กำหนดการ

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565

จัดตารางเวลาสำหรับครูในแต่ละกลุ่มสาระได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.14 (210004) ส่งเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างครู บุคลากรในฝ่าย

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.14 (210004) ส่งเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างครู บุคลากรในฝ่าย
- 6.14 (210004) ส่งเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างครู บุคลากรในฝ่าย (วันที่ 14 พ.ค. 2565)
- แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ (วันที่ 14 พ.ค. 2565)
- ประชุมวางแผนกำหนดแนวทาง (วันที่ 19 พ.ค. 2565)
- จัดตารางเวลาสำหรับครูในแต่ละกลุ่มสาระได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (วันที่ 20 พ.ค. 2565)
- กำกับ ติดตาม เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูแต่ละกลุ่มสาระ (วันที่ 1 มิ.ย. 2565)
- 6.14 (210004) ส่งเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างครู บุคลากรในฝ่าย (วันที่ 31 มี.ค. 2566)
- ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 31 มี.ค. 2566)
- นำสรุปผลการประเมินไปวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 31 มี.ค. 2566)

แผนงาน : หน้าที่หลัก : พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ด้านวิชาการ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายวิชาการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep