กำหนดการ

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565

เตรียมความพร้อมนักเรียนในการ ศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย (ติว GAT/ PAT) + 9 วิชาสามัญ 6.5.3 ให้คำปรึกษา แนะนำในการ ดำเนินงานการสนับสนุนการเรียนรู้ด้านอื่น ๆ เช่น การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมคาบเรียน STEM กิจกรรมสร้างแหล่งเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ การยกระดับการวัดประเมินผลด้านสมรรถนะผู้เรียน ฯลฯ

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.5 (210002 ) สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.5 (210002 ) สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
- วางแผนร่วมกับคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการประกอบด้วย รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา งานหลักสูตรและการสอน งานวัดประเมินผล งานนิเทศและวิจัย งานห้องสมุด หัวหน้าโครงการพิเศษ Smart TECH และ CEP ในการสนับสนุนการจัดระบบการเรียนการสอน (วันที่ 14 พ.ค. 2565)
- ส่งเสริมการจัดบรรยากาศในห้องเรียน (วันที่ 15 พ.ค. 2565)
- 6.5 (210002 ) สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- -นำหลักสูตรการเรียนการสอน ID Plan มาใช้กับนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 เพื่อให้ นักเรียน ได้ทราบและพัฒนา ศักยภาพและความถนัดของตนเองควบคู่ไปกับการพัฒนาตนเองด้าน วิชาการ (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- เตรียมความพร้อมนักเรียนในการ ศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย (ติว GAT/ PAT) + 9 วิชาสามัญ 6.5.3 ให้คำปรึกษา แนะนำในการ ดำเนินงานการสนับสนุนการเรียนรู้ด้านอื่น ๆ เช่น การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมคาบเรียน STEM กิจกรรมสร้างแหล่งเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ การยกระดับการวัดประเมินผลด้านสมรรถนะผู้เรียน ฯลฯ (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- 6.5 (210002 ) สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร (วันที่ 31 มี.ค. 2566)
- กำกับ ติดตาม ในการดำเนินการ งาน สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ (วันที่ 31 มี.ค. 2566)
- ประเมินผล และสรุปผล เพื่อนำผลสรุปการประเมินไปวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 1 เม.ย. 2566)

แผนงาน : หน้าที่หลัก : พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ด้านวิชาการ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายวิชาการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep