กำหนดการ

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565

นิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานจัดทำและพัฒนาหลักสูตร

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.3 ( 210003) กำกับติดตามการจัดระบบการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.3 ( 210003) กำกับติดตามการจัดระบบการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
- 6.3 ( 210003) กำกับติดตามการจัดระบบการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน (วันที่ 1 มี.ค. 2565)
- วางแผน กำกับติดตามการดำเนินงานการจัดระบบและพัฒนาหลักสูตร (วันที่ 1 มี.ค. 2565)
- ติดตามประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 15 มี.ค. 2565)
- นำสรุปการประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 1 เม.ย. 2565)
- แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ และประชุมวางแผนกำหนดคุณภาพ เป้าหมายแนวทาง (วันที่ 1 พ.ค. 2565)
- นิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานจัดทำและพัฒนาหลักสูตร (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- 6.3 ( 210003) กำกับติดตามการจัดระบบการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน (วันที่ 1 เม.ย. 2566)

แผนงาน : หน้าที่หลัก : พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ด้านวิชาการ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายวิชาการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep