กำหนดการ

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565

นิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ของทุกหน่วยงานในฝ่ายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่กำหนดไว้

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1 (210001) จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของฝ่ายให้ครบวงจร PDCA

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1 (210001) จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของฝ่ายให้ครบวงจร PDCA
- 6.1 (210001) จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของฝ่ายให้ครบวงจร PDCA (วันที่ 1 ม.ค. 2565)
- จัดทำโครงสร้างการบริหารงาน (วันที่ 15 ม.ค. 2565)
- กำหนด JD/JS หน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรตามโครงสร้าง การบริหารงาน (วันที่ 15 ม.ค. 2565)
- 6.1 (210001) จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของฝ่ายให้ครบวงจร PDCA (วันที่ 31 ม.ค. 2565)
- คัดสรรบุคลากรเพื่อปฏิบัติหน้าที่ (วันที่ 1 ก.พ. 2565)
- ประชุม มอบหมายนโยบาย เป้าหมายการดำเนินงานและแนวทางในการปฏิบัติงาน (วันที่ 14 ก.พ. 2565)
- ประเมินการดำเนินการจัดระบบโครงสร้างและการบริหารงานฝ่ายวิชาการ (วันที่ 1 มี.ค. 2565)
- 6.1.1 วางแผนจัดระบบโครงสร้างและการบริหารจัดการฝ่ายวิชาการ (วันที่ 1 มี.ค. 2565)
- รายงานผลการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานในฝ่ายวิชาการ (วันที่ 10 มี.ค. 2565)
- ควบคุม และบริหารการดำเนินงานตามแผนงานโครงการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนางานของหน่วยงานในสังกัดตามเป้าหมายฝ่ายให้ครบวงจร (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- ดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนดไว้ สอดคล้องตามระบบประกันคุณภาพภายใน /ภายนอก (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- นิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ของทุกหน่วยงานในฝ่ายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่กำหนดไว้ (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- นำผลการประเมินการปฏิบัติงานมาปรับปรุงและพัฒนางาน (วันที่ 16 พ.ค. 2566)

แผนงาน : หน้าที่หลัก : พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ด้านวิชาการ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายวิชาการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep