กำหนดการ

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565

สัมภาษณ์พนักงานกลุ่มงานอาคารสถานที่ อุปกรณ์ และบริการ

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

เวลา กิจกรรม สถานที่
09:00-12:00

สัมภาษณ์พนักงาน ในกลุ่มงานอาคารสถานที่ อุปกรณ์ และบริการ วันอังคารที่ 10 พ.ค.2565 

 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 7 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  - ข้อมูลผู้สมัครนักการ.docx

• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.11 (130011) กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่มูลนิธิฯ/โรงเรียน/พนักงาน

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.11 (130011) กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่มูลนิธิฯ/โรงเรียน/พนักงาน
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่มูลนิธิฯ/โรงเรียน (วันที่ 9 พ.ค. 2565)
- สัมภาษณ์พนักงานกลุ่มงานอาคารสถานที่ อุปกรณ์ และบริการ (วันที่ 10 พ.ค. 2565)
- ศึกษาข้อมูล ประชุมวางแผนดำเนินกิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่มูลนิธิฯ/โรงเรียน (วันที่ 12 พ.ค. 2565)
- ดำเนินงานตามกิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่มูลนิธิฯ/โรงเรียน (วันที่ 13 พ.ค. 2565)
- กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่มูลนิธิฯ/โรงเรียน (วันที่ 21 เม.ย. 2566)
- สรุปผลการดำเนินกิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่มูลนิธิฯ/โรงเรียน (วันที่ 28 เม.ย. 2566)

แผนงาน : จัดทำแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพงานทรัพยากรมนุษย์ ให้สอดคล้องกับนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ แผนพัฒนาโรงเรียนและดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพตามแผนที่วางไว้

โครงการ :


หน่วยงาน : งานทรัพยากรมนุษย์


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep