กำหนดการ

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565

นิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินความพึงพอใจในการใช้งาน

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2 (21002) จัดทำคู่มือ ขั้นตอน ระเบียบการ เอกสารการดำเนินงาน (หนังสือ คำสั่ง ประกาศ แบบฟอร์มยื่นขออนุมัติ)

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2 (21002) จัดทำคู่มือ ขั้นตอน ระเบียบการ เอกสารการดำเนินงาน (หนังสือ คำสั่ง ประกาศ แบบฟอร์มยื่นขออนุมัติ)
- 6.2 (21002) จัดทำคู่มือ ขั้นตอน ระเบียบการ เอกสารการดำเนินงาน (หนังสือ คำสั่ง ประกาศ แบบฟอร์มยื่นขออนุมัติ) (วันที่ 15 ม.ค. 2565)
- กำหนด JD/JS หน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรตามโครงสร้าง การบริหารงาน (วันที่ 15 ม.ค. 2565)
- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในฝ่ายวิชาการ ตามโครงสร้างการบริหารงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2565)
- กำหนดเอกสาร หนังสือ คำสั่ง ประกาศ แบบฟอร์มต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานในสังกัด เพื่อทบทวนรูปแบบ จัดทำรูปแบบร่วมกันตามความเหมาะสม สอดคล้องกับการดำเนินงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2565)
- ประชุมแนวทางการปฏิบัติงานตามคู่มือ (วันที่ 14 พ.ค. 2565)
- ประกาศแนวทางการใช้งานเอกสาร หนังสือ คำสั่งประกาศ แบบฟอร์มต่าง ๆ ของหน่วยงานในสังกัดให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ (วันที่ 14 พ.ค. 2565)
- นิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินความพึงพอใจในการใช้งาน (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- 6.2 (21002) จัดทำคู่มือ ขั้นตอน ระเบียบการ เอกสารการดำเนินงาน (หนังสือ คำสั่ง ประกาศ แบบฟอร์มยื่นขออนุมัติ) (วันที่ 31 มี.ค. 2566)
- รายงานผลการปฏิบัติงาน (วันที่ 31 มี.ค. 2566)
- นำผลการประเมินการปฏิบัติงานมาปรับปรุงและพัฒนางาน (วันที่ 31 มี.ค. 2566)

แผนงาน : หน้าที่หลัก : พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ด้านวิชาการ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายวิชาการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep