กำหนดการ

วันที่ 21 พฤษภาคม 2565

กิจกรรมที่1 “การเข้าใจการสร้างสัมพันธ์ภาพ”

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

เวลา กิจกรรม สถานที่
09:00-11:30 21 พฤษภาคม 2565 กิจกรรมที่1 “การเข้าใจการสร้างสัมพันธ์ภาพ”  อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องภาวนา)
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : -

รายการกำหนดการของขั้นตอน


- 7.1 ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์เสริมระดับประถมศึกษาปี่ท 1-3 (วันที่ 0 543)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (วันที่ 0 543)
- (วันที่ 0 543)
- กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากล (ครู) (วันที่ 0 543)
- กิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษในโรงเรียน English Speaking Test (วันที่ 0 543)
- กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาจีน (วันตรุษจีน) (วันที่ 0 543)
- กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (วันที่ 0 543)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่1 (วันที่ 0 543)
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมจีน ระดับประถม (ต่างประเทศ) (วันที่ 0 543)
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมจีน ระดับมัธยม (ต่างประเทศ) (วันที่ 0 543)
- กิจกรรมค่ายภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาภายในประเทศ (วันที่ 0 543)
- กิจกรรมค่าย Robot ณ เมืองกุยหลิง สาธารณรัฐประชาชนจีน (วันที่ 0 543)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 0 543)
- 6 (วันที่ 0 543)
- (วันที่ 0 543)
- 6.1ขั้นวางแผน (วันที่ 0 543)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 0 543)
- 6.2ขั้นวางแผน (วันที่ 0 543)
- 4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 0 543)
- 6.2 ขั้นดำเนินการ (วันที่ 0 543)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 0 543)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 0 543)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 (วันที่ 0 543)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 0 543)
- 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 0 543)
- ุ6.1 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากล (ครู) (วันที่ 0 543)
- 6.1 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เสริมสำหรับหุ่นยนต์ ระดับ ประถมต้น ป.1-3 (วันที่ 0 543)
- 6.1 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากล (ครู) (วันที่ 0 543)
- 6.2 กิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษในโรงเรียน (English Speaking Test) (วันที่ 0 543)
- 6.3 กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาจีน (กิจกรรมวันตรุษจีน) (วันที่ 0 543)
- 6.2 (วันที่ 0 543)
- 6.1 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากล (ครู) (วันที่ 0 543)
- 6.2 กิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษในโรงเรียน (English Speaking Test) (วันที่ 0 543)
- 6.3 กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาจีน (กิจกรรมวันตรุษจีน) (วันที่ 0 543)
- ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ (วันที่ 0 543)
- ุ6.4 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษนักเรียนมัธยมศึกษา (วันที่ 0 543)
- 6.5 กิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมจีน สำหรับนักเรียนประถม (ต่างประเทศ) (วันที่ 0 543)
- 6.6 กิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมจีน สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา (ต่างประเทศ) (วันที่ 0 543)
- 6.7 กิจกรรมค่ายศิลปะวัฒนธรรมจีนสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาภายในประเทศ (วันที่ 0 543)
- 6.8 กิจกรรมค่าย Robot ณ เมืองกุยหลิง สาธารณรัฐประชาชนจีน (วันที่ 0 543)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 24 ก.ย. 1762)
- (วันที่ 16 พ.ค. 2557)
- ประชุม วางแผน ดำเนินการ เสนอเพื่อขออนุมัติโครงการ วางแผนการดำเนินงาน ประชาสัมพันธ์โครงการ ดำเนินงานตามแผนงาน สรุปผลการดำเนินการ (วันที่ 1 ต.ค. 2557)
- (วันที่ 14 ต.ค. 2557)
- (วันที่ 14 ต.ค. 2557)
- š (วันที่ 14 ต.ค. 2557)
- ʪ. (วันที่ 14 ต.ค. 2557)
- ʷ (วันที่ 14 ต.ค. 2557)
- (วันที่ 14 ต.ค. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 14 ต.ค. 2557)
- (วันที่ 14 ต.ค. 2557)
- (วันที่ 14 ต.ค. 2557)
- (วันที่ 14 ต.ค. 2557)
- ATCI (วันที่ 14 ต.ค. 2557)
- (วันที่ 14 ต.ค. 2557)
- (วันที่ 14 ต.ค. 2557)
- (วันที่ 14 ต.ค. 2557)
- (วันที่ 14 ต.ค. 2557)
- (วันที่ 14 ต.ค. 2557)
- (วันที่ 14 ต.ค. 2557)
- ʷ (วันที่ 14 ต.ค. 2557)
- (วันที่ 14 ต.ค. 2557)
- (วันที่ 14 ต.ค. 2557)
- (วันที่ 14 ต.ค. 2557)
- (วันที่ 14 ต.ค. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 14 ต.ค. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 14 ต.ค. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 14 ต.ค. 2557)
- (วันที่ 14 ต.ค. 2557)
- (วันที่ 14 ต.ค. 2557)
- (วันที่ 14 ต.ค. 2557)
- (วันที่ 14 ต.ค. 2557)
- (วันที่ 14 ต.ค. 2557)
- (วันที่ 14 ต.ค. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 14 ต.ค. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 14 ต.ค. 2557)
- (วันที่ 14 ต.ค. 2557)
- (วันที่ 14 ต.ค. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 14 ต.ค. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 14 ต.ค. 2557)
- (วันที่ 14 ต.ค. 2557)
- ʡʤ (วันที่ 14 ต.ค. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 14 ต.ค. 2557)
- ʡʤ (วันที่ 14 ต.ค. 2557)
- (วันที่ 14 ต.ค. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 16 ต.ค. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 16 ต.ค. 2557)
- (วันที่ 20 ต.ค. 2557)
- (วันที่ 20 ต.ค. 2557)
- (วันที่ 20 ต.ค. 2557)
- (วันที่ 20 ต.ค. 2557)
- (วันที่ 20 ต.ค. 2557)
- (วันที่ 20 ต.ค. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 20 ต.ค. 2557)
- (วันที่ 20 ต.ค. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 20 ต.ค. 2557)
- ࢵ 1 ͹حҵ (วันที่ 20 ต.ค. 2557)
- (วันที่ 20 ต.ค. 2557)
- (วันที่ 20 ต.ค. 2557)
- (วันที่ 20 ต.ค. 2557)
- (วันที่ 20 ต.ค. 2557)
- (วันที่ 20 ต.ค. 2557)
- (วันที่ 20 ต.ค. 2557)
- (วันที่ 20 ต.ค. 2557)
- (วันที่ 20 ต.ค. 2557)
- (วันที่ 20 ต.ค. 2557)
- (วันที่ 20 ต.ค. 2557)
- (วันที่ 21 ต.ค. 2557)
- (วันที่ 21 ต.ค. 2557)
- (วันที่ 21 ต.ค. 2557)
- (วันที่ 21 ต.ค. 2557)
- (วันที่ 21 ต.ค. 2557)
- (วันที่ 21 ต.ค. 2557)
- (วันที่ 21 ต.ค. 2557)
- ๪ (วันที่ 21 ต.ค. 2557)
- (วันที่ 21 ต.ค. 2557)
- (วันที่ 23 ต.ค. 2557)
- (วันที่ 23 ต.ค. 2557)
- (วันที่ 23 ต.ค. 2557)
- (วันที่ 23 ต.ค. 2557)
- (วันที่ 23 ต.ค. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 23 ต.ค. 2557)
- (วันที่ 23 ต.ค. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 23 ต.ค. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 23 ต.ค. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 23 ต.ค. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 23 ต.ค. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 23 ต.ค. 2557)
- ࢵ 1 Ἱ (วันที่ 23 ต.ค. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 23 ต.ค. 2557)
- ࢵ 1 Ἱ (วันที่ 24 ต.ค. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 28 ต.ค. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 28 ต.ค. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 28 ต.ค. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 28 ต.ค. 2557)
- (วันที่ 28 ต.ค. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 28 ต.ค. 2557)
- (วันที่ 29 ต.ค. 2557)
- (วันที่ 29 ต.ค. 2557)
- ;Ǫ (วันที่ 29 ต.ค. 2557)
- (วันที่ 29 ต.ค. 2557)
- (วันที่ 29 ต.ค. 2557)
- (วันที่ 29 ต.ค. 2557)
- þ (วันที่ 31 ต.ค. 2557)
- (วันที่ 5 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 7 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 7 พ.ย. 2557)
- ʶҺѹ (วันที่ 7 พ.ย. 2557)
- ʶҺѹ (วันที่ 7 พ.ย. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 7 พ.ย. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 7 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 7 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 7 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 7 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 7 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 7 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 7 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 7 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 7 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 7 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 7 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 7 พ.ย. 2557)
- ʹ (วันที่ 7 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 7 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 7 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 7 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 7 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 7 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 7 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 7 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 7 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 7 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 7 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 10 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 10 พ.ย. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 10 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 10 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 10 พ.ย. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 10 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 10 พ.ย. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 10 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 10 พ.ย. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 10 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 10 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 10 พ.ย. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 10 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 10 พ.ย. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 10 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 10 พ.ย. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 10 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 10 พ.ย. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 10 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 10 พ.ย. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 11 พ.ย. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 11 พ.ย. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 11 พ.ย. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 11 พ.ย. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 11 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 11 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 11 พ.ย. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 11 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 11 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 11 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 11 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 11 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 11 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 11 พ.ย. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 11 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 11 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 11 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 11 พ.ย. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 11 พ.ย. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 11 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 12 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 12 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 12 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 12 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 12 พ.ย. 2557)
- ʪ. (วันที่ 12 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 12 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 12 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 12 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 12 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 12 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 12 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 13 พ.ย. 2557)
- ʪ (วันที่ 13 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 13 พ.ย. 2557)
- ʪ. (วันที่ 13 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 13 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 13 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 13 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 13 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 13 พ.ย. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 13 พ.ย. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 13 พ.ย. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 13 พ.ย. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 13 พ.ย. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 13 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 13 พ.ย. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 13 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 13 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 13 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 13 พ.ย. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 13 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 13 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 13 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 13 พ.ย. 2557)
- þ. (วันที่ 13 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 13 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 13 พ.ย. 2557)
- ʪ. (วันที่ 13 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 13 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 13 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 13 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 13 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 18 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 18 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 18 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 18 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 18 พ.ย. 2557)
- ʡʤ (วันที่ 18 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 18 พ.ย. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 18 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 18 พ.ย. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 18 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 18 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 18 พ.ย. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 18 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 18 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 18 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 18 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 18 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 18 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 18 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 18 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 18 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 18 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 18 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 18 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 18 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 18 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 18 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 18 พ.ย. 2557)
- ͺ (วันที่ 18 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 18 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 24 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 24 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 24 พ.ย. 2557)
- ais (วันที่ 24 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 24 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 24 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 24 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 24 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 24 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 24 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 24 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 24 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 24 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 24 พ.ย. 2557)
- þ (วันที่ 24 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 24 พ.ย. 2557)
- ʡʤ (วันที่ 24 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 24 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 24 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 24 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 24 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 24 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 24 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 25 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 25 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 25 พ.ย. 2557)
- ʶҺѹ (วันที่ 25 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 25 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 25 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 25 พ.ย. 2557)
- ʡʤ (วันที่ 25 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 25 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 25 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 25 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 25 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 25 พ.ย. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 25 พ.ย. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 25 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 25 พ.ย. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 25 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 25 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 25 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 25 พ.ย. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 25 พ.ย. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 26 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 26 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 2 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 2 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 3 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 3 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 3 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 3 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 3 ธ.ค. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 3 ธ.ค. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 3 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 3 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 3 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 3 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 3 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 3 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 3 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 3 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 3 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 3 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 3 ธ.ค. 2557)
- ʹ (วันที่ 3 ธ.ค. 2557)
- ʹ (วันที่ 3 ธ.ค. 2557)
- ʹ (วันที่ 3 ธ.ค. 2557)
- ʹ (วันที่ 3 ธ.ค. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 3 ธ.ค. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 3 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 3 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 3 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 3 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 3 ธ.ค. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 3 ธ.ค. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 3 ธ.ค. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 3 ธ.ค. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 3 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 3 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 3 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 3 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 3 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 3 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 3 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 3 ธ.ค. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 3 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 3 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 3 ธ.ค. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 3 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 8 ธ.ค. 2557)
- superbook (วันที่ 9 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 9 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 9 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 9 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 9 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 9 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 9 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 9 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 9 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 9 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 9 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 9 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 9 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 9 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 9 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 9 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 9 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 9 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 9 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 12 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 12 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 12 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 12 ธ.ค. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 12 ธ.ค. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 12 ธ.ค. 2557)
- ࢵ 1 ¡ (วันที่ 12 ธ.ค. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 12 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 15 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 15 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 15 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 15 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 15 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 15 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 15 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 15 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 15 ธ.ค. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 15 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 15 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 15 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 15 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 15 ธ.ค. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 15 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 15 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 16 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 16 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 16 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 16 ธ.ค. 2557)
- ࢵ 35 (วันที่ 16 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 16 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 16 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 16 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 17 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 18 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 18 ธ.ค. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 18 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 18 ธ.ค. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 18 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 18 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 18 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 18 ธ.ค. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 18 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 18 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 18 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 18 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 18 ธ.ค. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 23 ธ.ค. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 23 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 23 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 23 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 23 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 23 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 23 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 23 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 23 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 23 ธ.ค. 2557)
- ACC (วันที่ 23 ธ.ค. 2557)
- ACC (วันที่ 23 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 23 ธ.ค. 2557)
- ๪ (วันที่ 23 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 23 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 23 ธ.ค. 2557)
- ࢵ 35 (วันที่ 23 ธ.ค. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 23 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 23 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 23 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 26 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 26 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 26 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 26 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 26 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 26 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 26 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 26 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 26 ธ.ค. 2557)
- ʹ (วันที่ 5 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 5 ม.ค. 2558)
- ʶҺ (วันที่ 5 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 5 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 5 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 5 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 5 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 7 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 7 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 7 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 7 ม.ค. 2558)
- þ (วันที่ 7 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 7 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 7 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 7 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 7 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 7 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 7 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 7 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 7 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 7 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 7 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 7 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 8 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 8 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 8 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 8 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 8 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 8 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 8 ม.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 8 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 8 ม.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 8 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 8 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 8 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 8 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 8 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 8 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 8 ม.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 8 ม.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 12 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 13 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 13 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 13 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 13 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 13 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 13 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 13 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 13 ม.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 13 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 13 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 13 ม.ค. 2558)
- ʶҹյ (วันที่ 13 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 13 ม.ค. 2558)
- SRC (วันที่ 13 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 13 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 13 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 13 ม.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 13 ม.ค. 2558)
- ʡʤ (วันที่ 13 ม.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 13 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 13 ม.ค. 2558)
- ʹ (วันที่ 13 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 14 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 14 ม.ค. 2558)
- ʶҺѹ (วันที่ 14 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 14 ม.ค. 2558)
- ʶҹ (วันที่ 15 ม.ค. 2558)
- ʶҺѹ (วันที่ 15 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 15 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 15 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 15 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 15 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 15 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 15 ม.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 15 ม.ค. 2558)
- ʡʤ (วันที่ 15 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 15 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 15 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 21 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 21 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 21 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 21 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 21 ม.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 21 ม.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 21 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 21 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 21 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 21 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 21 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 22 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 22 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 22 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 22 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 22 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 22 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 22 ม.ค. 2558)
- ๪ (วันที่ 22 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 22 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 22 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 22 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 22 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 22 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 22 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 22 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 22 ม.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 22 ม.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 22 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 22 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 23 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 2 ก.พ. 2558)
- LCCT (วันที่ 2 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 2 ก.พ. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 2 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 2 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 2 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 2 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 2 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 2 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 2 ก.พ. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 2 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 2 ก.พ. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 2 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 2 ก.พ. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 2 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 2 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 2 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 2 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 2 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 2 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 2 ก.พ. 2558)
- ʶҺѹ (วันที่ 2 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 2 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 2 ก.พ. 2558)
- ʶҺѹ (วันที่ 2 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 2 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 2 ก.พ. 2558)
- ࢵ 1 ͹حҵ (วันที่ 2 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 2 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 4 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 4 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 4 ก.พ. 2558)
- ࢵ 35 (วันที่ 4 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 4 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 4 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 4 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 4 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 4 ก.พ. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 4 ก.พ. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 4 ก.พ. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 4 ก.พ. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 4 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 4 ก.พ. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 4 ก.พ. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 4 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 4 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 4 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 4 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 4 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 4 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 4 ก.พ. 2558)
- ʡʤ. (วันที่ 9 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 10 ก.พ. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 10 ก.พ. 2558)
- ͧ (วันที่ 10 ก.พ. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 10 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 10 ก.พ. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 10 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 10 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 10 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 10 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 10 ก.พ. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 10 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 11 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 11 ก.พ. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 11 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 11 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 11 ก.พ. 2558)
- workshop summer (วันที่ 11 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 11 ก.พ. 2558)
- š (วันที่ 11 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 11 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 11 ก.พ. 2558)
- š (วันที่ 11 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 11 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 11 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 11 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 11 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 11 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 11 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 11 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 13 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 13 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 13 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 13 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 13 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 13 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 13 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 13 ก.พ. 2558)
- Lcct (วันที่ 13 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 13 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 16 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 16 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 16 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 16 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 16 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 16 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 16 ก.พ. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 16 ก.พ. 2558)
- ࢵ 1 ¡ (วันที่ 16 ก.พ. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 16 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 16 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 16 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 18 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 18 ก.พ. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 18 ก.พ. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 18 ก.พ. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 18 ก.พ. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 18 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 20 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 20 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 20 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 20 ก.พ. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 20 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 20 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 20 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 20 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 20 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 20 ก.พ. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 23 ก.พ. 2558)
- ʹ (วันที่ 23 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 23 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 23 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 23 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 23 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 24 ก.พ. 2558)
- ʹ (วันที่ 24 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 24 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 24 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 24 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 24 ก.พ. 2558)
- þ (วันที่ 24 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 24 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 24 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 24 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 24 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 24 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 24 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 24 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 24 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 24 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 24 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 24 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 24 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 26 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 26 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 26 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 26 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 26 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 26 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 26 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 26 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 26 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 26 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 26 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 26 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 3 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 3 มี.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 3 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 3 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 3 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 3 มี.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 3 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 3 มี.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 5 มี.ค. 2558)
- ACC (วันที่ 5 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 5 มี.ค. 2558)
- ACN (วันที่ 5 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 5 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 5 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 5 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 5 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 5 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 5 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 6 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 6 มี.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 6 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 6 มี.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 6 มี.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 6 มี.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 6 มี.ค. 2558)
- ʶҹ (วันที่ 6 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 6 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 6 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 6 มี.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 6 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 11 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 11 มี.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 11 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 11 มี.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 11 มี.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 11 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 11 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 11 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 11 มี.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 11 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 11 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 12 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 12 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 12 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 12 มี.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 12 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 12 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 12 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 12 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 12 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 12 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 12 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 12 มี.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 12 มี.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 12 มี.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 12 มี.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 12 มี.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 12 มี.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 12 มี.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 12 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 12 มี.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 12 มี.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 12 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 13 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 13 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 13 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 13 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 17 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 17 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 17 มี.ค. 2558)
- ʡʤ (วันที่ 17 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 17 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 17 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 17 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 17 มี.ค. 2558)
- ࢵ 1 ȸ 04131/ (วันที่ 17 มี.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 17 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 17 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 17 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 23 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 23 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 23 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 23 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 23 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 23 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 23 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 23 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 23 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 23 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 23 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 23 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 23 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 23 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 23 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 23 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 23 มี.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 23 มี.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 23 มี.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 24 มี.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 24 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 24 มี.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 24 มี.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 24 มี.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 24 มี.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 24 มี.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 24 มี.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 24 มี.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 24 มี.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 24 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 26 มี.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 26 มี.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 26 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 26 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 26 มี.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 26 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 26 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 26 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 26 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 26 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 26 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 27 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 30 มี.ค. 2558)
- ʶҺѹ (วันที่ 30 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 30 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 30 มี.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 1 เม.ย. 2558)
- (วันที่ 1 เม.ย. 2558)
- (วันที่ 1 เม.ย. 2558)
- (วันที่ 9 เม.ย. 2558)
- (วันที่ 9 เม.ย. 2558)
- (วันที่ 9 เม.ย. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 9 เม.ย. 2558)
- (วันที่ 9 เม.ย. 2558)
- (วันที่ 9 เม.ย. 2558)
- (วันที่ 9 เม.ย. 2558)
- (วันที่ 9 เม.ย. 2558)
- (วันที่ 12 เม.ย. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 12 เม.ย. 2558)
- (วันที่ 12 เม.ย. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 12 เม.ย. 2558)
- (วันที่ 12 เม.ย. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 12 เม.ย. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 12 เม.ย. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 12 เม.ย. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 12 เม.ย. 2558)
- (วันที่ 12 เม.ย. 2558)
- (วันที่ 12 เม.ย. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 17 เม.ย. 2558)
- (วันที่ 17 เม.ย. 2558)
- (วันที่ 17 เม.ย. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 20 เม.ย. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 20 เม.ย. 2558)
- (วันที่ 20 เม.ย. 2558)
- (วันที่ 20 เม.ย. 2558)
- (วันที่ 20 เม.ย. 2558)
- (วันที่ 20 เม.ย. 2558)
- (วันที่ 20 เม.ย. 2558)
- (วันที่ 20 เม.ย. 2558)
- (วันที่ 20 เม.ย. 2558)
- (วันที่ 20 เม.ย. 2558)
- (วันที่ 27 เม.ย. 2558)
- (วันที่ 27 เม.ย. 2558)
- (วันที่ 27 เม.ย. 2558)
- (วันที่ 8 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 8 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 8 พ.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 8 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 8 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 8 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 8 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 8 พ.ค. 2558)
- ʡʤ (วันที่ 8 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 8 พ.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- ʡʤ (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- ʶҺѹ (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 20 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 20 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 20 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 20 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 20 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 20 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 20 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 20 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 20 พ.ค. 2558)
- ʡʤ (วันที่ 20 พ.ค. 2558)
- ʡʤ (วันที่ 20 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 20 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 20 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 20 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 20 พ.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 20 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 20 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 21 พ.ค. 2558)
- ࢵ 1 ¡ (วันที่ 21 พ.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 21 พ.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 21 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 21 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 21 พ.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 21 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 21 พ.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 21 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 21 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 22 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 22 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 22 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 23 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 28 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 28 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 4 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 4 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 4 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 4 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 4 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 4 มิ.ย. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 4 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 4 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 4 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 4 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 4 มิ.ย. 2558)
- ࢵ1 (วันที่ 4 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 4 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 4 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 4 มิ.ย. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 4 มิ.ย. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 4 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 4 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 4 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 4 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 4 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 4 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 4 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 4 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 5 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 5 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 5 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 5 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 5 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 5 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 5 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 5 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 5 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 5 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 5 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 5 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 5 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 5 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 5 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 12 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 12 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 12 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 12 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 12 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 12 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 12 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 12 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 12 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 12 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 12 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 12 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 12 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 12 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 12 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 12 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 12 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 12 มิ.ย. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 12 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 12 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 12 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 12 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 12 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 12 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 12 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 12 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 12 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 12 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 15 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 15 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 15 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 16 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 16 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 16 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 16 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 16 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 16 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 16 มิ.ย. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 16 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 16 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 16 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 16 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 16 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 16 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 16 มิ.ย. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 16 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 16 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 16 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 16 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 16 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 16 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 16 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 16 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 16 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 16 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 16 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 16 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 16 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 16 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 16 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 16 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 17 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 17 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 17 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 17 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 17 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 17 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 17 มิ.ย. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 19 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 19 มิ.ย. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 19 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 19 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 19 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 19 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 19 มิ.ย. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 19 มิ.ย. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 19 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 19 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 24 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 24 มิ.ย. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 24 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 24 มิ.ย. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 24 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 24 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 24 มิ.ย. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 24 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 24 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 24 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 24 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 24 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 24 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 24 มิ.ย. 2558)
- š (วันที่ 24 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 24 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 24 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 24 มิ.ย. 2558)
- GCP (วันที่ 24 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 24 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 24 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 24 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 24 มิ.ย. 2558)
- ࢵ 35 (วันที่ 24 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 24 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 24 มิ.ย. 2558)
- š (วันที่ 25 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 27 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 27 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 27 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 27 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 27 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 27 มิ.ย. 2558)
- ʪ. (วันที่ 27 มิ.ย. 2558)
- ˹ (วันที่ 29 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 29 มิ.ย. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 29 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 29 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 29 มิ.ย. 2558)
- ʪ (วันที่ 29 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 29 มิ.ย. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 29 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 29 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 29 มิ.ย. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 29 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 29 มิ.ย. 2558)
- ͧ (วันที่ 29 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 29 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 29 มิ.ย. 2558)
- ʶҺѹ (วันที่ 29 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 29 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 29 มิ.ย. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 29 มิ.ย. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 29 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 29 มิ.ย. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 29 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 29 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 29 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 29 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 30 มิ.ย. 2558)
- þ (วันที่ 30 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 30 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 30 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 30 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 30 มิ.ย. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- š (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- þ. (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- þ (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 6 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 6 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 6 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 6 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 6 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 6 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 6 ก.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 6 ก.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 6 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 6 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 6 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 6 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 6 ก.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 6 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 6 ก.ค. 2558)
- þ. (วันที่ 6 ก.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 6 ก.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 6 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 11 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 11 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 11 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 11 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 11 ก.ค. 2558)
- ͺ (วันที่ 11 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 11 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 11 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 11 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 11 ก.ค. 2558)
- ptt (วันที่ 11 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 11 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 11 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 11 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 11 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 11 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 11 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 11 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 11 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 11 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 11 ก.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 11 ก.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 11 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 11 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 11 ก.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 11 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 11 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 11 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 11 ก.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 11 ก.ค. 2558)
- þ. (วันที่ 11 ก.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 11 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 11 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 11 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 11 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 11 ก.ค. 2558)
- ࢵ 35 (วันที่ 13 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 13 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 13 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 13 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 13 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 13 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 13 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 14 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 14 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 14 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 14 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 14 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 14 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 14 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 14 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 14 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 14 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 14 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 14 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 14 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 14 ก.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 14 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 14 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 14 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 14 ก.ค. 2558)
- ʡʤ (วันที่ 14 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 14 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 15 ก.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 15 ก.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 15 ก.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 15 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 15 ก.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 15 ก.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 15 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 15 ก.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 15 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 15 ก.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 15 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 15 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 15 ก.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 15 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 18 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 18 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 18 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 18 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 18 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 18 ก.ค. 2558)
- ʶҺѹ (วันที่ 18 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 18 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 18 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 18 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 18 ก.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 18 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 18 ก.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 18 ก.ค. 2558)
- ʪ (วันที่ 18 ก.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 18 ก.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 19 ก.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 19 ก.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 19 ก.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 19 ก.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 19 ก.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 19 ก.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 19 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 19 ก.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 19 ก.ค. 2558)
- ࢵ 1 ¡ (วันที่ 19 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 19 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 19 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 21 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 21 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 21 ก.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 21 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 21 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 21 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 21 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 21 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 21 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 21 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 21 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 21 ก.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 21 ก.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 21 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 21 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 25 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 25 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 25 ก.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 25 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 25 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 25 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 25 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 25 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 25 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 25 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 25 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 25 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 25 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 25 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 25 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 25 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 25 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 25 ก.ค. 2558)
- ʶҺѹ (วันที่ 25 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 25 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 25 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 25 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 25 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 25 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 25 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 25 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 25 ก.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 25 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 25 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 25 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 25 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 25 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 25 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 25 ก.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 25 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 25 ก.ค. 2558)
- ࢵ 1 ͹حҵ (วันที่ 25 ก.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 25 ก.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 25 ก.ค. 2558)
- ࢵ 1 ͹حҵ (วันที่ 25 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 28 ก.ค. 2558)
- ʶҺѹ (วันที่ 28 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 28 ก.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 28 ก.ค. 2558)
- ʹ (วันที่ 28 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 28 ก.ค. 2558)
- ʪ (วันที่ 28 ก.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 28 ก.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 28 ก.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 29 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 29 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 29 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 29 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 29 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 29 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 29 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 29 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 29 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 29 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 29 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 29 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 29 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 29 ก.ค. 2558)
- ʪ (วันที่ 29 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 29 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 29 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 7 ส.ค. 2558)
- ʶҺѹ (วันที่ 7 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 7 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 7 ส.ค. 2558)
- canon (วันที่ 7 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 7 ส.ค. 2558)
- ʶҺѹ (วันที่ 7 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 7 ส.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 7 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 7 ส.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 7 ส.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 7 ส.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 7 ส.ค. 2558)
- ࢵ 35 (วันที่ 7 ส.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 7 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 7 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 8 ส.ค. 2558)
- ;Ǫ (วันที่ 8 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 8 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 8 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 8 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 8 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 13 ส.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 13 ส.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 13 ส.ค. 2558)
- ʪ. (วันที่ 13 ส.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 13 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 13 ส.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 13 ส.ค. 2558)
- ʶҺѹ (วันที่ 13 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 13 ส.ค. 2558)
- ʶҺѹ (วันที่ 13 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 13 ส.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 13 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 13 ส.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 13 ส.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 13 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 15 ส.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 15 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 15 ส.ค. 2558)
- RAC (วันที่ 15 ส.ค. 2558)
- DKSH (วันที่ 15 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 15 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 15 ส.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 15 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 15 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 15 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 15 ส.ค. 2558)
- ʶҺѹ (วันที่ 15 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 15 ส.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 15 ส.ค. 2558)
- ʡʤ (วันที่ 15 ส.ค. 2558)
- ͪ (วันที่ 15 ส.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 15 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 19 ส.ค. 2558)
- ʹ (วันที่ 21 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 21 ส.ค. 2558)
- ʶҺѹ (วันที่ 21 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 21 ส.ค. 2558)
- ʶҺѹ (วันที่ 21 ส.ค. 2558)
- ʶҺѹ (วันที่ 21 ส.ค. 2558)
- ʶҺѹ (วันที่ 21 ส.ค. 2558)
- þ (วันที่ 21 ส.ค. 2558)
- ʹ (วันที่ 21 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 21 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 21 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 21 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 21 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 21 ส.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 21 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 21 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 21 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 21 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 21 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 21 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 21 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 21 ส.ค. 2558)
- ʹ (วันที่ 21 ส.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 21 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 21 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 21 ส.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 21 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 21 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 21 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 21 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 21 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 21 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 21 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 21 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 21 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 21 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 21 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 21 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 22 ส.ค. 2558)
- ʶҺѹ (วันที่ 22 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 22 ส.ค. 2558)
- afs (วันที่ 22 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 22 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 22 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 22 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 22 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 22 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 25 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 25 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 25 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 25 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 25 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 25 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 25 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 25 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 25 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 25 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 25 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 25 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 25 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 25 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 25 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 25 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 26 ส.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 26 ส.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 26 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 1 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 1 ก.ย. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 1 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 1 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 1 ก.ย. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 1 ก.ย. 2558)
- LCCT (วันที่ 1 ก.ย. 2558)
- ʶҺѹ (วันที่ 1 ก.ย. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 1 ก.ย. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 1 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 1 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 1 ก.ย. 2558)
- ʶҺѹ (วันที่ 1 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 1 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 1 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 1 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 1 ก.ย. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 1 ก.ย. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 1 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 1 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 4 ก.ย. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 4 ก.ย. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 4 ก.ย. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 4 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 4 ก.ย. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 4 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 4 ก.ย. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 4 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 4 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 4 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 4 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 4 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 4 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 4 ก.ย. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 4 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 4 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 5 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 5 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 5 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 5 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 5 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 5 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 5 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 5 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 5 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 5 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 5 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 5 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 9 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 9 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 9 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 9 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 9 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 9 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 9 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 9 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 9 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 9 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 9 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 9 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 9 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 10 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 10 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 10 ก.ย. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 10 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 10 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 10 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 10 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 10 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 10 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 14 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 14 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 14 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 14 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 14 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 14 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 14 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 14 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 14 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 14 ก.ย. 2558)
- ʷ (วันที่ 14 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 14 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 14 ก.ย. 2558)
- ʡʤ (วันที่ 14 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 14 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 14 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 14 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 14 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 14 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 14 ก.ย. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 14 ก.ย. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 14 ก.ย. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 14 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 14 ก.ย. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 14 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 16 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 16 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 16 ก.ย. 2558)
- ACE (วันที่ 16 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 16 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 16 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 16 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 16 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 16 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 16 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 17 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 18 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 18 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 18 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 18 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 18 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 18 ก.ย. 2558)
- Ẻ (วันที่ 18 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 18 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 18 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 18 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 18 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 18 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 22 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 22 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 22 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 22 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 22 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 22 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 22 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 22 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 22 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 22 ก.ย. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 22 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 22 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 24 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 24 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 24 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 24 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 24 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 24 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 24 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 24 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 24 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 24 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 24 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 24 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 25 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 28 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 28 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 28 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 28 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 28 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 28 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 28 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 28 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 28 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 28 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 28 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 29 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 29 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 29 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 29 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 29 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 29 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 29 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 29 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 29 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 9 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 9 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 9 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 9 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 9 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 9 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 9 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 9 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 9 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 9 ต.ค. 2558)
- ;Ǫ (วันที่ 9 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 9 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 9 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 9 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 9 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 9 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 9 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 9 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 9 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 9 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 9 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 9 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 9 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 9 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 9 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 9 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 9 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 9 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 9 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 9 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 9 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 9 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 9 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 9 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 9 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 9 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 9 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 9 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 9 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 9 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 9 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 9 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 9 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 9 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 9 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 27 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 27 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 27 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 27 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 27 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 27 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 27 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 27 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 27 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 27 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 27 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 27 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 27 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 27 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 27 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 27 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 27 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 27 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 27 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 27 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 27 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 27 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 27 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 27 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 27 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 27 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 27 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 27 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 27 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 28 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 28 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 28 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 28 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 28 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 28 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 28 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 28 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 28 ต.ค. 2558)
- ࢵ 35 (วันที่ 28 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 28 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 28 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 28 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 28 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 28 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 28 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 28 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 28 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 28 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 28 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 28 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 28 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 28 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 28 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 28 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 28 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 28 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 28 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 28 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 28 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 28 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 28 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 28 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 29 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 29 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 29 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 30 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 30 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 30 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 30 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 30 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 30 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 30 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 30 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 30 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 30 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 30 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 30 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 30 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 30 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 30 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 30 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 30 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 30 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 30 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 30 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 30 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 30 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 30 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 30 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 30 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 2 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 2 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 2 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 2 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 2 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 2 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 3 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 3 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 3 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 3 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 3 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 3 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 3 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 3 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 3 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 3 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 3 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 5 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 5 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 5 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 5 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 5 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 5 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 5 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 5 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 5 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 7 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 7 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 7 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 7 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 7 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 7 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 7 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 7 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 7 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 7 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 7 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 7 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 7 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 7 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 10 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 10 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 10 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 10 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 10 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 10 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 12 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 12 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 12 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 12 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 12 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 12 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 12 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 12 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 12 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 12 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 12 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 12 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 12 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 12 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 12 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 12 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 20 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 20 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 20 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 20 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 20 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 20 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 20 พ.ย. 2558)
- ᨡ (วันที่ 20 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 20 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 20 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 20 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 20 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 20 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 20 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 20 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 20 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 20 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 20 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 20 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 20 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 20 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 20 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 20 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 20 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 20 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 20 พ.ย. 2558)
- Ἱ (วันที่ 20 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 21 พ.ย. 2558)
- ͺ (วันที่ 21 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 21 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 21 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 21 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 21 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 21 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 21 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 21 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 21 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 21 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 21 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 21 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 21 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 21 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 24 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 24 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 24 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 24 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 24 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 24 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 24 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 24 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 24 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 24 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 27 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 27 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 27 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 27 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 27 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 27 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 27 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 27 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 27 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 27 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 27 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 27 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 27 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 27 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 27 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 27 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 27 พ.ย. 2558)
- ¡ (วันที่ 27 พ.ย. 2558)
- ¡ (วันที่ 27 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 27 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 27 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 27 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 27 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 27 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 27 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 27 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 1 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 1 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 1 ธ.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 1 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 1 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 1 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 1 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 1 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 3 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 3 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 3 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 3 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 3 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 3 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 3 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 3 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 3 ธ.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 3 ธ.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 3 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 3 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 3 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 3 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 3 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 3 ธ.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 3 ธ.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 3 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 3 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 9 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 9 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 9 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 9 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 9 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 9 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 9 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 9 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 9 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 10 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 10 ธ.ค. 2558)
- ʶҹ (วันที่ 10 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 10 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 10 ธ.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 10 ธ.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 10 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 10 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 10 ธ.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 10 ธ.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 10 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 10 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 10 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 10 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 17 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 17 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 17 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 17 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 17 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 17 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 17 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 17 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 17 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 17 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 17 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 17 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 17 ธ.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 17 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 17 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 17 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 17 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 17 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 17 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 17 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 17 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 18 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 18 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 18 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 22 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 22 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 22 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 22 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 22 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 22 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 22 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 22 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 22 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 23 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 23 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 23 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 23 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 23 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 23 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 23 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 23 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 23 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 23 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 23 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 5 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 5 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 5 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 5 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 5 ม.ค. 2559)
- ˹ѧ (วันที่ 5 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 5 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 5 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 5 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 5 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 5 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 5 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 5 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 5 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 5 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 5 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 5 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 5 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 5 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 5 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 6 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 6 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 6 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 6 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 6 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 6 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 6 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 6 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 6 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 6 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 13 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 13 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 13 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 13 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 13 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 13 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 13 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 13 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 13 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 13 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 13 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 13 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 13 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 13 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 13 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 13 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 13 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 13 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 13 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 13 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 13 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 13 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 13 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 14 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 14 ม.ค. 2559)
- ࢵ 1 (วันที่ 14 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 14 ม.ค. 2559)
- ࢵ 1 (วันที่ 14 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 14 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 14 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 14 ม.ค. 2559)
- ࢵ 1 (วันที่ 14 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 14 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 14 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 14 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 14 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 15 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 15 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 15 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 15 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 15 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 15 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 15 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 15 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 15 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 15 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 15 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 15 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 15 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 15 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 15 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 15 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 15 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 15 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 15 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 18 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 18 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 18 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 18 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 18 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 18 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 23 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 23 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 23 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 23 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 23 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 23 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 23 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 23 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 23 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 23 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 23 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 23 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 23 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 25 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 25 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 25 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 25 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 25 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 25 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 27 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 27 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 27 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 27 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 27 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 27 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 27 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 27 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 27 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 27 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 27 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 27 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 27 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 29 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 29 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 29 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 29 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 29 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 29 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 29 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 2 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 2 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 2 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 2 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 2 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 2 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 2 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 2 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 2 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 2 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 2 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 2 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 2 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 2 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 2 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 2 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 2 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 2 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 2 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 3 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 3 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 3 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 3 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 3 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 3 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 3 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 3 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 3 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 3 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 3 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 3 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 9 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 9 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 9 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 9 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 9 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 9 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 9 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 12 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 12 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 12 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 12 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 12 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 12 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 12 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 12 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 12 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 12 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 12 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 12 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 12 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 12 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 12 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 12 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 12 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 12 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 12 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 12 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 12 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 12 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 12 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 12 ก.พ. 2559)
- ˹ѧ (วันที่ 12 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 15 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 15 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 16 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 16 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 16 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 16 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 16 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 16 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 16 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 16 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 16 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 16 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 16 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 16 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 16 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 16 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 16 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 16 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 16 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 16 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 16 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 16 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 16 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 16 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 16 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 22 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 22 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 22 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 22 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 22 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 22 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 22 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 22 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 22 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 22 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 22 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 22 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 22 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 22 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 22 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 22 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 22 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 22 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 22 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 22 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 22 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 25 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 25 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 25 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 25 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 25 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 25 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 25 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 25 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 25 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 25 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 25 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 25 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 25 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 25 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 25 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 25 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 25 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 2 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 2 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 2 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 2 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 2 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 2 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 2 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 2 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 2 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 9 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 9 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 9 มี.ค. 2559)
- ȸ 04131/ (วันที่ 9 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 9 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 9 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 9 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 9 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 9 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 9 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 9 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 9 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 9 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 9 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 9 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 9 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 9 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 9 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 9 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 9 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 9 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 9 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 9 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 9 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 9 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 9 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 9 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 9 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 9 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 9 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 15 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 15 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 15 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 15 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 15 มี.ค. 2559)
- ⤤ç (วันที่ 15 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 15 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 15 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 15 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 15 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 15 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 15 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 15 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 15 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 15 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 15 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 16 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 16 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 16 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 16 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 16 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 16 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 16 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 16 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 21 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 23 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 23 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 23 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 23 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 23 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 23 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 23 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 23 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 23 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 23 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 23 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 23 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 23 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 23 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 23 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 23 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 28 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 28 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 28 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 28 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 28 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 29 มี.ค. 2559)
- Ἱ (วันที่ 29 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 29 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 29 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 29 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 29 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 29 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 29 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 29 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 29 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 29 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 29 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 29 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 4 เม.ย. 2559)
- (วันที่ 4 เม.ย. 2559)
- (วันที่ 4 เม.ย. 2559)
- (วันที่ 4 เม.ย. 2559)
- (วันที่ 4 เม.ย. 2559)
- (วันที่ 4 เม.ย. 2559)
- (วันที่ 4 เม.ย. 2559)
- (วันที่ 4 เม.ย. 2559)
- (วันที่ 4 เม.ย. 2559)
- (วันที่ 4 เม.ย. 2559)
- (วันที่ 4 เม.ย. 2559)
- (วันที่ 4 เม.ย. 2559)
- (วันที่ 4 เม.ย. 2559)
- (วันที่ 4 เม.ย. 2559)
- (วันที่ 5 เม.ย. 2559)
- (วันที่ 19 เม.ย. 2559)
- (วันที่ 19 เม.ย. 2559)
- (วันที่ 19 เม.ย. 2559)
- (วันที่ 19 เม.ย. 2559)
- (วันที่ 19 เม.ย. 2559)
- (วันที่ 19 เม.ย. 2559)
- (วันที่ 19 เม.ย. 2559)
- (วันที่ 19 เม.ย. 2559)
- (วันที่ 19 เม.ย. 2559)
- (วันที่ 19 เม.ย. 2559)
- (วันที่ 20 เม.ย. 2559)
- (วันที่ 20 เม.ย. 2559)
- (วันที่ 20 เม.ย. 2559)
- (วันที่ 20 เม.ย. 2559)
- (วันที่ 20 เม.ย. 2559)
- (วันที่ 20 เม.ย. 2559)
- (วันที่ 20 เม.ย. 2559)
- (วันที่ 20 เม.ย. 2559)
- (วันที่ 20 เม.ย. 2559)
- (วันที่ 22 เม.ย. 2559)
- (วันที่ 22 เม.ย. 2559)
- (วันที่ 22 เม.ย. 2559)
- (วันที่ 22 เม.ย. 2559)
- (วันที่ 22 เม.ย. 2559)
- (วันที่ 22 เม.ย. 2559)
- (วันที่ 22 เม.ย. 2559)
- (วันที่ 22 เม.ย. 2559)
- (วันที่ 25 เม.ย. 2559)
- (วันที่ 25 เม.ย. 2559)
- (วันที่ 25 เม.ย. 2559)
- (วันที่ 25 เม.ย. 2559)
- (วันที่ 25 เม.ย. 2559)
- (วันที่ 25 เม.ย. 2559)
- (วันที่ 25 เม.ย. 2559)
- (วันที่ 25 เม.ย. 2559)
- (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- (วันที่ 6 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 6 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 6 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 6 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 12 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 12 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 12 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 12 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 12 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 12 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 12 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 12 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 12 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 12 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 12 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 12 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 12 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 12 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 12 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 12 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 12 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 12 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 12 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 12 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 12 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 12 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 12 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 12 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 12 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 12 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 17 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 17 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 17 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 17 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 17 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 17 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 17 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 17 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 17 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 18 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 18 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 19 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 19 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 19 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 19 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 19 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 19 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 19 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 19 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 19 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 19 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 19 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 19 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 19 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 19 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 25 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 25 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 25 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 25 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 25 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 25 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 25 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 25 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 25 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 25 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 25 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 25 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 25 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 25 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 25 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 25 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 25 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 25 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 25 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 26 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 26 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 26 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 26 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 26 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 26 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 26 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 28 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 28 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 28 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 28 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 28 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 28 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 28 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 28 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 28 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 28 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 28 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 28 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 28 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 28 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 28 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 28 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 30 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 30 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 30 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 30 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 30 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 30 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 30 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 30 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 30 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 30 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 31 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 31 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 31 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 31 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 31 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 31 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 31 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 31 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 2 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 2 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 2 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 2 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 2 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 2 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 2 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 3 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 3 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 3 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 3 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 3 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 6 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 6 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 6 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 6 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 6 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 6 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 6 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 7 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 7 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 7 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 7 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 7 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 7 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 7 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 7 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 7 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 7 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 7 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 7 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 7 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 7 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 8 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 8 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 8 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 8 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 8 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 8 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 8 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 8 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 8 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 8 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 8 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 8 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 8 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 8 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 8 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 8 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 10 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 10 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 10 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 10 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 10 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 10 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 10 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 11 มิ.ย. 2559)
- ¡ (วันที่ 13 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 13 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 13 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 13 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 13 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 13 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 13 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 13 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 13 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 13 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 13 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 13 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 13 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 13 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 13 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 13 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 13 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 13 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 13 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 13 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 13 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 13 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 13 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 13 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 13 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 14 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 14 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 14 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 14 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 14 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 14 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 14 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 14 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 14 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 16 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 16 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 16 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 16 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 16 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 16 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 16 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 16 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 16 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 16 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 16 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 16 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 16 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 17 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 17 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 17 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 17 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 17 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 17 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 18 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 18 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 18 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 18 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 18 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 18 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 18 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 18 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 18 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 18 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 18 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 20 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 20 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 20 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 20 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 20 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 20 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 20 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 21 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 21 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 22 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 22 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 22 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 22 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 22 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 22 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 22 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 22 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 22 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 22 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 22 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 23 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 23 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 23 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 23 มิ.ย. 2559)
- ͹ (วันที่ 23 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 23 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 23 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 23 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 23 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 25 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 25 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 25 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 25 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 25 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 25 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 27 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 27 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 27 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 27 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 27 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 28 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 28 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 28 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 28 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 28 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 28 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 28 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 28 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 28 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 28 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 28 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 28 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 28 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 28 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 28 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 29 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 29 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 29 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 29 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 30 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 30 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 30 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 30 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 30 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 30 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 30 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 30 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 30 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 30 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 1 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 1 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 1 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 1 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 1 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 1 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 1 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 1 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 1 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 1 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 1 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 1 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 1 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 1 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 1 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 1 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 1 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 2 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 2 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 2 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 2 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 4 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 4 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 4 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 4 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 5 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 5 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 5 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 5 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 5 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 5 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 5 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 5 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 6 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 6 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 7 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 7 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 7 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 7 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 7 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 7 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 7 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 7 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 7 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 7 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 7 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 7 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 7 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 7 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 7 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 7 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 8 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 9 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 9 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 9 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 9 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 9 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 9 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 9 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 9 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 9 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 9 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 9 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 9 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 9 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 9 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 9 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 12 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 12 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 12 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 12 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 12 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 12 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 12 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 12 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 12 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 12 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 12 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 12 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 12 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 12 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 13 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 13 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 13 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 13 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 13 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 13 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 13 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 13 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 13 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 13 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 15 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 15 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 15 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 15 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 15 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 15 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 15 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 15 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 15 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 15 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 15 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 15 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 15 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 22 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 22 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 22 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 22 ก.ค. 2559)
- ͹ (วันที่ 22 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 22 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 22 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 22 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 22 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 22 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 22 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 22 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 22 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 22 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 22 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 22 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 22 ก.ค. 2559)
- Ἱ (วันที่ 23 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 23 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 23 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 23 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 23 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 23 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 23 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 23 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 23 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 23 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 23 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 23 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 23 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 23 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 23 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 23 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 23 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 23 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 23 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 23 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 23 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 23 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 27 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 27 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 27 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 27 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 27 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 27 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 27 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 27 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 27 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 27 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 27 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 27 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 27 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 27 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 27 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 27 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 28 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 28 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 28 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 28 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 28 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 28 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 28 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 28 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 28 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 28 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 28 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 28 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 28 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 28 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 28 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 28 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 28 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 28 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 28 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 28 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 28 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 28 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 28 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 28 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 28 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 28 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 28 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 28 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 28 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 28 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 28 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 28 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 28 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 28 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 28 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 28 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 30 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 30 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 30 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 30 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 30 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 30 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 30 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 30 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 30 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 2 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 2 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 2 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 2 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 2 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 2 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 2 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 2 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 2 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 2 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 2 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 2 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 3 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 3 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 3 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 3 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 3 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 3 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 4 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 4 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 4 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 4 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 4 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 4 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 4 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 4 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 4 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 4 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 4 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 8 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 8 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 8 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 8 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 8 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 8 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 8 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 8 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 8 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 8 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 8 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 9 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 9 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 9 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 9 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 9 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 11 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 11 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 11 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 11 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 11 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 11 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 11 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 11 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 11 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 13 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 13 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 13 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 13 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 13 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 13 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 13 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 13 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 13 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 13 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 16 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 16 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 16 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 16 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 16 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 16 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 16 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 16 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 16 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 16 ส.ค. 2559)
- ¡ (วันที่ 16 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 16 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 16 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 16 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 16 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 16 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 16 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 16 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 16 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 16 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 16 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 16 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 17 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 17 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 17 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 17 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 18 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 18 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 18 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 18 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 18 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 18 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 18 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 19 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 19 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 19 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 19 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 19 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 19 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 19 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 19 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 19 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 19 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 19 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 19 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 19 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 25 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 25 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 25 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 25 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 25 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 25 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 25 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 25 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 25 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 25 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 25 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 25 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 25 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 25 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 25 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 25 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 26 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 26 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 26 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 26 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 26 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 28 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 28 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 28 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 28 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 28 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 28 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 28 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 28 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 29 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 29 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 29 ส.ค. 2559)
- วันสำคัญ (วันที่ 5 ก.ย. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 22 มิ.ย. 2560)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 22 มิ.ย. 2560)
- (วันที่ 22 มิ.ย. 2560)
- (วันที่ 30 ก.ย. 2560)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 ม.ค. 2562)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ อบรมนักเรียนเรื่อง ปฎิบัติการช่วยชีวิตพื้นฐาน CPR (วันที่ 2 ม.ค. 2562)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ (วันที่ 1 ก.พ. 2562)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการรักเป็น ปลอดภัย (วันที่ 1 ก.พ. 2562)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ (วันที่ 1 ก.พ. 2562)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ (วันที่ 1 มี.ค. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2562)
- 2. เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูล สรุปสภำพปัจจุบันของกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน (วันที่ 1 มี.ค. 2562)
- 3. กำหนดคุณภำพที่คำดหวัง และเป้ำหมำยกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนประจำปี (วันที่ 1 มี.ค. 2562)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบกำร ฯลฯ) ที่สอดคล้องตำมหน้ำที่หลัก (วันที่ 1 มี.ค. 2562)
- 6.ดำเนินงานตามแผนงานโครงการ (วันที่ 1 มี.ค. 2562)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบแผนงานโครงการ (วันที่ 8 มี.ค. 2562)
- โครงการปรับปรุงรั้วอนุบาล (วันที่ 21 มี.ค. 2562)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 6. ดำเนินงานกตามแผนปฏิบัติประจำปี (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานโครงการ (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานโครงการ (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 5.ประชุม คณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานโครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 7.1 ดำเนินการโครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 6.4 ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 6.1.ลูกเสือจราจร (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 6.2.อบรมวิชาบุกเบิกและระเบียบแถว (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 6.3.กระโดดหอสูง (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานโครงการรักเป็น ปลอดภัย (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 5.ประชุม คณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 6.1.โครงการพัฒนาภาษาต่างชาตินอกเวลาเรียน ( International Languages for the Brighten Future) (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานโครงการ (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานโครงการอบรมนักเรียนเรื่อง ปฎิบัติการช่วยชีวิตพื้นฐาน CPR (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 8 เม.ย. 2562)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 8 เม.ย. 2562)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 8 เม.ย. 2562)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 8 เม.ย. 2562)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 8 เม.ย. 2562)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 8 เม.ย. 2562)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 8 เม.ย. 2562)
- 6.1 โครงการปรับปรุงรั้วอนุบาล (วันที่ 8 เม.ย. 2562)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ครั้งที่ 4 (วันที่ 8 เม.ย. 2562)
- 6.3 สำรวจข้อมูลระบบจอ TV Signage เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินโครงการ (วันที่ 14 เม.ย. 2562)
- 6.4 ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกระบบซอฟต์แวร์ TV Signage (วันที่ 14 เม.ย. 2562)
- 6.1 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรม (P) (วันที่ 16 เม.ย. 2562)
- 6.3 สำรวจข้อมูลการทดสมรรถภาพทางกาย เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินโครงการ (วันที่ 16 เม.ย. 2562)
- 6.4 ประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ (วันที่ 16 เม.ย. 2562)
- 7.2 กำกับติดตามตามแบบฟอร์มของโครงการ ครั้งที่ 1 (วันที่ 16 เม.ย. 2562)
- 7.31 กำกับติดตามตามแบบฟอร์มของโครงการ ครั้งที่ 3 (วันที่ 16 เม.ย. 2562)
- 7.3 กำกับติดตามตามแบบฟอร์มของโครงการ ครั้งที่ 3 (วันที่ 16 เม.ย. 2562)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 16 เม.ย. 2562)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 16 เม.ย. 2562)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 16 เม.ย. 2562)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 16 เม.ย. 2562)
- 6.3 สำรวจข้อมูลการทดสมรรถภาพทางกาย เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินโครงการ (วันที่ 16 เม.ย. 2562)
- 6.4 ประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ (วันที่ 16 เม.ย. 2562)
- 6.4 ประชุมคณะกรรมการโครงการรักเป็น ปลอดภัย (วันที่ 16 เม.ย. 2562)
- 6.3 สำรวจข้อมูลการช่วยชีวิตพื้นฐาน CPR เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินโครงการ (วันที่ 16 เม.ย. 2562)
- 6.4 ประชุมคณะกรรมการโครงการอบรมนักเรียนเรื่อง ปฎิบัติการช่วยชีวิตพื้นฐาน CPR (วันที่ 16 เม.ย. 2562)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 24 เม.ย. 2562)
- (วันที่ 24 เม.ย. 2562)
- (วันที่ 24 เม.ย. 2562)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 25 เม.ย. 2562)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.1 โครงการสอบมาตรฐานทักษะด้านดนตรีสำหรับนักเรียนภายใน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7. กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ / ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.กิจกรรม ACL Crossword Competition (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม ACL Crossword Competition ( P ) (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 5. ประชุมและวางแผน เพื่อมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6. ดำเนินงานกตามแผนปฏิบัติประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานบริหารฝ่าย (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.1 กิจกรรม ACL Crossword Competition (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.1 การอบรมลูกเสือจราจร (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.1 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องดนตรีในงานแสดง (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.1 เครื่องแบบลูกเสือกองร้อยพิเศษชุดปี 62 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.2 อบรมทักษะลูกเสือ จราจร วิชาบุกเบิกและระเบียบแถว (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.3 อบรมกระโดดหอสูง (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.1. กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.1. กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.1. กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.1. กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.1 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนห้องเรียนดนตรี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7. กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานบริหารฝ่าย (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ / ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.2 อบรมวิชาบุกเบิกและระเบียบแถว (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.5 ดำเนินงานตามแผนงานโครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานโครงการ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานกำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 2. เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานบริหารฝ่าย (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.1. กิจกรรม Building global friendship through video conferencing (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7. กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.1 กำกับ ติดตาม และนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.1 กำกับ ติดตาม และนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.1 กำกับ ติดตาม และนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ครั้งที่ 4 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ครั้งที่ 3 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.1 บันทึกบัญชีทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นหมวดหมู่ กลุ่ม ประเภท ให้เป็นระเบียบง่ายต่อการค้นหา (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.2 การประสานงาน ให้คำแนะนำ ปรึกษา การดำเนินการด้านพัสดุ-ครุภัณฑ์ และด้านทรัพย์สินให้กับบุคลากรในโรงเรียน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.3 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในฝ่าย (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานโครงการ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.4 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4.จัดทำแผนงาน กำหนดเวลา ตารางเวลา จดหมาย (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของโครงการ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.1.2 ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรม (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.1.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานโครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 5.ประชุม คณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4.จัดทำแผนงาน กำหนดเวลา ตารางเวลา จดหมาย (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานโครงการ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานกำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.1 โครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4.1 วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม ที่จะดำเนินการ ดังนี้ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.1 ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 5.ประชุม คณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2559 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานโครงการ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดซื้อเครื่่องฉายโปรเจคเตอร์ ม.1/1 ถึง ม.1/6 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ทางจอภาพ (TV Signage) (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4.3 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบและกระบวนการต่าง ๆ เช่น การประชุม กิจกรรม ฯลฯ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.2 จัดทำแผนการดำเนินโครงการจัดซื้อเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ม.1/1 ถึง ม.1/6 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.3 สำรวจข้อมูลการใช้งานเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.2 ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรม (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.4 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรม (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.5 จัดทำรูปเล่มรายงานการจัดกิจกรรม (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.5 การติดตั้งเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.6 ตรวจสอบความถูกต้องของผลการดำเนินงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.6 สรุปผลการดำเนินงานโครงการจัดซื้อเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ม.1/1 ถึง ม.1/6 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.7 ประเมินผลและสรุปการดำเนินงาน เพื่อนำไปวางแผนในการดำเนินการครั้งต่อไป (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.2 จัดทำแผนการดำเนินโครงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ทางจอภาพ (TV Signage) (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.7 จัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.3 สำรวจข้อมูลการใช้งานของโปรแกรมสื่อประชาสัมพันธ์ทางจอภาพ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินโครงการ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.8 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน เพื่อนำเสนอแนวทางป้องกันแก้ไขคุณภาพงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.4 ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกระบบโปรแกรมที่ใช้กับสื่อประชาสัมพันธ์ทางจอภาพ (TV Signage) (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.5 การติดตั้งโปรแกรมสื่อประชาสัมพันธ์ทางจอภาพ (TV Signage) (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.6 สรุปผลการดำเนินงานโครงการโครงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ทางจอภาพ (TV Signage) (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.7 จัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.8 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน เพื่อนำเสนอแนวทางป้องกันแก้ไขคุณภาพงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 5.ประชุม คณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.2 ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรม (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- ึ7.1 กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของนโยบายแผนและกำกับติดตามครั้งที่ 1 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.1 ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- ึ7.2 กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของนโยบายแผนและกำกับติดตามครั้งที่ 2 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานโครงการรักเป็น ปลอดภัย (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.4 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรม .... (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.2 ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- ึ7.3 กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของนโยบายแผนและกำกับติดตามครั้งที่ 3 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4.จัดทำแผนงาน กำหนดเวลา ตารางเวลา จดหมาย (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.5 จัดทำรูปเล่มรายงานการจัดกิจกรรม (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.3 สรุปผล (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.4 กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตามครั้งที่ 4 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.6 ตรวจสอบความถูกต้องของผลการดำเนินงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.3 กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาไทยและเขียนความเรียงขั้นสูง (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.4 กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.7 ประเมินผลและสรุปการดำเนินงาน เพื่อนำไปวางแผนในการดำเนินการครั้งต่อไป (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.3 กิจกรรมเขียนศัพท์ภาษาไทย (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- . จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของโครงการ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการประจำปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.2 ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรม (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.4 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรม (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.5 จัดทำรูปเล่มรายงานการจัดกิจกรรม (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.6 ตรวจสอบความถูกต้องของผลการดำเนินงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.7 ประเมินผลและสรุปการดำเนินงาน เพื่อนำไปวางแผนในการดำเนินการครั้งต่อไป (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานโครงการ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.2 ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรม (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4.จัดทำแผนงาน กำหนดเวลา ตารางเวลา จดหมาย (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานโครงการอบรมนักเรียนเรื่อง ปฎิบัติการช่วยชีวิตพื้นฐาน CPR (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4.จัดทำแผนงาน กำหนดเวลา ตารางเวลา จดหมาย (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.4 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรม (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานบริหารฝ่าย (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.5 จัดทำรูปเล่มรายงานการจัดกิจกรรม (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.6 ตรวจสอบความถูกต้องของผลการดำเนินงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.7 ประเมินผลและสรุปการดำเนินงาน เพื่อนำไปวางแผนในการดำเนินการครั้งต่อไป (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.2 ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรม (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.4 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรม (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.5 จัดทำรูปเล่มรายงานการจัดกิจกรรม (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.1 การอบรมลูกเสือจราจร (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.1 การอบรมลูกเสือจราจร (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.1 การอบรมลูกเสือจราจร (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.6 ตรวจสอบความถูกต้องของผลการดำเนินงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.6 ตรวจสอบความถูกต้องของผลการดำเนินงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.7 ประเมินผลและสรุปการดำเนินงาน เพื่อนำไปวางแผนในการดำเนินการครั้งต่อไป (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานบริหารฝ่าย (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ (วันที่ 5 พ.ค. 2562)
- 6.ดำเนินงานตามแผนกิจกรรมโครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ (วันที่ 5 พ.ค. 2562)
- 6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ (วันที่ 5 พ.ค. 2562)
- 6.ดำเนินงานตามแผนกิจกรรมโครงการรักเป็น ปลอดภัย (วันที่ 5 พ.ค. 2562)
- 6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมนักเรียนเรื่อง ปฎิบัติการช่วยชีวิตพื้นฐาน CPR (วันที่ 10 พ.ค. 2562)
- 7.1 กำกับ ติดตาม และนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ครั้งที่ 3 (วันที่ 13 พ.ค. 2562)
- 6.ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ทางจอภาพ (TV Signage) (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- 6.1 โครงการ พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ทางจอภาพ (TV Signage) (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- 6.2 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- 6.5 การติดตั้งซอฟต์แวร์ TV Signage (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- 3. (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- 4. (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- 5. (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- 6. (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- 6.1 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- 7.3 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- 8.1.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- 8.1.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- ดำเนินการโครงการ Happy Family Farm (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์เสริมในแต่ละห้องปฏิบัติการ 4 ระดับชั้น โดยครูผู้สอนเป็นผู้ดำเนินการ (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์เสริมในแต่ละห้องปฏิบัติการ 4 ระดับชั้น โดยครูผู้สอนเป็นผู้ดำเนินการ (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์เสริมในแต่ละห้องปฏิบัติการ 4 ระดับชั้น โดยครูผู้สอนเป็นผู้ดำเนินการ (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์เสริมในแต่ละห้องปฏิบัติการ 4 ระดับชั้น โดยครูผู้สอนเป็นผู้ดำเนินการ (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 6.ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการพัฒนาสมรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 6.2 จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 6.1กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาไทย (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 6.2กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 6.3 การประกวดสุดยอดนักอ่านประจำห้อง (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 6.4 ประกวดความเรียงขั้นสูง (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 6.2 ให้ความรู้กับนักเรียน บุคลากร และติดตามผล (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 6.5 จัดซื้อสื่ออุปกรณ์ส่งเสริมการทำหนังสือเล่มเล็ก (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 6 ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- รับกำรนิเทศกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรจำกสำนักผู้อำนวยกำรประจำปี 2562 (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 8.ประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปี 2562 (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 6 ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 7 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เสริมสำหรับหุ่นยนต์ (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 8 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2562 (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- ึ7. กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 9 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 7.1 กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตามครั้งที่ 1 (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 7.2 กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตามครั้งที่ 2 (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 7.3 กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตามครั้งที่ 3 (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 7.4 กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตามครั้งที่ 4 (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 6.ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 6.1ขั้นวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 6.2 ขั้นดำเนินการ (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 6.3 ขั้นประเมิน (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานโครงการ (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 7. กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของโครงการ (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของโครงการ (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 6.2 จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 4.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 6.1.2 ดำเนินการตามกิจกรรมในปฏิทิน (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 6.3 ดำเนินงานตามแผนงานโครงการ (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 6.4 สรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ทีมงาน/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 2. ศึกษาข้อมูล วิธีการ ความต้องการ ด้านทรัพยากรที่มีอยู่ สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของ หน่วยงาน (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 6.ดำเนินงานตามโครงการประจำปี (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 2.ศึกษาข้อมูล วิธีการ ความต้องการ ด้านทรัพยากรที่มีอยู่ สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของ หน่วยงาน (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- ุุุ6.1 กิจกรรมทดสอบการอ่านและการสื่อสารภาษาไทยของนักเรียน (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- ุ6.2 กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 4. กำหนด กิจกรรม/โครงการ ที่จะ ดำเนินการ (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 6.1 โครงการรักเป็น ปลอดภัย (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 6.2 จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการรักเป็น ปลอดภัย (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานโครงการ (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 6.ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 6.3 ขั้นประเมิน (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 7. จัดซื้ออุปกรณ์เสริมสำหรับหุ่นยนต์ (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 6.1 กิจกรรมการปลูกผักสวนครัวชนิดต่าง ๆ ในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 6.2 กิจกรรมการผลิตปุ๋ยหมัก (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 6.3 กิจกรรมแปรรูปทางการเกษตร (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 6.4 การเพาะลี้ยงหัวเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ (EM) (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 6.ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 6.2 จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการอบรมนักเรียนเรื่อง ปฎิบัติการช่วยชีวิตพื้นฐาน CPR (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2562)
- (วันที่ 17 พ.ค. 2562)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2562)
- (วันที่ 20 พ.ค. 2562)
- (วันที่ 21 พ.ค. 2562)
- (วันที่ 21 พ.ค. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการปรับปรุงรั้วอนุบาล ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 21 พ.ค. 2562)
- (วันที่ 22 พ.ค. 2562)
- (วันที่ 24 พ.ค. 2562)
- (วันที่ 24 พ.ค. 2562)
- (วันที่ 24 พ.ค. 2562)
- (วันที่ 25 พ.ค. 2562)
- 6.2 ขั้นดำเนินการ (วันที่ 26 พ.ค. 2562)
- (วันที่ 30 พ.ค. 2562)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 30 พ.ค. 2562)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 2562 (วันที่ 30 พ.ค. 2562)
- 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 30 พ.ค. 2562)
- 6.2 วางแผนดำเนินงาน เพื่อนำเสนอสายงาน (วันที่ 30 พ.ค. 2562)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 31 พ.ค. 2562)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 31 พ.ค. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม (วันที่ 31 พ.ค. 2562)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 31 พ.ค. 2562)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 31 พ.ค. 2562)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 31 พ.ค. 2562)
- งบประมาณ (วันที่ 31 พ.ค. 2562)
- งบประมาณ (วันที่ 31 พ.ค. 2562)
- งบประมาณ (วันที่ 31 พ.ค. 2562)
- งบประมาณ (วันที่ 31 พ.ค. 2562)
- งบประมาณ (วันที่ 31 พ.ค. 2562)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 31 พ.ค. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมประกวดสุดยอดนักอ่านประจำห้อง (วันที่ 31 พ.ค. 2562)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 31 พ.ค. 2562)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 31 พ.ค. 2562)
- งบประมาณ (วันที่ 31 พ.ค. 2562)
- งบประมาณ (วันที่ 31 พ.ค. 2562)
- งบประมาณ (วันที่ 31 พ.ค. 2562)
- 6.1.ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทน (วันที่ 1 มิ.ย. 2562)
- 6.1.กิจกรรมอบรมสัมมนาครูระดับปฐมวัย (วันที่ 1 มิ.ย. 2562)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 มิ.ย. 2562)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 มิ.ย. 2562)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 มิ.ย. 2562)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 มิ.ย. 2562)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 มิ.ย. 2562)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนดำเนินงานตามแผนงาน (วันที่ 2 มิ.ย. 2562)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนดำเนินงานตามแผนงาน (วันที่ 2 มิ.ย. 2562)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนดำเนินงานตามแผนงาน (วันที่ 2 มิ.ย. 2562)
- (วันที่ 3 มิ.ย. 2562)
- (วันที่ 3 มิ.ย. 2562)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนดำเนินงานตามแผนงาน (วันที่ 3 มิ.ย. 2562)
- (วันที่ 7 มิ.ย. 2562)
- (วันที่ 10 มิ.ย. 2562)
- 6.2 ขั้นดำเนินการ (วันที่ 11 มิ.ย. 2562)
- (วันที่ 11 มิ.ย. 2562)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 11 มิ.ย. 2562)
- ศึกษา ประชุมคณะกรรมการและจัดทำปฏิทินกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน (วันที่ 14 มิ.ย. 2562)
- (วันที่ 14 มิ.ย. 2562)
- 6.2 ขั้นดำเนินการ (วันที่ 16 มิ.ย. 2562)
- สั่งซื้อบันทกรักการอ่าน (วันที่ 17 มิ.ย. 2562)
- (วันที่ 18 มิ.ย. 2562)
- (วันที่ 24 มิ.ย. 2562)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 26 มิ.ย. 2562)
- 6.2.กิจกรรมอบรมสัมมนาครูระดับประถมศึกษา (วันที่ 1 ก.ค. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพิเศษ (P) (วันที่ 1 ก.ค. 2562)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 ก.ค. 2562)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 ก.ค. 2562)
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 ก.ค. 2562)
- 6.1 กิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน (วันที่ 1 ก.ค. 2562)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (วันที่ 1 ก.ค. 2562)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 ก.ค. 2562)
- 4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก (วันที่ 1 ก.ค. 2562)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 ก.ค. 2562)
- 6.1.กิจกรรมอบรมให้ความรู้การใช้โปรแกรมพัฒนาระบบบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ (วันที่ 1 ก.ค. 2562)
- รับหนังสือจากบริษัทนานมีบุ๊คส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) (วันที่ 2 ก.ค. 2562)
- 2. (วันที่ 2 ก.ค. 2562)
- (วันที่ 4 ก.ค. 2562)
- 1. (วันที่ 4 ก.ค. 2562)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 5 ก.ค. 2562)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (วันที่ 9 ก.ค. 2562)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (วันที่ 9 ก.ค. 2562)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (วันที่ 9 ก.ค. 2562)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (วันที่ 9 ก.ค. 2562)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 9 ก.ค. 2562)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (วันที่ 9 ก.ค. 2562)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 9 ก.ค. 2562)
- 7. กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของโครงการ 62 (วันที่ 9 ก.ค. 2562)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (วันที่ 9 ก.ค. 2562)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (วันที่ 9 ก.ค. 2562)
- 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนดำเนินงานตามแผนงาน (วันที่ 15 ก.ค. 2562)
- 6.1โครงการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน (วันที่ 15 ก.ค. 2562)
- 1.... (วันที่ 15 ก.ค. 2562)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 19 ก.ค. 2562)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม (วันที่ 25 ก.ค. 2562)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 25 ก.ค. 2562)
- กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 25 ก.ค. 2562)
- กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน (วันที่ 30 ก.ค. 2562)
- 6.3.กิจกรรมอบรมสัมมนาครูระดับมัธยมศึกษา (วันที่ 1 ส.ค. 2562)
- ศึกษาข้อมูล ประชุมวางแนวทางการจัดโครงการแข่งขันฟุตบอลและฟุตซอล Assumption Academy League(P) (วันที่ 1 ส.ค. 2562)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงาน (วันที่ 1 ส.ค. 2562)
- 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 ส.ค. 2562)
- 6.5 ดำเนินงานตามแผนงานโครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ (วันที่ 1 ส.ค. 2562)
- 6.1 ศึกษาสถานการณ์และประชุมปรึกษาคณะกรรมการ (วันที่ 1 ส.ค. 2562)
- 6.5 ดำเนินงานตามแผนงานโครงการรักเป็น ปลอดภัย (วันที่ 1 ส.ค. 2562)
- 6.1 การประกวดการแต่งกายชุดลูกเสือ - เนตรนารี (วันที่ 1 ส.ค. 2562)
- ติดต่อประสานงานร่วมกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง (วันที่ 5 ส.ค. 2562)
- กิจกรรมบูรณาการ ม.6 โครงการชีววิถี กฟผ.แม่เมาะ ลำปาง (วันที่ 5 ส.ค. 2562)
- ประชุมผลการทดสอบสมถรรภาพของภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 5 ส.ค. 2562)
- ประชุมผลการทดสอบสมถรรภาพของภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 5 ส.ค. 2562)
- ติดต่อประสานงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง / นำเสนออนุมัติโครงการ (วันที่ 13 ส.ค. 2562)
- ติดต่อประสานงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนำเสนออนุมัติโครงการ (วันที่ 13 ส.ค. 2562)
- ร่วมแข่งขัน แม็กซ์พลอยส์ ทริปเปิ้ลเกม ชิงแชมป์ภาคเหนือครั้งที่ 5 (วันที่ 16 ส.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการโครงการปรับปรุงรั้วอนุบาล ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 16 ส.ค. 2562)
- แข่งขัน "แม้กซ์พลอยส์ ทริปเปิ้ลเกม ชิงแชมป์ภาคเหนือครั้งที่ 5 (วันที่ 17 ส.ค. 2562)
- แข่งขัน แม็กซ์พลอยส์ ทริปเปิ้ลเกม ชิงแชมป์ภาคเหนือครั้งที่ 5 (วันที่ 18 ส.ค. 2562)
- (วันที่ 19 ส.ค. 2562)
- จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน (P) (วันที่ 19 ส.ค. 2562)
- (วันที่ 24 ส.ค. 2562)
- (วันที่ 24 ส.ค. 2562)
- ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 (วันที่ 24 ส.ค. 2562)
- 6.3 สรุปผล (วันที่ 26 ส.ค. 2562)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 26 ส.ค. 2562)
- ครูพลศึกษา ประสานงานกับนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ นัดหมาย ทำความเข้าใจ ตามสายชั้นที่ตนเองรับผิดชอบ (วันที่ 26 ส.ค. 2562)
- ครูพลศึกษา ประสานงานกับนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ นัดหมาย ทำความเข้าใจ ตามสายชั้นที่ตนเองรับผิดชอบ (วันที่ 26 ส.ค. 2562)
- กำกับ ติดตาม นิเทศ (วันที่ 30 ส.ค. 2562)
- กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมความเหลี่อมล้ำ (วันที่ 31 ส.ค. 2562)
- 6.4.กิจกรรมอบรมสัมมนาครูสนับสนุนการสอน (วันที่ 1 ก.ย. 2562)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 ก.ย. 2562)
- (วันที่ 2 ก.ย. 2562)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 2 ก.ย. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการโครงการฯ (ครูพลศึกษา) (วันที่ 2 ก.ย. 2562)
- ออกแบบ Blog ACL is good 2019 (วันที่ 4 ก.ย. 2562)
- (วันที่ 5 ก.ย. 2562)
- ประสานงานฝ่ายต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมของ สถานที่ , นักเรียน (วันที่ 9 ก.ย. 2562)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (วันที่ 10 ก.ย. 2562)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 10 ก.ย. 2562)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (วันที่ 10 ก.ย. 2562)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 10 ก.ย. 2562)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (วันที่ 10 ก.ย. 2562)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 10 ก.ย. 2562)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (วันที่ 10 ก.ย. 2562)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ (วันที่ 10 ก.ย. 2562)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตามจำนวน 2 ครั้ง (วันที่ 10 ก.ย. 2562)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (วันที่ 10 ก.ย. 2562)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 10 ก.ย. 2562)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (วันที่ 10 ก.ย. 2562)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 10 ก.ย. 2562)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 10 ก.ย. 2562)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 10 ก.ย. 2562)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (วันที่ 10 ก.ย. 2562)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 10 ก.ย. 2562)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (วันที่ 10 ก.ย. 2562)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 10 ก.ย. 2562)
- ประชุมคณะกรมการดำเนินงานโครงการ ACL is good 2019 ครั้งที่ 1 (วันที่ 11 ก.ย. 2562)
- (วันที่ 11 ก.ย. 2562)
- (วันที่ 11 ก.ย. 2562)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบ จัดทำแผนงานลูกเสือ เนตรนารี (วันที่ 11 ก.ย. 2562)
- (วันที่ 11 ก.ย. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการ จัดทำวิดิโอ ACL is Good 2019 (วันที่ 11 ก.ย. 2562)
- กำกับการดำเนินงานโครงการ ครั้งที่ 1 (วันที่ 11 ก.ย. 2562)
- ประชุมคณะกรมการดำเนินงานโครงการ ACL is good 2019 ครั้งที่ 3 (วันที่ 12 ก.ย. 2562)
- ประชุมคณะกรมการดำเนินงานโครงการ ACL is good 2019 (วันที่ 12 ก.ย. 2562)
- ประชุมหัวหน้าสายชั้น เพื่อรับทราบโครงการ ACL is good 2019 ครั้งที่ 1 (วันที่ 13 ก.ย. 2562)
- ประสานงานฝ่ายต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมของ สถานที่ , นักเรียน (วันที่ 13 ก.ย. 2562)
- อบรมโครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ (วันที่ 16 ก.ย. 2562)
- อบรมโครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 1 ให้ความรู้ วางแผน และเลือกแบบฝึก (วันที่ 16 ก.ย. 2562)
- ดำเนินงานโครงการ ครั้งที่ 1 (วันที่ 16 ก.ย. 2562)
- การอบรมโครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 1 (วันที่ 16 ก.ย. 2562)
- ประชุมร่วมสมาคมผู้ปกครองและครูฯ สมาคมศิษย์เก่าฯ หารือความร่วมมือ โครงการ ACL is good 2019 (วันที่ 18 ก.ย. 2562)
- กำกับการดำเนินงานโครงการ ครั้งที่ 2 (วันที่ 20 ก.ย. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการ เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 1 (วันที่ 23 ก.ย. 2562)
- กำกับติดตาม สอบถาม ให้คำแนะนำ นักเรียนตามสายชั้นที่ตนเองรับผิดชอบ (ครูพลศึกษา) (วันที่ 23 ก.ย. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการ เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 1 (วันที่ 23 ก.ย. 2562)
- กำกับติดตาม สอบถาม ให้คำแนะนำ นักเรียนตามสายชั้นที่ตนเองรับผิดชอบ (ครูพลศึกษา) (วันที่ 23 ก.ย. 2562)
- อบรมการสมัครสมาชิก Blog ACL is good # 2019 (วันที่ 26 ก.ย. 2562)
- ประกวดสุดยอดนักอ่านประจำห้อง ครั้งที่ 1 (วันที่ 27 ก.ย. 2562)
- ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 27 ก.ย. 2562)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 27 ก.ย. 2562)
- ประชุมคณะกรมการดำเนินงานโครงการ ACL is good 2019 ครั้งที่ 1 ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองฯ (วันที่ 27 ก.ย. 2562)
- 7.1. กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (วันที่ 27 ก.ย. 2562)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของโครงการ ครั้งที่ 1 (วันที่ 30 ก.ย. 2562)
- 6.1.กิจกรรมส่งเสริมครูผู้มีผลงานดีเด่น (วันที่ 1 ต.ค. 2562)
- 6.2.กิจกรรมครูผู้อุทิศตน (ไม่ขาด ไม่ลา ไม่สาย) (วันที่ 1 ต.ค. 2562)
- (วันที่ 1 ต.ค. 2562)
- 6.1.กิจกรรมการสร้างโค้ชที่ดี (วันที่ 1 ต.ค. 2562)
- นำเสนอการซ่อมแซมปรับปรุงรั้วโดยรอบฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 4 ต.ค. 2562)
- ค่ายพัฒนาภาษาช่วงปิดเทอม Y2L October Camp (วันที่ 7 ต.ค. 2562)
- ค่ายพัฒนาภาษาช่วงปิดเทอม Y2L October Camp (วันที่ 7 ต.ค. 2562)
- 6.1 จัดฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสุูง (A.T.C.) (วันที่ 7 ต.ค. 2562)
- กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมความเหลี่อมล้ำ (วันที่ 12 ต.ค. 2562)
- กำกับการดำเนินงานโครงการ ครั้งที่ 3 (วันที่ 17 ต.ค. 2562)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 18 ต.ค. 2562)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 18 ต.ค. 2562)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 18 ต.ค. 2562)
- 4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 18 ต.ค. 2562)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 18 ต.ค. 2562)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 18 ต.ค. 2562)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 (วันที่ 18 ต.ค. 2562)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (วันที่ 18 ต.ค. 2562)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 18 ต.ค. 2562)
- 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 18 ต.ค. 2562)
- สัปดาห์สิทธิมนุษยชน (วันที่ 18 ต.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรมการดำเนินงานโครงการ ACL is good 2019 ครั้งที่ 2 (วันที่ 18 ต.ค. 2562)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 21 ต.ค. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม (วันที่ 21 ต.ค. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม (วันที่ 21 ต.ค. 2562)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน (วันที่ 24 ต.ค. 2562)
- ประชุมครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (วันที่ 25 ต.ค. 2562)
- ทำจดหมายขอสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการวาดภาพระบายสีรั้วอนุบาลจากผู้ปกครอง (วันที่ 25 ต.ค. 2562)
- ประชุมครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (วันที่ 25 ต.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบสมรรถภาพ ครั้งที่ 2 (วันที่ 28 ต.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบสมรรถภาพ ครั้งที่ 2 (วันที่ 28 ต.ค. 2562)
- เตรียมพร้อมและนัดหมายนักเรียน (วันที่ 28 ต.ค. 2562)
- วางแผนการจัดสัปดาห์สิทธิมนุษยชน (วันที่ 30 ต.ค. 2562)
- ทบทวนการดำเนินงาน (วันที่ 31 ต.ค. 2562)
- ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมพิเศษ (D) (วันที่ 1 พ.ย. 2562)
- 4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก (วันที่ 1 พ.ย. 2562)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ย. 2562)
- ประชุมครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (วันที่ 1 พ.ย. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม (วันที่ 1 พ.ย. 2562)
- ประสานกับหัวหน้าสายชั้นเพื่อประสานผุ้ปกครองขอสนันสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการระบายสีรั้วอนุบาลตามช่องต่างๆ (วันที่ 1 พ.ย. 2562)
- เตรียมพร้อมและนัดหมายนักเรียน อบรบ / ทดสอบ / สรุปผล (วันที่ 1 พ.ย. 2562)
- 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2562 (วันที่ 1 พ.ย. 2562)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (วันที่ 1 พ.ย. 2562)
- กิจกรรมการเรียนภาษาสำหรับผู้เรียนเริ่มต้น Y2L Class(นักเรียนอนุบาล 2-3) (วันที่ 3 พ.ย. 2562)
- ดำเนินกิจกรรมทดสอบการอ่านและการสื่อสารภาษาไทยของนักเรียน (วันที่ 4 พ.ย. 2562)
- ดำเนินการตามโครงการ ครั้งที่ 2 ทดสอบสมรรถภาพ (วันที่ 4 พ.ย. 2562)
- ทำจดหมายขออนุมัติ (วันที่ 4 พ.ย. 2562)
- ดำเนินกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน (วันที่ 4 พ.ย. 2562)
- ประชุมติดตามโครงการ ACL is good 2019 (วันที่ 6 พ.ย. 2562)
- ดำเนินการตามโครงการ ครั้งที่ 2 ทดสอบสมรรถภาพและสรุปผล (วันที่ 7 พ.ย. 2562)
- ทดสอบและสรุปผลโครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ (วันที่ 8 พ.ย. 2562)
- อบรมโครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 2 ทดสอบสมรรถภาพและสรุปผล (วันที่ 8 พ.ย. 2562)
- ประชุมวางแผน (วันที่ 8 พ.ย. 2562)
- กิจกรรมการเรียนเพื่อติวสอบวัดผลภาษาอังกฤษ TOELF (วันที่ 10 พ.ย. 2562)
- ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ส่งเสริมการทำหนังสือเล่มเล็ก (วันที่ 11 พ.ย. 2562)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของโครงการ ครั้งที่ 2 (วันที่ 11 พ.ย. 2562)
- ทำคำสั่งแต่งตั้ง (วันที่ 11 พ.ย. 2562)
- ประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 11 พ.ย. 2562)
- การอบรมโครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 2 (ทดสอบสมรรถภาพ/สรุปผล) (วันที่ 15 พ.ย. 2562)
- ขออนุมัติเบิกวัสดุอุปกรร์ในการระบายสีรั้วเพิ่มเติม (วันที่ 18 พ.ย. 2562)
- ประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ย. 2562)
- ประชุมเตรียมความพร้อม (วันที่ 18 พ.ย. 2562)
- นำเสนอผลการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ย. 2562)
- ประสานงาน (วันที่ 20 พ.ย. 2562)
- 6.1 ปฏิทินกิจกรรมตามแผนงาน (วันที่ 21 พ.ย. 2562)
- กำกับ ติดตาม นิเทศ (วันที่ 22 พ.ย. 2562)
- กำกับ ติดตาม นิเทศ (วันที่ 22 พ.ย. 2562)
- เตรียมความพร้อมของกิจกรรม (วันที่ 25 พ.ย. 2562)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (วันที่ 26 พ.ย. 2562)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (วันที่ 26 พ.ย. 2562)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (วันที่ 26 พ.ย. 2562)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (วันที่ 26 พ.ย. 2562)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (วันที่ 26 พ.ย. 2562)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (วันที่ 26 พ.ย. 2562)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (วันที่ 26 พ.ย. 2562)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (วันที่ 26 พ.ย. 2562)
- 6.6 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงาน โครงการรัก เป็นปลอดภัย (วันที่ 29 พ.ย. 2562)
- 1แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน. (วันที่ 1 ธ.ค. 2562)
- กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงาน (C) (วันที่ 2 ธ.ค. 2562)
- กำกับ ติดตาม นิเทศ (วันที่ 2 ธ.ค. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม (วันที่ 2 ธ.ค. 2562)
- ประชุมครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (วันที่ 6 ธ.ค. 2562)
- ดำเนินการให้ผู้ปกครองและครูร่วมวาดภาพระบายสีบริเวณรั้วอนุบาล (วันที่ 7 ธ.ค. 2562)
- สถานที่ในการทำกิจกรรม (วันที่ 9 ธ.ค. 2562)
- สัปดาห์สิทธิมนุษยชน (วันที่ 11 ธ.ค. 2562)
- สัปดาห์สิทธิมนุษยชน (วันที่ 11 ธ.ค. 2562)
- สัปดาห์สิทธิมนุษยชน (วันที่ 12 ธ.ค. 2562)
- สัปดาห์สิทธิมนุษยชน (วันที่ 12 ธ.ค. 2562)
- สัปดาห์สิทธิมนุษยชน (วันที่ 13 ธ.ค. 2562)
- สรุปการดำเนินงาน (วันที่ 13 ธ.ค. 2562)
- ขอจัดทำเกียรติบัตรมอบให้กับผู้ปกครองที่ร่วมกิจกรรมวาดภาพระบายสีบริเวณรั้งอนุบาล ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 16 ธ.ค. 2562)
- ประชุมครูสรุปงาน (วันที่ 16 ธ.ค. 2562)
- ดำเนินกิจกรรมเขียนศัพท์ภาษาไทยของนักเรียน (วันที่ 16 ธ.ค. 2562)
- สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงาน (C) (วันที่ 19 ธ.ค. 2562)
- ประกวดสุดยอดนักอ่านประจำห้อง ครั้งที่ 2 (วันที่ 23 ธ.ค. 2562)
- ส่งแบบสรุปบันทึกการอ่านให้บริษัทนานมีบุ๊คส์เพื่อจัดทำใบประกาศให้นักเรียน (วันที่ 24 ธ.ค. 2562)
- ส่งแบบสรุปบันทึกการอ่านให้บริษัทนานมีบุ๊คส์เพื่อจัดทำใบประกาศให้นักเรียน (วันที่ 24 ธ.ค. 2562)
- 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 ม.ค. 2563)
- ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 (วันที่ 1 ม.ค. 2563)
- ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 (วันที่ 1 ม.ค. 2563)
- ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ครั้งที่ 3 (วันที่ 1 ม.ค. 2563)
- ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ครั้งที่ 4 (วันที่ 1 ม.ค. 2563)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงาน (วันที่ 1 ม.ค. 2563)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 ม.ค. 2563)
- 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 ม.ค. 2563)
- 6.ดำเนินงานตามแผนกิจกรรมโครงการอบรมนักเรียนเรื่อง ปฎิบัติการช่วยชีวิตพื้นฐาน CPR (วันที่ 2 ม.ค. 2563)
- 6.ดำเนินงานตามแผนกิจกรรมโครงการอบรมนักเรียนเรื่อง ปฎิบัติการช่วยชีวิตพื้นฐาน CPR (วันที่ 2 ม.ค. 2563)
- 6.5 ดำเนินงานตามแผนงานโครงการอบรมนักเรียนเรื่อง ปฎิบัติการช่วยชีวิตพื้นฐาน CPR (วันที่ 2 ม.ค. 2563)
- นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (A) (วันที่ 3 ม.ค. 2563)
- 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 3 ม.ค. 2563)
- สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์ส่งเสริมการทำหนังสือเล่มเล็ก (วันที่ 6 ม.ค. 2563)
- 6.ดำเนินงานตามแผนงานโครงการ (วันที่ 6 ม.ค. 2563)
- 6.1 ดำเนินการตามแผนงานโครงการ (วันที่ 6 ม.ค. 2563)
- กำกับ ติดตาม นิเทศ (วันที่ 6 ม.ค. 2563)
- กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมความเหลี่อมล้ำ (วันที่ 10 ม.ค. 2563)
- สรุปผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานกิจกรรมเขียนศัพท์ภาษาไทยของนักเรียน (วันที่ 10 ม.ค. 2563)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของโครงการ ครั้งที่ 1 (วันที่ 13 ม.ค. 2563)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (วันที่ 13 ม.ค. 2563)
- กำหนดการพิธีเปิดศูนย์การสอนภาษาจีนและกิจกรรมวันตรุษจีน (วันที่ 15 ม.ค. 2563)
- มอบเกียรติบัตรให้กับผู้ปกครองที่ร่วมโครงการปรับปรุงรั้งอนุบาล ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 17 ม.ค. 2563)
- 7 กำกับติดตามการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของโครงการอบรมนักเรียนเรื่อง ปฎิบัติการช่วยชีวิตพื้นฐาน CPR (วันที่ 20 ม.ค. 2563)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของโครงการ ครั้งที่ 1 (วันที่ 20 ม.ค. 2563)
- 6.6 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงาน โครงการอบรมนักเรียนเรื่อง ปฎิบัติการช่วยชีวิตพื้นฐาน CPR (วันที่ 31 ม.ค. 2563)
- 6.ดำเนินงานตามแผนงานโครงการ (วันที่ 1 ก.พ. 2563)
- 6.7 จัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด (วันที่ 1 ก.พ. 2563)
- 4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 ก.พ. 2563)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2563)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 (วันที่ 1 ก.พ. 2563)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่1 (วันที่ 1 ก.พ. 2563)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ (วันที่ 1 ก.พ. 2563)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 (วันที่ 1 ก.พ. 2563)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 1 ก.พ. 2563)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 1 ก.พ. 2563)
- 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 1 ก.พ. 2563)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 ก.พ. 2563)
- 6.7 จัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด (วันที่ 2 ก.พ. 2563)
- 6.7 จัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด (วันที่ 2 ก.พ. 2563)
- 6.7 จัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด (วันที่ 3 ก.พ. 2563)
- 6.2 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน เพื่อนำเสนอแนวทางป้องกันแก้ไขคุณภาพงาน (วันที่ 3 ก.พ. 2563)
- 7 กำกับติดตามการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของโครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ (วันที่ 3 ก.พ. 2563)
- 6.7 จัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด (วันที่ 3 ก.พ. 2563)
- 6.2 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน เพื่อนำเสนอแนวทางป้องกันแก้ไขคุณภาพงาน (วันที่ 3 ก.พ. 2563)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 3 ก.พ. 2563)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (วันที่ 10 ก.พ. 2563)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (วันที่ 10 ก.พ. 2563)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (วันที่ 10 ก.พ. 2563)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (วันที่ 10 ก.พ. 2563)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของโครงการ ครั้งที่ 1 (วันที่ 10 ก.พ. 2563)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (วันที่ 11 ก.พ. 2563)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (วันที่ 11 ก.พ. 2563)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (วันที่ 11 ก.พ. 2563)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (วันที่ 11 ก.พ. 2563)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (วันที่ 11 ก.พ. 2563)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (วันที่ 11 ก.พ. 2563)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (วันที่ 11 ก.พ. 2563)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (วันที่ 11 ก.พ. 2563)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (วันที่ 11 ก.พ. 2563)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (วันที่ 11 ก.พ. 2563)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (วันที่ 11 ก.พ. 2563)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (วันที่ 11 ก.พ. 2563)
- (วันที่ 13 ก.พ. 2563)
- (วันที่ 13 ก.พ. 2563)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (วันที่ 17 ก.พ. 2563)
- นัดหมายผู้อำนวยการ (วันที่ 17 ก.พ. 2563)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของโครงการ ครั้งที่ 2 (วันที่ 17 ก.พ. 2563)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 17 ก.พ. 2563)
- (วันที่ 20 ก.พ. 2563)
- พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักกีฬา นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ (วันที่ 21 ก.พ. 2563)
- อ.ธนารัฎช์ประชุมทีมงานโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานกิจกรรมรวม (วันที่ 21 ก.พ. 2563)
- 7.2 กำกับติดตามนิเทศตามแผนงานการดำเนินงานของงานบริหารฝ่าย (วันที่ 24 ก.พ. 2563)
- ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำภาคเรียนที่ 2 (วันที่ 24 ก.พ. 2563)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานบริหารฝ่าย (วันที่ 24 ก.พ. 2563)
- ตรวจรับ และส่งมอบโปรเจ็คเตอร์ ห้องเรียน (วันที่ 24 ก.พ. 2563)
- 7.2 กำกับติดตามนิเทศตามแผนงานการดำเนินงานของงานบริหารฝ่าย (วันที่ 24 ก.พ. 2563)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 24 ก.พ. 2563)
- อ.ธนารัฎช์ และทีมงานพบปะผู้รับเหมาเพื่อตอบคำถาม (วันที่ 25 ก.พ. 2563)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 27 ก.พ. 2563)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 27 ก.พ. 2563)
- 6.6 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงาน โครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ (วันที่ 28 ก.พ. 2563)
- 6.3 สำรวจข้อมูลเรื่องเพศศึกษา เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินโครงการ (วันที่ 28 ก.พ. 2563)
- 6.2 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน เพื่อนำเสนอแนวทางป้องกันแก้ไขคุณภาพงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2563)
- สรุปผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานกิจกรรมทดสอบการอ่านและการสื่อสารภาษาไทยของนักเรียน (วันที่ 28 ก.พ. 2563)
- สรุปผลการจัดทำรายงานโครงการปรับปรุงรั้วอนุบาล ฝ่ายปบมวัย (วันที่ 28 ก.พ. 2563)
- สรุปผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน (วันที่ 28 ก.พ. 2563)
- 6.6 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงาน โครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ (วันที่ 1 มี.ค. 2563)
- 7 กำกับติดตามการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของโครงการ (วันที่ 1 มี.ค. 2563)
- 7 กำกับติดตามการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของโครงการ ครั้งที่ 2 (วันที่ 1 มี.ค. 2563)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 (วันที่ 1 มี.ค. 2563)
- 7.1.1. กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 1 (วันที่ 1 มี.ค. 2563)
- 6.6 สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ทางจอภาพ (TV Signage) (วันที่ 1 มี.ค. 2563)
- 6.8 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน เพื่อนำเสนอแนวทางป้องกันแก้ไขคุณภาพงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2563)
- 7.กำกับ ติดตามการดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ (วันที่ 1 มี.ค. 2563)
- 6.8 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน เพื่อนำเสนอแนวทางป้องกันแก้ไขคุณภาพงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2563)
- 6.ดำเนินงานตามแผนงานโครงการ (วันที่ 1 มี.ค. 2563)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่2 (วันที่ 1 มี.ค. 2563)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2563)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานโครงการ (วันที่ 1 มี.ค. 2563)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานโครงการ (วันที่ 1 มี.ค. 2563)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ประจำภาคเรียน ครั้งที่2 (วันที่ 1 มี.ค. 2563)
- 4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 มี.ค. 2563)
- คณะกรรมการพิจารณาประมูลโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานกิจกรรมรวม (วันที่ 2 มี.ค. 2563)
- 7.กำกับติดตามการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของโครงการรักเป็น ปลอดภัย (วันที่ 2 มี.ค. 2563)
- ดำเนินการรื้อตัวหนอนและล้อมรั้ว (วันที่ 3 มี.ค. 2563)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 5 มี.ค. 2563)
- อ.ธนารัฎช์จะเข้ามาดูพื้นที่รื้อถอน และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการรื้อถอนบริเวณที่ก่อสร้าง (วันที่ 7 มี.ค. 2563)
- (วันที่ 9 มี.ค. 2563)
- (วันที่ 9 มี.ค. 2563)
- ค่ายพัฒนาภาษาช่วงปิดเทอม Y2L October Camp (วันที่ 9 มี.ค. 2563)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 10 มี.ค. 2563)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 10 มี.ค. 2563)
- (วันที่ 12 มี.ค. 2563)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (วันที่ 16 มี.ค. 2563)
- (วันที่ 16 มี.ค. 2563)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (วันที่ 16 มี.ค. 2563)
- (วันที่ 19 มี.ค. 2563)
- ค่ายพัฒนาภาษาช่วงปิดเทอม Y2L March Camp 2019 (วันที่ 20 มี.ค. 2563)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่3 (วันที่ 21 มี.ค. 2563)
- (วันที่ 22 มี.ค. 2563)
- (วันที่ 22 มี.ค. 2563)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 23 มี.ค. 2563)
- สรุปผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน (วันที่ 30 มี.ค. 2563)
- สรุปผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานกิจกรรมประกวดสุดยอดนักอ่านประจำห้อง (วันที่ 30 มี.ค. 2563)
- (วันที่ 30 มี.ค. 2563)
- (วันที่ 30 มี.ค. 2563)
- นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 31 มี.ค. 2563)
- นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมประกวดสุดยอดนักอ่านประจำห้องในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 31 มี.ค. 2563)
- นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์ส่งเสริมการทำหนังสือเล่มเล็กในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 31 มี.ค. 2563)
- นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมทดสอบการอ่านและการสื่อสารภาษาไทยของนักเรียนในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 31 มี.ค. 2563)
- นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 31 มี.ค. 2563)
- นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 31 มี.ค. 2563)
- นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมการเขียนศัพท์ภาษาไทยของนักเรียนในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 31 มี.ค. 2563)
- 7.1.2.กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 2 (วันที่ 1 เม.ย. 2563)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 (วันที่ 1 เม.ย. 2563)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 1 เม.ย. 2563)
- (วันที่ 1 เม.ย. 2563)
- (วันที่ 1 เม.ย. 2563)
- 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 1 เม.ย. 2563)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 (วันที่ 1 เม.ย. 2563)
- 6.1 ดำเนินการตามแผนงานโครงการ (วันที่ 1 เม.ย. 2563)
- 6.2 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและ กระบวนการต่างๆ (วันที่ 1 เม.ย. 2563)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 1 (วันที่ 1 เม.ย. 2563)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ (วันที่ 1 เม.ย. 2563)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 (วันที่ 1 เม.ย. 2563)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ประจำภาคเรียน ครั้งที่1 (วันที่ 1 เม.ย. 2563)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 1 เม.ย. 2563)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่4 (วันที่ 1 เม.ย. 2563)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 1 เม.ย. 2563)
- 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 1 เม.ย. 2563)
- (วันที่ 3 เม.ย. 2563)
- 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 20 เม.ย. 2563)
- 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 30 เม.ย. 2563)
- 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 30 เม.ย. 2563)
- 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 30 เม.ย. 2563)
- 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 30 เม.ย. 2563)
- 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 30 เม.ย. 2563)
- 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 30 เม.ย. 2563)
- 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 30 เม.ย. 2563)
- 10 นำสรุปผลกำรประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนำกำรดำเนินงำนในปีกำรศึกษำต่อไป (วันที่ 30 เม.ย. 2563)
- 10 นำสรุปผลกำรประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนำกำรดำเนินงำนในปีกำรศึกษำต่อไป (วันที่ 30 เม.ย. 2563)
- 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 30 เม.ย. 2563)
- 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 30 เม.ย. 2563)
- 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 30 เม.ย. 2563)
- 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 30 เม.ย. 2563)
- 2.1 วิเคราะห์ผลสรุปการจัดกิจกรรมส่งเสริมกิจการลูกเสือ เนตรนารี ของโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 30 เม.ย. 2563)
- 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 30 เม.ย. 2563)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 30 เม.ย. 2563)
- นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 30 เม.ย. 2563)
- 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 30 เม.ย. 2563)
- 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 30 เม.ย. 2563)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2563)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2563)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2563)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2563)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ (วันที่ 1 พ.ค. 2563)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก (วันที่ 1 พ.ค. 2563)
- 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2563)
- 6. ดำเนินงานตามแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2563)
- 4.1 เตรียมความพร้อมตามแนวทางป้องกันในรูปแบบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID - 19 (วันที่ 1 พ.ค. 2563)
- 4.2 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพการให้บริการตามรูปและกระบวนการต่าง ๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2563)
- 7.1.3.กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 3 (วันที่ 1 พ.ค. 2563)
- 6. ดำเนินการตามโครงการ (วันที่ 1 พ.ค. 2563)
- 6.1 ดำเนินการตามแผนงานโครงการ (วันที่ 1 พ.ค. 2563)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 1 พ.ค. 2563)
- 6.3 สรุปผล (วันที่ 1 พ.ค. 2563)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2563)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2563)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2563)
- 6.2 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2563)
- 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2563 (วันที่ 1 พ.ค. 2563)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ (วันที่ 14 พ.ค. 2563)
- 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 (วันที่ 14 พ.ค. 2563)
- เจ้าหน้าที่เทศบาลนครลำปางเข้าตรวจสถานที่ก่อสร้างหลังคาคลุมลานกิจกรรมรวม (วันที่ 18 พ.ค. 2563)
- คณะผู้ตรวจ (ส่วนควบคุมอาคาร และผังเมือง สำนักการช่าง เทศบาลนครลำปาง) เข้าตรวจสอบโครงสร้างอาคารเซนต์ฟิลิป และอาคารสุวรรณสมโภช (วันที่ 21 พ.ค. 2563)
- ประชุมมอบหมายงานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานกิจกรรมรวม (วันที่ 27 พ.ค. 2563)
- สิ้นสุด 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 มิ.ย. 2563)
- สิ้นสุด 4.2 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพการให้บริการตามรูปและกระบวนการต่าง ๆ (วันที่ 1 มิ.ย. 2563)
- 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก สำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2563 (วันที่ 1 มิ.ย. 2563)
- 7.1.4. กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 4 (วันที่ 1 มิ.ย. 2563)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (วันที่ 1 มิ.ย. 2563)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 มิ.ย. 2563)
- 4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 มิ.ย. 2563)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (วันที่ 9 มิ.ย. 2563)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 17 มิ.ย. 2563)
- การประชุม คณะกรรมการรับผิดชอบ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 เพื่อคุณภาพและมาตรฐาน การบริหาร การบริการและการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2563 (วันที่ 17 มิ.ย. 2563)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 17 มิ.ย. 2563)
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ (COVID - 19) แก่คณะครู และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสของการระบาดของ โรคไวรัสโควิด - 19 (วันที่ 18 มิ.ย. 2563)
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ (COVID - 19) แก่คณะครู และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสของการระบาดของ โรคไวรัสโควิด - 19 (วันที่ 18 มิ.ย. 2563)
- ประชุมเพื่อวางแผนการฝึกซ้อมก่อนเปิดภาคเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 18 มิ.ย. 2563)
- การซักซ้อมระบบการเปิดเรียนและการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 ด้วยเหตุการณ์เสมือนจริง (วันที่ 22 มิ.ย. 2563)
- การซักซ้อมระบบการเปิดเรียนและการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 ด้วยเหตุการณ์เสมือนจริง (วันที่ 22 มิ.ย. 2563)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ (วันที่ 22 มิ.ย. 2563)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก (วันที่ 22 มิ.ย. 2563)
- 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 22 มิ.ย. 2563)
- คู่มือระบบ ระเบียบ และมาตรการต่าง ๆ และแนวการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่เหมาะสมกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปรับปรุงครั้งที่ 2 วันที่ 22 มิถุนายน 2563 (วันที่ 22 มิ.ย. 2563)
- สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 30 มิ.ย. 2563)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 ก.ค. 2563)
- 4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 ก.ค. 2563)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 ก.ค. 2563)
- 4.1 วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ (วันที่ 1 ก.ค. 2563)
- 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด (วันที่ 1 ก.ค. 2563)
- 4.3 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ (วันที่ 1 ก.ค. 2563)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 1 ก.ค. 2563)
- 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 1 ก.ค. 2563)
- 6.1 ศึกษาสถานการณ์และประชุมปรึกษาคณะกรรมการ จัดเตรียมข้อมูลนำเสนอแผนงานโครงการ วางแผนงบประมาณการดำเนินการ การคัดเลือกบุคคลากรเพื่อร่วมดำเนินงาน (วันที่ 1 ก.ค. 2563)
- 6.2 วางแผนดำเนินงาน เพื่อนำเสนอสายงาน (วันที่ 1 ก.ค. 2563)
- 6.3 ดำเนินงานตามแผนงานโครงการ (วันที่ 1 ก.ค. 2563)
- 6.4 สรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 1 ก.ค. 2563)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 1 ก.ค. 2563)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (วันที่ 1 ก.ค. 2563)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 ก.ค. 2563)
- 1.ประชุมวางแผนแต่งตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 1 ก.ค. 2563)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 ก.ค. 2563)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 ก.ค. 2563)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 ก.ค. 2563)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 ก.ค. 2563)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 ก.ค. 2563)
- 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2563 (วันที่ 1 ก.ค. 2563)
- 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 ก.ค. 2563)
- (วันที่ 1 ก.ค. 2563)
- 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 1 ก.ค. 2563)
- คู่มือระบบ ระเบียบ และมาตรการต่าง ๆ และแนวการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่เหมาะสมกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปรับปรุงครั้งที่ 3 วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 (วันที่ 9 ก.ค. 2563)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (วันที่ 13 ก.ค. 2563)
- 6.ดำเนินงานตามแผนงานโครงการ (วันที่ 1 ส.ค. 2563)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯครั้งที่2 (วันที่ 1 ส.ค. 2563)
- 6.ดำเนินงานตามแผนงานโครงการ (วันที่ 1 ส.ค. 2563)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ประจำภาคเรียน ครั้งที่2 (วันที่ 1 ส.ค. 2563)
- 6.2 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและ กระบวนการต่างๆ (วันที่ 3 ส.ค. 2563)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (วันที่ 10 ก.ย. 2563)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 10 ก.ย. 2563)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (วันที่ 14 ก.ย. 2563)
- เรียนปรึกษาเรื่องพื้นของลานกิจกรรมอาคารเซนต์ฟิลิป (วันที่ 28 ก.ย. 2563)
- กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้ง 1 (วันที่ 1 ต.ค. 2563)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 1 ต.ค. 2563)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 1 (วันที่ 1 ต.ค. 2563)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ (วันที่ 1 ต.ค. 2563)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 1 ต.ค. 2563)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 1 ต.ค. 2563)
- กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 2 (วันที่ 1 พ.ย. 2563)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ประจำภาคเรียน ครั้งที่2 (วันที่ 1 พ.ย. 2563)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 2 (วันที่ 1 พ.ย. 2563)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ประจำภาคเรียน ตรั้งที่ 2 (วันที่ 1 พ.ย. 2563)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 2 พ.ย. 2563)
- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 2 พ.ย. 2563)
- 3 กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 2 พ.ย. 2563)
- 4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก (วันที่ 2 พ.ย. 2563)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 2 พ.ย. 2563)
- ดำเนินงานตามแผนงานโครงการ (วันที่ 2 พ.ย. 2563)
- กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงาน ตามแบบฟอร์มที่กำหนด (วันที่ 2 พ.ย. 2563)
- ประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 2 พ.ย. 2563)
- โครงการ ACL RUN (วันที่ 9 พ.ย. 2563)
- โครงการ ACL RUN (วันที่ 16 พ.ย. 2563)
- โครงการ ACL RUN (วันที่ 17 พ.ย. 2563)
- คู่มือระบบ ระเบียบ และมาตรการต่าง ๆ และแนวการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID - 19 **ฉบับปรับปรุง วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ** (วันที่ 23 พ.ย. 2563)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (วันที่ 23 พ.ย. 2563)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (วันที่ 26 พ.ย. 2563)
- กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่3 (วันที่ 1 ธ.ค. 2563)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 1 ธ.ค. 2563)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่3 (วันที่ 1 ธ.ค. 2563)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 3 (วันที่ 1 ธ.ค. 2563)
- ดำเนินประชาสัมพันธ์โครงการ (วันที่ 1 ธ.ค. 2563)
- ตรวจรับงานพร้อมคณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้างติดตั้งแป ตัวZ และงานติดตั้งโครงหลังคาสุวรรณสมโภช งวดที่ 2 (วันที่ 2 ธ.ค. 2563)
- คณะกรรมการตรวจรับงานเทพื้นทางเชื่อมอาคาร ติดตั้งโคมไฟและระบบไฟฟ้า ลาน La Providence (วันที่ 23 ธ.ค. 2563)
- 1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 4 (วันที่ 1 ม.ค. 2564)
- 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 1 ม.ค. 2564)
- 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 1 ม.ค. 2564)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 4 ม.ค. 2564)
- จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก (วันที่ 4 ม.ค. 2564)
- 4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก (วันที่ 4 ม.ค. 2564)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานโครงการ (วันที่ 4 ม.ค. 2564)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินโครงการของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 4 ม.ค. 2564)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 4 ม.ค. 2564)
- โครงการ ACL RUN (วันที่ 9 ม.ค. 2564)
- โครงการ ACL RUN (วันที่ 17 ม.ค. 2564)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 25 ม.ค. 2564)
- สิ้นสุด 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 29 ม.ค. 2564)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (วันที่ 11 ก.พ. 2564)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (วันที่ 11 ก.พ. 2564)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (วันที่ 16 ก.พ. 2564)
- สิ้นสุด 4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก (วันที่ 26 ก.พ. 2564)
- 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผน (วันที่ 1 มี.ค. 2564)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 1 มี.ค. 2564)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปภาพปัจจุบันของการดำเนินงาน (วันที่ 16 มี.ค. 2564)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปภาพปัจจุบันของการดำเนินงาน (วันที่ 16 มี.ค. 2564)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 16 มี.ค. 2564)
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 16 มี.ค. 2564)
- 4.1 (410015) ดำเนินการตามแผนงานโครงการปรับปรุงพื้นที่ลานกิจกรรมและสื่อของเล่น (วันที่ 16 มี.ค. 2564)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม (วันที่ 17 มี.ค. 2564)
- 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 (วันที่ 17 มี.ค. 2564)
- สิ้นสุด 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก สำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2563 (วันที่ 31 มี.ค. 2564)
- นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 1 เม.ย. 2564)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่4 (วันที่ 1 เม.ย. 2564)
- รายงานผลการดำเนินงาน โครงการซ่อมแซมหลังคาสุวรรณสมโภช (วันที่ 8 เม.ย. 2564)
- รายงานผลการดำเนินงาน โครงการลานกิจกรรมรวม (วันที่ 8 เม.ย. 2564)
- รายงานผลการดำเนินงาน โครงการปรับปรุงอาคารเซนต์ฟิลิป (วันที่ 8 เม.ย. 2564)
- สิ้นสุด 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผน (วันที่ 9 เม.ย. 2564)
- 4.5 ทดสอบการเพิ่มกิจกรรมข้อ 4.5 (วันที่ 19 เม.ย. 2564)
- 4.5 ทดสอบการเพิ่มกิจกรรมข้อ 4.5 (วันที่ 19 เม.ย. 2564)
- 4.5 ทดสอบการเพิ่มกิจกรรมข้อ 4.5 (วันที่ 19 เม.ย. 2564)
- สิ้นสุด 4.5 ทดสอบการเพิ่มกิจกรรมข้อ 4.5 (วันที่ 26 เม.ย. 2564)
- สิ้นสุด 4.5 ทดสอบการเพิ่มกิจกรรมข้อ 4.5 (วันที่ 26 เม.ย. 2564)
- สิ้นสุด 4.5 ทดสอบการเพิ่มกิจกรรมข้อ 4.5 (วันที่ 26 เม.ย. 2564)
- สิ้นสุด 6. ดำเนินงานตามแผน (วันที่ 30 เม.ย. 2564)
- สิ้นสุด 4.1 เตรียมความพร้อมตามแนวทางป้องกันในรูปแบบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID - 19 (วันที่ 30 เม.ย. 2564)
- 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานครั้งต่อไป (วันที่ 30 เม.ย. 2564)
- 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 30 เม.ย. 2564)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบ (วันที่ 1 พ.ค. 2564)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 3 พ.ค. 2564)
- 6.1 (290002) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ต 5 สี Riso รุ่น Com Color GD7330 (จัดชุด, เย็บเล่ม) (วันที่ 3 พ.ค. 2564)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 5 พ.ค. 2564)
- 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผน และมอบหมายงาน (วันที่ 7 พ.ค. 2564)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการปรับปรุงพื้นที่ลานกิจกรรมและสื่อของเล่นระดับปฐมวัย (วันที่ 13 พ.ค. 2564)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 14 พ.ค. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานโครกงารปรับปรุงพื้นที่ลานกิจกรรมและสื่อของเล่นระดับปฐมวัย ครั้งที่ 1 (วันที่ 17 พ.ค. 2564)
- 7.รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก สำนักผู้อำนวยการประจำปี 2564 (วันที่ 17 พ.ค. 2564)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 (วันที่ 17 พ.ค. 2564)
- 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก สำนักผู้อำนวยการประจำปี 2564 (วันที่ 17 พ.ค. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานโครงการปรับปรุงพื้นที่ลานกิจกรรมและสื่อของเล่นระดับปฐมวัย ครั้งที่ 1 (วันที่ 17 พ.ค. 2564)
- นำเสนอความคืบหน้าแผนการปรับปรุงพื้นที่ลานกิจกรรมและสื่อของเล่นระดับปฐมวัย (วันที่ 19 พ.ค. 2564)
- จัดทำปฏิทินปฏิทินงานโครงการปรับปรุงพื้นที่ลานกิจกรรมและสื่อของเล่นระดับปฐมวัย (วันที่ 19 พ.ค. 2564)
- จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานโครงการปรับปรุงพื้นที่ลานกิจกรรมและสื่อของเล่นระดับปฐมวัย (วันที่ 19 พ.ค. 2564)
- กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานโครงการปรับปรุงพื้นที่ลานกิจกรรมและสื่อของเล่นระดับปฐมวัย (วันที่ 27 พ.ค. 2564)
- สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 31 พ.ค. 2564)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 31 พ.ค. 2564)
- ออกแบบและจัดทำแบบแปลนเพื่อจัดหาผู้รับเหมาเข่้าประมูลงาน (วันที่ 31 พ.ค. 2564)
- สิ้นสุด แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบ (วันที่ 31 พ.ค. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการโครงการปรับปรุงพื้นที่ลานกิจกรรมและสื่อของเล่นระดับปฐมวัย ครั้งที่ 2 (วันที่ 9 มิ.ย. 2564)
- ติดตั้งเครื่องพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ต 5 สี Riso รุ่น Com Color GD7330 (จัดชุด, เย็บเล่ม) (วันที่ 14 มิ.ย. 2564)
- เริ่มฝึกซ้อมโครงการ ACL Crossword Competition ประจำเดือนมิถุนายน 2564 (วันที่ 14 มิ.ย. 2564)
- กิจกรรมจิตอาสาปลูกปัญญาครอสเวิร์ด (วันที่ 17 มิ.ย. 2564)
- (วันที่ 17 มิ.ย. 2564)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 4 (วันที่ 1 ก.ค. 2564)
- ออกแบบและจัดทำแบบแปลนเพื่อจัดหาผู้รับเหมาเข้าประมูลงาน ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 2 ก.ค. 2564)
- เริ่มฝึกซ้อมเดือนกรกฏาคม (วันที่ 5 ก.ค. 2564)
- เริ่มฝึกซ้อมประจำเดือนกรกฏาคม2564 (วันที่ 5 ก.ค. 2564)
- ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ลานกิจกรรมและสื่อของเล่นระดับปฐมวัยและตรวจเช็คงานเป็นระยะ ๆ ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 9 ก.ค. 2564)
- รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 12 ก.ค. 2564)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (วันที่ 12 ก.ค. 2564)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (วันที่ 12 ก.ค. 2564)
- สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (วันที่ 16 ก.ค. 2564)
- สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (วันที่ 16 ก.ค. 2564)
- สรุปผลการแข่งขันเดือนกรกฏาคม (วันที่ 19 ก.ค. 2564)
- สรุปผลการแข่งขันเดือนกรกฏาคม2564 (วันที่ 21 ก.ค. 2564)
- 6.1 (290002) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ต 5 สี Riso รุ่น Com Color GD7330 (จัดชุด, เย็บเล่ม) (วันที่ 30 ก.ค. 2564)
- เริ่มการฝึกซ้อมเดือนสิงหาคม (วันที่ 2 ส.ค. 2564)
- 6.5 งานห้องสมุด(อาคารเซนต์หลุยส์)ภาคเรียนที่ 2 (วันที่ 7 ส.ค. 2564)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 7 ส.ค. 2564)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 7 ส.ค. 2564)
- (วันที่ 19 ส.ค. 2564)
- สรุปผลการแข่งขันเดือนสิงหาคม (วันที่ 23 ส.ค. 2564)
- สิ้นสุด 6.5 งานห้องสมุด(อาคารเซนต์หลุยส์)ภาคเรียนที่ 2 (วันที่ 4 ก.ย. 2564)
- สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ (วันที่ 4 ก.ย. 2564)
- สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ (วันที่ 4 ก.ย. 2564)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 13 ก.ย. 2564)
- 2. เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการจัดการเรียนการสอน (วันที่ 13 ก.ย. 2564)
- รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (วันที่ 13 ก.ย. 2564)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ (วันที่ 13 ก.ย. 2564)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก (วันที่ 13 ก.ย. 2564)
- 6. ดำเนินงานตามแผนดำเนินการ (วันที่ 13 ก.ย. 2564)
- 4.1 ออกแบบฟอร์มแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการทุกระดับชั้น (วันที่ 13 ก.ย. 2564)
- 4.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผน และมอบหมายงาน (วันที่ 13 ก.ย. 2564)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (วันที่ 13 ก.ย. 2564)
- 6.1 ออกแบบฟอร์มแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการทุกระดับชั้น (วันที่ 13 ก.ย. 2564)
- 6.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 13 ก.ย. 2564)
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ ACL CARE (วันที่ 13 ก.ย. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการ ก่อนเริ่มดำเนินโครงการ "ชิ้นงานดีเด่น" ครั้งที่ 1 (วันที่ 13 ก.ย. 2564)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (วันที่ 13 ก.ย. 2564)
- สิ้นสุด 2. เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการจัดการเรียนการสอน (วันที่ 16 ก.ย. 2564)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 16 ก.ย. 2564)
- สิ้นสุด 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ (วันที่ 17 ก.ย. 2564)
- สิ้นสุด 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก (วันที่ 17 ก.ย. 2564)
- 4.1 ออกแบบฟอร์มแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการทุกระดับชั้น (วันที่ 17 ก.ย. 2564)
- 4.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผน และมอบหมายงาน (วันที่ 17 ก.ย. 2564)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (วันที่ 17 ก.ย. 2564)
- 6.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 17 ก.ย. 2564)
- สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (วันที่ 17 ก.ย. 2564)
- 4.3 อบรมเชิงปฏิบัติการ ครูผู้สอนระดับชั้น ป.1-6 เพื่อออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และกำหนดชิ้นงาน ผลงาน สิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากการบูรณาการศาสตร์ในรายวิชาต่าง ๆ (วันที่ 18 ก.ย. 2564)
- ประชุมครูระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 เพื่อออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ และการวัดประเมินผล " โครงการ ACL CARE " (วันที่ 20 ก.ย. 2564)
- การออกแบบภาพรวมการดำเนินงานโครงการ ACL CARE Project (วันที่ 20 ก.ย. 2564)
- 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2563 (วันที่ 20 ก.ย. 2564)
- 6.3 อบรมเชิงปฏิบัติการ ครูผู้สอนชั้น ป.1-6 เพื่อออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดประเมินผล และกำหนดชิ้งาน ผลงาน สิ่งประดิษบ์ที่เกิดจากการบูรณาการศาสตร์ในรายวิชาต่าง ๆ (วันที่ 20 ก.ย. 2564)
- 6.4 อบรมเชิงปฏิบัติการ ครูผู้สอนชั้น ม.1-6 เพื่อออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดประเมินผล และกำหนดชิ้งาน ผลงาน สิ่งประดิษบ์ที่เกิดจากการบูรณาการศาสตร์ในรายวิชาต่าง ๆ (วันที่ 20 ก.ย. 2564)
- 6.7 ครูผู้สอน ป.1-6 นำเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดประเมินผล โดยคณะกรรมการร่วมให้ข้อเสนอแนะแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (วันที่ 20 ก.ย. 2564)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ประจำภาคเรียน 1 ครั้งที่ 1 (วันที่ 20 ก.ย. 2564)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 21 ก.ย. 2564)
- ประชุมครูระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 เพื่อออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ และการวัดประเมินผล " โครงการ ACL CARE " (วันที่ 22 ก.ย. 2564)
- สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ประจำภาคเรียน 1 ครั้งที่ 1 (วันที่ 24 ก.ย. 2564)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 25 ก.ย. 2564)
- 4.4 อบรมเชิงปฏิบัติการ ครูผู้สอนชั้น ม.1-6 เพื่อออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดประเมินผล และกำหนดชิ้งาน ผลงาน สิ่งประดิษบ์ที่เกิดจากการบูรณาการศาสตร์ในรายวิชาต่าง ๆ (วันที่ 25 ก.ย. 2564)
- (วันที่ 27 ก.ย. 2564)
- ครูหัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาและคณะครูฝ่ายวิชาการ ร่วมประชุมติดตามการดำเนินโครงการ ACL CARE ที่ห้องวิชาการ (วันที่ 30 ก.ย. 2564)
- สิ้นสุด การออกแบบภาพรวมการดำเนินงานโครงการ ACL CARE Project (วันที่ 1 ต.ค. 2564)
- 6.8 ครูผู้สอน ม.1-6 นำเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดประเมินผล โดยคณะกรรมการร่วมให้ข้อเสนอแนะแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (วันที่ 1 ต.ค. 2564)
- 4.5 อบรมเชิงปฏิบัติการ ครูโครงการพิเศษ CEP/SMT และ  MTE (วันที่ 2 ต.ค. 2564)
- 6.5 อบรมเชิงปฏิบัติการครูโครงการพิเศษ CEP /SMT/ MTE (วันที่ 2 ต.ค. 2564)
- 4.6 ส่งแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดประเมินผล (วันที่ 9 ต.ค. 2564)
- 6.6 ส่งแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดประเมินผล (วันที่ 9 ต.ค. 2564)
- 4.7 ครูผู้สอน ป.1-6 นำเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดประเมินผล (วันที่ 18 ต.ค. 2564)
- 4.8 ครูผู้สอน ม.1-6 นำเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดประเมินผล (วันที่ 19 ต.ค. 2564)
- 4.9 ครูผู้สอนโครงการพิเศษ CEP/SMT และ  MTE นำเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดประเมินผล (วันที่ 20 ต.ค. 2564)
- 6.9 ครูผู้สอนโครงการพิเศษ CEP/SMT และ MTE นำเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดประเมินผล โดยคณะกรรมการร่วมให้ข้อเสนอแนะแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (วันที่ 20 ต.ค. 2564)
- 4.10 ปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามข้อเสนอแนะ (วันที่ 21 ต.ค. 2564)
- 6.10 ปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามข้อเสนอแนะ (วันที่ 21 ต.ค. 2564)
- 4.10 ปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามข้อเสนอแนะ (วันที่ 24 ต.ค. 2564)
- สิ้นสุด 6.10 ปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามข้อเสนอแนะ (วันที่ 24 ต.ค. 2564)
- จดหมายขออนุญาตดำเนินโครงการ ACL CARE (วันที่ 25 ต.ค. 2564)
- 4.11 แต่ละระดับส่งแผนการจัดการเรียนรู้ (วันที่ 25 ต.ค. 2564)
- 6.11 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ (วันที่ 25 ต.ค. 2564)
- 4.12 แต่ละระดับนำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ (วันที่ 26 ต.ค. 2564)
- 4.13 คณะกรรมการฯ นิเทศกำกับติดตามให้ข้อเสนอแนะ (วันที่ 26 ต.ค. 2564)
- 7.1 คณะกรรมการฯ นิเทศกำกับติดตามให้ข้อเสนอแนะ (วันที่ 26 ต.ค. 2564)
- 6.12 นำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ (วันที่ 26 ต.ค. 2564)
- 6.13 นิเทศกำกับติดตามให้ข้อเสนอแนะ (วันที่ 26 ต.ค. 2564)
- เชิญวิทยากรจากสถาบันเวชชารักษ์ให้การอบรมนักเรียนระดับ ม.2 เรื่องการสร้างอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้สูงวัย (วันที่ 15 พ.ย. 2564)
- การอบรมแนวทางการประดิษฐ์อุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้พิการ กิจกรรม Caring For Handicaps การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การสร้างอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้พิการ” ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผ่านการเรียนการสอนออนไลน์ ระบบ WebEx โดยมี คณะวิทยากรจากโรงพยาบาลเวชชารักษ์ จังหวัดลำปาง (วันที่ 17 พ.ย. 2564)
- รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (วันที่ 22 พ.ย. 2564)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (วันที่ 22 พ.ย. 2564)
- 7.2 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผนและกำกับติดตามครั้งที่ 1 (วันที่ 22 พ.ย. 2564)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (วันที่ 22 พ.ย. 2564)
- สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (วันที่ 26 พ.ย. 2564)
- สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (วันที่ 26 พ.ย. 2564)
- โครงการ ACL CARE (กิจกรรม Caring for People รักและดูแลเพื่อนมนุษย์และบุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือ) ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีวิทยากรมาบรรยายเฉพาะทางด้านการสอนเด็กพิการร่วม (วันที่ 9 ธ.ค. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการระหว่างการดำเนินโครงการ ครั้งที่ 2 (หัวหน้าสายชั้นระดับมัธยมศึกษา) (วันที่ 13 ธ.ค. 2564)
- โครงการ ACL CARE (กิจกรรม Caring for People รักและดูแลเพื่อนมนุษย์และบุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือ) ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (วันที่ 16 ธ.ค. 2564)
- โครงการ ACL CARE (กิจกรรม Caring for Poeple รักและดูแลเพื่อนมนุษย์และบุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือ) ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (วันที่ 16 ธ.ค. 2564)
- เครือข่ายผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมและร่วมเป็นที่ปรึกษาโครงการ ACL CARE (วันที่ 17 ธ.ค. 2564)
- 4.14 กิจกรรมนำเสนอและประเมินคัดเลือกชิ้นงาน/ผลงาน/สิ่งประดิษฐ์ระดับสายชั้น (วันที่ 20 ธ.ค. 2564)
- 6.14 นำเสนอและประเมินคัดเลือกชิ้นงาน/ผลงาน/สิ่งประดิษบ์ระดับสายชั้น (วันที่ 20 ธ.ค. 2564)
- ครูผู้สอน โครงการพิเศษ Smart TECH นำเสนอรูปแบบกิจกรรม โครงการ ACL CARE (STEM Project) (วันที่ 21 ธ.ค. 2564)
- 4.14 กิจกรรมนำเสนอและประเมินคัดเลือกชิ้นงาน/ผลงาน/สิ่งประดิษฐ์ระดับสายชั้น (วันที่ 23 ธ.ค. 2564)
- 4.15 ตัวแทนแค้บะระดับ นำเสนอชิ้นงาน/ผลงาน/ สิ่งประดิษฐ์ (วันที่ 5 ม.ค. 2565)
- 6.15 ตัวแทนแต่ละระดับนำเสนอชิ้นงาน/ผลงาน/ สิ่งประดิษฐ์ (วันที่ 5 ม.ค. 2565)
- ประชุมคณะกรรมการระหว่างดำเนินโครงการ ครั้งที่ 3 (หัวหน้าสายชั้นระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) เพื่อแจ้งกำหนดการนำเสนอชิ้นงาน ในงานวันวิชาการ (วันที่ 11 ม.ค. 2565)
- 4.15 ตัวแทนแค้บะระดับ นำเสนอชิ้นงาน/ผลงาน/ สิ่งประดิษฐ์ (วันที่ 12 ม.ค. 2565)
- สิ้นสุด 6.15 ตัวแทนแต่ละระดับนำเสนอชิ้นงาน/ผลงาน/ สิ่งประดิษฐ์ (วันที่ 12 ม.ค. 2565)
- 4.16 คณะกรรมการสรุปผลการประเมิน (วันที่ 13 ม.ค. 2565)
- 6.16 คณะกรรมการสรุปผลการประเมิน (วันที่ 13 ม.ค. 2565)
- 4.16 คณะกรรมการสรุปผลการประเมิน (วันที่ 14 ม.ค. 2565)
- สิ้นสุด 6.16 คณะกรรมการสรุปผลการประเมิน (วันที่ 14 ม.ค. 2565)
- 4.17 ประกาศรางวัลชิ้นงาน/ผลงาน/ สิ่งประดิษฐ์ดีเด่น (วันที่ 18 ม.ค. 2565)
- 6.17 ประกาศรางวัลชิ้นงาน/ผลงาน/ สิ่งประดิษฐ์ดีเด่น (วันที่ 18 ม.ค. 2565)
- 4.13 คณะกรรมการฯ นิเทศกำกับติดตามให้ข้อเสนอแนะ (วันที่ 21 ม.ค. 2565)
- สิ้นสุด 6.13 นิเทศกำกับติดตามให้ข้อเสนอแนะ (วันที่ 21 ม.ค. 2565)
- 4.18 มอบรางวัลชิ้นงาน/ผลงาน/ สิ่งประดิษฐ์ดีเด่น (วันที่ 22 ม.ค. 2565)
- 6.18 มอบรางวัลชิ้นงาน/ผลงาน/ สิ่งประดิษฐ์ดีเด่น (วันที่ 22 ม.ค. 2565)
- 6.19 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 (วันที่ 22 ม.ค. 2565)
- สิ้นสุด 6.14 นำเสนอและประเมินคัดเลือกชิ้นงาน/ผลงาน/สิ่งประดิษบ์ระดับสายชั้น (วันที่ 23 ม.ค. 2565)
- 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปปฏิบัติการประจำปี 2564 (วันที่ 24 ม.ค. 2565)
- สิ้นสุด 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปปฏิบัติการประจำปี 2564 (วันที่ 28 ม.ค. 2565)
- สิ้นสุด 6.19 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 (วันที่ 28 ม.ค. 2565)
- 9 นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 31 ม.ค. 2565)
- สิ้นสุด 7.1 คณะกรรมการฯ นิเทศกำกับติดตามให้ข้อเสนอแนะ (วันที่ 31 ม.ค. 2565)
- สิ้นสุด 6.3 อบรมเชิงปฏิบัติการ ครูผู้สอนชั้น ป.1-6 เพื่อออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดประเมินผล และกำหนดชิ้งาน ผลงาน สิ่งประดิษบ์ที่เกิดจากการบูรณาการศาสตร์ในรายวิชาต่าง ๆ (วันที่ 31 ม.ค. 2565)
- สิ้นสุด 6.4 อบรมเชิงปฏิบัติการ ครูผู้สอนชั้น ม.1-6 เพื่อออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดประเมินผล และกำหนดชิ้งาน ผลงาน สิ่งประดิษบ์ที่เกิดจากการบูรณาการศาสตร์ในรายวิชาต่าง ๆ (วันที่ 31 ม.ค. 2565)
- สิ้นสุด 6.7 ครูผู้สอน ป.1-6 นำเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดประเมินผล โดยคณะกรรมการร่วมให้ข้อเสนอแนะแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (วันที่ 31 ม.ค. 2565)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานโครงการ (วันที่ 31 ม.ค. 2565)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินโครงการของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 31 ม.ค. 2565)
- สิ้นสุด 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2563 (วันที่ 4 ก.พ. 2565)
- สิ้นสุด 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 9 ก.พ. 2565)
- รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (วันที่ 14 ก.พ. 2565)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (วันที่ 14 ก.พ. 2565)
- 7.3 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผนและกำกับติดตามครั้งที่ 2 (วันที่ 14 ก.พ. 2565)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (วันที่ 14 ก.พ. 2565)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม (วันที่ 17 ก.พ. 2565)
- ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานโครงการปรับปรุงพื้นที่ลานกิจกรรมและสื่อของเล่นระดับปฐมวัย (วันที่ 18 ก.พ. 2565)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (วันที่ 18 ก.พ. 2565)
- สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (วันที่ 18 ก.พ. 2565)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (วันที่ 21 ก.พ. 2565)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ประจำภาคเรียน 2 ครั้งที่ 2 (วันที่ 21 ก.พ. 2565)
- กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานโครงการปรับปรุงพื้นที่ลานกิจกรรมและสื่อของเล่นระดับปฐมวัย (วันที่ 25 ก.พ. 2565)
- สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (วันที่ 25 ก.พ. 2565)
- สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ประจำภาคเรียน 2 ครั้งที่ 2 (วันที่ 25 ก.พ. 2565)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 28 ก.พ. 2565)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2565)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2565)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 1 มี.ค. 2565)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 1 มี.ค. 2565)
- สิ้นสุด แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 4 มี.ค. 2565)
- สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ (วันที่ 4 มี.ค. 2565)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 4 มี.ค. 2565)
- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัญหาของการดำเนินงานโครงการในปีการศึกษาที่ผ่านมา (วันที่ 7 มี.ค. 2565)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัญหาของการดำเนินงานโครงการในปีการศึกษาที่ผ่านมา (วันที่ 7 มี.ค. 2565)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 7 มี.ค. 2565)
- สิ้นสุด 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัญหาของการดำเนินงานโครงการในปีการศึกษาที่ผ่านมา (วันที่ 11 มี.ค. 2565)
- สิ้นสุด 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 11 มี.ค. 2565)
- สิ้นสุด ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัญหาของการดำเนินงานโครงการในปีการศึกษาที่ผ่านมา (วันที่ 14 มี.ค. 2565)
- จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก โดยวางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ (วันที่ 14 มี.ค. 2565)
- 6.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 14 มี.ค. 2565)
- 6.3 อบรมเชิงปฏิบัติการ ครูผู้สอนชั้น ป.1-6 เพื่อออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดประเมินผล และกำหนดชิ้งาน ผลงาน สิ่งประดิษบ์ที่เกิดจากการบูรณาการศาสตร์ในรายวิชาต่าง ๆ (วันที่ 14 มี.ค. 2565)
- 6.1.1 ออกแบบ กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดประเมินผล ป.1-6 (วันที่ 15 มี.ค. 2565)
- 6.5 อบรมเชิงปฏิบัติการครูโครงการพิเศษ CEP /SMT/ MTE (วันที่ 15 มี.ค. 2565)
- 6.1.2 ออกแบบ กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดประเมินผล ม.1-6 (วันที่ 16 มี.ค. 2565)
- กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม (วันที่ 16 มี.ค. 2565)
- 6.4 อบรมเชิงปฏิบัติการ ครูผู้สอนชั้น ม.1-6 เพื่อออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดประเมินผล และกำหนดชิ้งาน ผลงาน สิ่งประดิษบ์ที่เกิดจากการบูรณาการศาสตร์ในรายวิชาต่าง ๆ (วันที่ 16 มี.ค. 2565)
- 6.1.3 ออกแบบ กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดประเมินผล ม.4-6 (วันที่ 17 มี.ค. 2565)
- 6.9 ครูผู้สอนโครงการพิเศษ CEP/SMT และ MTE นำเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดประเมินผล โดยคณะกรรมการร่วมให้ข้อเสนอแนะแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (วันที่ 17 มี.ค. 2565)
- สิ้นสุด จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก โดยวางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ (วันที่ 18 มี.ค. 2565)
- สรุปผลและจัดทำรายงานโครงการปรับปรุงพื้นที่ลานกิจกรรมและสื่อของเล่นระดับปฐมวัย (วันที่ 18 มี.ค. 2565)
- ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระยะที่1 (กิจกรรมตระหนักรู้) (วันที่ 23 มี.ค. 2565)
- สิ้นสุด จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก (วันที่ 31 มี.ค. 2565)
- สิ้นสุด 9 นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 31 มี.ค. 2565)
- สิ้นสุด 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 31 มี.ค. 2565)
- สิ้นสุด 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 31 มี.ค. 2565)
- 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 1 เม.ย. 2565)
- 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 1 เม.ย. 2565)
- สิ้นสุด ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระยะที่1 (กิจกรรมตระหนักรู้) (วันที่ 12 เม.ย. 2565)
- จัดทำปฏิทินปฏิทินงานโครงการปรับปรุงพื้นที่ และสื่อของเล่นระดับปฐมวัย (วันที่ 19 เม.ย. 2565)
- สิ้นสุด 7.รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก สำนักผู้อำนวยการประจำปี 2564 (วันที่ 29 เม.ย. 2565)
- สิ้นสุด 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 29 เม.ย. 2565)
- สิ้นสุด 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 29 เม.ย. 2565)
- 6.1 ออกแบบฟอร์มแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการทุกระดับชั้น (วันที่ 29 เม.ย. 2565)
- นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนาในปีต่อไป (วันที่ 29 เม.ย. 2565)
- สิ้นสุด 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 29 เม.ย. 2565)
- สิ้นสุด 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก สำนักผู้อำนวยการประจำปี 2564 (วันที่ 29 เม.ย. 2565)
- สิ้นสุด 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม (วันที่ 29 เม.ย. 2565)
- 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 (วันที่ 29 เม.ย. 2565)
- 4.1 (410015) ดำเนินการตามแผนงานโครงการปรับปรุงพื้นที่ลานกิจกรรมและสื่อของเล่น (วันที่ 29 เม.ย. 2565)
- สิ้นสุด 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 29 เม.ย. 2565)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 (วันที่ 30 เม.ย. 2565)
- 6. ดำเนินงานตามแผนดำเนินการ (วันที่ 30 เม.ย. 2565)
- สิ้นสุด 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม (วันที่ 30 เม.ย. 2565)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการปรับปรุงพื้นที่ลานกิจกรรมและสื่อของเล่นระดับปฐมวัย (วันที่ 3 พ.ค. 2565)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานโครงการปรับปรุงพื้นที่ลานกิจกรรมและสื่อของเล่นระดับปฐมวัย ครั้งที่ 1 (วันที่ 5 พ.ค. 2565)
- จัดทำปฏิทินปฏิทินงานโครงการปรับปรุงพื้นที่ลานกิจกรรมและสื่อระดับปฐมวัย (วันที่ 6 พ.ค. 2565)
- ปฏิทินการดำเนินงาน (วันที่ 9 พ.ค. 2565)
- ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการโครงการปรับปรุงพื้นที่ลานกิจกรรมและสื่อของเล่นระดับปฐมวัย ครั้งที่ 2 (วันที่ 9 พ.ค. 2565)
- 6.1.4 ครูประจำชั้นอนุบาล 3 นำเสนอรูปแบบการจัดประสบการณ์ การวัดประเมินผล โดยคณะกรรมการร่วมให้ข้อเสนอแนะแผนการจัดประสบการณ์ (วันที่ 10 พ.ค. 2565)
- 6.6 ส่งแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดประเมินผล (วันที่ 10 พ.ค. 2565)
- สิ้นสุด 6.7 ครูผู้สอน ป.1-6 นำเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดประเมินผล โดยคณะกรรมการร่วมให้ข้อเสนอแนะแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (วันที่ 10 พ.ค. 2565)
- 6.10 ปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามข้อเสนอแนะ (วันที่ 10 พ.ค. 2565)
- 6.7 ครูผู้สอน ป.1-6 นำเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดประเมินผล โดยคณะกรรมการร่วมให้ข้อเสนอแนะแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (วันที่ 11 พ.ค. 2565)
- ดำเนินการตามแผนการจัดโครงการปรับปรุงพื้นที่ลานกิจกรรมและสื่อของเล่นระดับปฐมวัย (วันที่ 12 พ.ค. 2565)
- ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 12 พ.ค. 2565)
- 6.1 อบรมเชิงปฏิบัติการ ครูประจำชั้นอนุบาล 3 เพื่อออกแบบการจัดประสบการณ์ การวัดและประเมินผล และกำหนดชิ้นงาน ผลงาน สิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากการบูรณาการศาสตร์ในรายวิชาต่าง ๆ (วันที่ 12 พ.ค. 2565)
- 6.1.5 ครูผู้สอน ม.1-6 นำเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดประเมินผล โดยคณะกรรมการร่วมให้ข้อเสนอแนะแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (วันที่ 12 พ.ค. 2565)
- 6.1.6 แต่ละระดับส่งแผนการจัดการเรียนรู้ (วันที่ 12 พ.ค. 2565)
- 6.8 ครูผู้สอน ม.1-6 นำเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดประเมินผล โดยคณะกรรมการร่วมให้ข้อเสนอแนะแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (วันที่ 12 พ.ค. 2565)
- 6.11 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ (วันที่ 12 พ.ค. 2565)
- 6.12 นำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ (วันที่ 12 พ.ค. 2565)
- นำแผนการจัดประสบการณ์ (ระดับปฐมวัย) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน) สู่การปฏิบัติ (วันที่ 13 พ.ค. 2565)
- สิ้นสุด 6.5 อบรมเชิงปฏิบัติการครูโครงการพิเศษ CEP /SMT/ MTE (วันที่ 13 พ.ค. 2565)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการปรับปรุงพื้นที่ลานกิจกรรมและสื่อของเล่นระดับปฐมวัย (วันที่ 13 พ.ค. 2565)
- 6.13 นิเทศกำกับติดตามให้ข้อเสนอแนะ (วันที่ 13 พ.ค. 2565)
- 6.14 นำเสนอและประเมินคัดเลือกชิ้นงาน/ผลงาน/สิ่งประดิษบ์ระดับสายชั้น (วันที่ 13 พ.ค. 2565)
- 6.15 ตัวแทนแต่ละระดับนำเสนอชิ้นงาน/ผลงาน/ สิ่งประดิษฐ์ (วันที่ 13 พ.ค. 2565)
- 6.16 คณะกรรมการสรุปผลการประเมิน (วันที่ 13 พ.ค. 2565)
- กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานโครงการปรับปรุงพื้นที่ลานกิจกรรมและสื่อของเล่นระดับปฐมวัย (วันที่ 14 พ.ค. 2565)
- กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานโครงการปรับปรุงพื้นที่ลานกิจกรรมและสื่อของเล่นระดับปฐมวัย (วันที่ 14 พ.ค. 2565)
- 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2565 (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินโครงการของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบ (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัญหาของการดำเนินงานโครงการในปีการศึกษาที่ผ่านมา (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- 6.1 (180012) ดำเนินงานตามแผนงานโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และอุปกรณ์ถ่ายทอดสด (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบ (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดของหน่วยงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดของหน่วยงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมาย การดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- ออกแบบและจัดทำแบบแปลนเพื่อจัดหาผู้รับเหมาเข้าประมูลงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผน และมอบหมายงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระยะที่1 (กิจกรรมตระหนักรู้) (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- -กิจกรรมที่1 “การเข้าใจการสร้างสัมพันธ์ภาพ” (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก สำนักผู้อำนวยการประจำปี 2565 (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- 7.1รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานโครงการปรับปรุงพื้นที่ลานกิจกรรมและสื่อของเล่นระดับปฐมวัย ครั้งที่ 1 (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- สิ้นสุด ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระยะที่1 (กิจกรรมตระหนักรู้) (วันที่ 18 พ.ค. 2565)
- สิ้นสุด -กิจกรรมที่1 “การเข้าใจการสร้างสัมพันธ์ภาพ” (วันที่ 18 พ.ค. 2565)
- ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระยะที่1 (กิจกรรมตระหนักรู้) (วันที่ 21 พ.ค. 2565)
- ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระยะที่1 (กิจกรรมตระหนักรู้) (วันที่ 21 พ.ค. 2565)
- กิจกรรมที่1 “การเข้าใจการสร้างสัมพันธ์ภาพ” (วันที่ 21 พ.ค. 2565)
- ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระยะที่1 (กิจกรรมตระหนักรู้) (วันที่ 21 พ.ค. 2565)
- ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระยะที่1 (กิจกรรมตระหนักรู้) (วันที่ 21 พ.ค. 2565)
- ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระยะที่1 (กิจกรรมตระหนักรู้) (วันที่ 21 พ.ค. 2565)
- กิจกรรมที่1 “การเข้าใจการสร้างสัมพันธ์ภาพ” (วันที่ 21 พ.ค. 2565)
- ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระยะที่1 (กิจกรรมตระหนักรู้) (วันที่ 21 พ.ค. 2565)
- ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระยะที่1 (กิจกรรมตระหนักรู้) (วันที่ 21 พ.ค. 2565)
- ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระยะที่1 (กิจกรรมตระหนักรู้) (วันที่ 21 พ.ค. 2565)
- ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระยะที่1 (กิจกรรมตระหนักรู้) (วันที่ 21 พ.ค. 2565)
- -กิจกรรมที่1 “การเข้าใจการสร้างสัมพันธ์ภาพ” (วันที่ 21 พ.ค. 2565)
- ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระยะที่1 (กิจกรรมตระหนักรู้) (วันที่ 21 พ.ค. 2565)
- ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระยะที่1 (กิจกรรมตระหนักรู้) (วันที่ 21 พ.ค. 2565)
- กิจกรรมที่2 “สร้างความเชื่อใจกัน”และกิจกรรมที่3 "ใจเต้นเป็นชุด" (วันที่ 24 พ.ค. 2565)
- -กิจกรรมที่2 “สร้างความเชื่อใจกัน” (วันที่ 24 พ.ค. 2565)
- สิ้นสุด ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล (วันที่ 27 พ.ค. 2565)
- สิ้นสุด กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินโครงการของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 27 พ.ค. 2565)
- สิ้นสุด ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัญหาของการดำเนินงานโครงการในปีการศึกษาที่ผ่านมา (วันที่ 27 พ.ค. 2565)
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 27 พ.ค. 2565)
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 27 พ.ค. 2565)
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 27 พ.ค. 2565)
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 27 พ.ค. 2565)
- ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการโครงการปรับปรุงพื้นที่ลานกิจกรรมและสื่อของเล่นระดับปฐมวัย ครั้งที่ 2 (วันที่ 27 พ.ค. 2565)
- -กิจกรรมที่3 “ ใจเต้นเป็นชุด ” (วันที่ 31 พ.ค. 2565)
- -กิจกรรมที่3 “ ใจเต้นเป็นชุด ” (วันที่ 31 พ.ค. 2565)
- ดำเนินการตามแผนการจัดโครงการปรับปรุงพื้นที่ลานกิจกรรมและสื่อของเล่นระดับปฐมวัย (วันที่ 31 พ.ค. 2565)
- 6.17 ประกาศรางวัลชิ้นงาน/ผลงาน/ สิ่งประดิษฐ์ดีเด่น (วันที่ 31 พ.ค. 2565)
- ออกแบบและจัดทำแบบแปลนเพื่อจัดหาผู้รับเหมาเข่้าประมูลงาน (วันที่ 4 มิ.ย. 2565)
- กิจกรรมที่4 “ความฝันที่ยิ่งใหญ่” (วันที่ 7 มิ.ย. 2565)
- -กิจกรรมที่4 “ความฝันที่ยิ่งใหญ่” (วันที่ 7 มิ.ย. 2565)
- ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ลานกิจกรรมและสื่อของเล่นระดับปฐมวัยและตรวจเช็คงานเป็นระยะๆ (วันที่ 7 มิ.ย. 2565)
- กิจกรรมที่5 “ เราคือผู้พิชิต” (วันที่ 14 มิ.ย. 2565)
- -กิจกรรมที่5 “ เราคือผู้พิชิต” (วันที่ 14 มิ.ย. 2565)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดของหน่วยงาน (วันที่ 17 มิ.ย. 2565)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดของหน่วยงาน (วันที่ 17 มิ.ย. 2565)
- -กิจกรรมที่6 , กิจกรรมที่7 - “ยืดหดได้นะ” - “ สรุปกลุ่มให้การปรึกษา” (วันที่ 21 มิ.ย. 2565)
- กิจกรรมที่6 , กิจกรรมที่7 - “ยืดหดได้นะ” - “ สรุปกลุ่มให้การปรึกษา” (วันที่ 21 มิ.ย. 2565)
- ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ลานกิจกรรมและสื่อของเล่นระดับปฐมวัยและตรวจเช็คงานเป็นระยะๆ (วันที่ 8 ก.ค. 2565)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (วันที่ 11 ก.ค. 2565)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (วันที่ 11 ก.ค. 2565)
- รับการนิเทศการดำเนินงานโครงการปรับปรุงพื้นที่ลานกิจกรรมและสื่อของเล่นระดับปฐมวัย ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (วันที่ 12 ก.ค. 2565)
- รับการนิเทศการดำเนินโฑครงการปรับปรุงพื้นที่ลานกิจกรรมและสื่อของเล่นระดับปฐมวัย (วันที่ 12 ก.ค. 2565)
- ปฏิทินการดำเนินงาน (วันที่ 22 ก.ค. 2565)
- 7.1รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (วันที่ 12 ก.ย. 2565)
- รับการนิเทศการดำเนินงานโครงการปรับปรุงพื้นที่ลานกิจกรรมและสื่อของเล่นระดับปฐมวัย ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (วันที่ 13 ก.ย. 2565)
- รับการนิเทศการดำเนินโครงการปรับปรุงพื้นที่ลานกิจกรรมและสื่อของเล่นระดับปฐมวัย ครั้งที่ 2 (วันที่ 13 ก.ย. 2565)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ประจำภาคเรียน 1 ครั้งที่ 1 (วันที่ 19 ก.ย. 2565)
- สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ประจำภาคเรียน 1 ครั้งที่ 1 (วันที่ 29 ก.ย. 2565)
- 7.1รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (วันที่ 21 พ.ย. 2565)
- 7.1รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (วันที่ 21 พ.ย. 2565)
- 7.1รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (วันที่ 21 พ.ย. 2565)
- รับการนิเทศการดำเนินโครงการปรับปรุงพื้นที่ลานกิจกรรมและสื่อของเล่นระดับปฐมวัย ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (วันที่ 22 พ.ย. 2565)
- รับการนิเทศการดำเนินโครงการปรับปรุงพื้นที่ลานกิจกรรมและสื่อของเล่นระดับปฐมวัย ครั้งที่ 3 (วันที่ 22 พ.ย. 2565)
- 6.18 มอบรางวัลชิ้นงาน/ผลงาน/ สิ่งประดิษฐ์ดีเด่น (วันที่ 10 ก.พ. 2566)
- สิ้นสุด 7.2กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม (วันที่ 13 ก.พ. 2566)
- รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (วันที่ 13 ก.พ. 2566)
- 6.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 13 ก.พ. 2566)
- รับการนิเทศการดำเนินโครงการปรับปรุงพื้นที่ลานกิจกรรมและสื่อของเล่นระดับปฐมวัย ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม (วันที่ 14 ก.พ. 2566)
- รับการนิเทศการดำเนินโครงการปรับปรุงพื้นที่ลานกิจกรรมและสื่อของเล่นระดับปฐมวัย ครั้งที่ 4 (วันที่ 14 ก.พ. 2566)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ประจำภาคเรียน 2 ครั้งที่ 2 (วันที่ 20 ก.พ. 2566)
- 7.2กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม (วันที่ 23 ก.พ. 2566)
- สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ประจำภาคเรียน 2 ครั้งที่ 2 (วันที่ 24 ก.พ. 2566)
- ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานโครงการปรับปรุงพื้นที่ลานกิจกรรมและสื่อของเล่นระดับปฐมวัย ครั้ง 3 (วันที่ 28 ก.พ. 2566)
- สรุปผลและจัดทำรายงานโครงการปรับปรุงพื้นที่ลานกิจกรรมและสื่อของเล่นระดับปฐมวัย (วันที่ 28 ก.พ. 2566)
- ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานโครงการปรับปรุงพื้นที่ลานกิจกรรมและสื่อของเล่นระดับปฐมวัย ครั้งที่ 3 (วันที่ 28 ก.พ. 2566)
- 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 1 มี.ค. 2566)
- 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 1 เม.ย. 2566)
- สิ้นสุด 6.3 อบรมเชิงปฏิบัติการ ครูผู้สอนชั้น ป.1-6 เพื่อออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดประเมินผล และกำหนดชิ้งาน ผลงาน สิ่งประดิษบ์ที่เกิดจากการบูรณาการศาสตร์ในรายวิชาต่าง ๆ (วันที่ 17 เม.ย. 2566)
- สิ้นสุด ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 28 เม.ย. 2566)
- สิ้นสุด 6.1 อบรมเชิงปฏิบัติการ ครูประจำชั้นอนุบาล 3 เพื่อออกแบบการจัดประสบการณ์ การวัดและประเมินผล และกำหนดชิ้นงาน ผลงาน สิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากการบูรณาการศาสตร์ในรายวิชาต่าง ๆ (วันที่ 28 เม.ย. 2566)
- สิ้นสุด 6.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 28 เม.ย. 2566)
- สิ้นสุด 6.8 ครูผู้สอน ม.1-6 นำเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดประเมินผล โดยคณะกรรมการร่วมให้ข้อเสนอแนะแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (วันที่ 28 เม.ย. 2566)
- นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนาในปีต่อไป (วันที่ 29 เม.ย. 2566)
- 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2566)
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 30 เม.ย. 2566)
- สิ้นสุด 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2565 (วันที่ 30 เม.ย. 2566)
- สิ้นสุด 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 (วันที่ 30 เม.ย. 2566)
- สิ้นสุด 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 30 เม.ย. 2566)
- 6.1 (180012) ดำเนินงานตามแผนงานโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และอุปกรณ์ถ่ายทอดสด (วันที่ 30 เม.ย. 2566)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมาย การดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 30 เม.ย. 2566)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 30 เม.ย. 2566)
- สิ้นสุด รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก สำนักผู้อำนวยการประจำปี 2565 (วันที่ 30 เม.ย. 2566)
- สิ้นสุด ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 (วันที่ 30 เม.ย. 2566)
- 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 30 เม.ย. 2566)
- สิ้นสุด 7.1รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (วันที่ 30 เม.ย. 2566)
- สิ้นสุด 6.4 อบรมเชิงปฏิบัติการ ครูผู้สอนชั้น ม.1-6 เพื่อออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดประเมินผล และกำหนดชิ้งาน ผลงาน สิ่งประดิษบ์ที่เกิดจากการบูรณาการศาสตร์ในรายวิชาต่าง ๆ (วันที่ 13 พ.ค. 2566)
- 5.ประชุม คณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 3105)
- ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ (วันที่ 1 พ.ค. 3105)
- 6.1 ขั้นวางแผน (วันที่ 11 มิ.ย. 3105)
- 6.1 ขั้นวางแผน (วันที่ 11 มิ.ย. 3105)
- 4.1 วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม ที่จะดำเนินการ ดังนี้ (วันที่ 16 มิ.ย. 3105)

แผนงาน : -

โครงการ : โครงการ Peer Counseling


หน่วยงาน : งานโครงการ Peer Counseling


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep