันที่ 10 มิ.ย. 2565)
- ประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรม พิธีไหว้ครู (วันที่ 21 มิ.ย. 2565)
- งานกิจกรรมทางวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และวันสำคัญ จัดกิจกรรมฝึกซ้อมนักเรียนตัวแทนถือพานไหว้ครู (วันที่ 27 มิ.ย. 2565)
- ตัวแทนนักเรียนทำพานไหว้ครู (วันที่ 29 มิ.ย. 2565)
- ดำเนินการจัดกิจกรรม พิธีไหว้ครู (วันที่ 30 มิ.ย. 2565)
- ประเมินการจัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 30 มิ.ย. 2565)
- 6.2 (330002)พิธีไหว้ครู (วันที่ 30 มิ.ย. 2565)

แผนงาน : จัดทำแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเสริมหลักสูตร งานกิจกรรมทางวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และวันสำคัญ ให้สอดคล้องกับนโยบายแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ แผนพัฒนาโรงเรียนและดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพตามแผนที่วางไว้

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีศาสนา และวันสำคัญ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep