กำหนดการ

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565

ระดับปฐมวัย เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2565

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน

ระดับปฐมวัย เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2565

 ฝ่ายปฐมวัย
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 758 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย

6.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการงานพัฒนาหลักสูตรฝ่ายปฐมวัย

6.1.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานพัฒนาหลักสูตร ครั้งที่ 1

6.1.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน

6.1.4 ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการงานพัฒนาหลักสูตร ครั้งที่ 2

6.1.5 ดำเนินงานตามปฏิทินปฏิบัติงาน

- วางแผนการดำเนินงานร่วมกับหัวหน้าสายชั้นและหัวหน้ากลุ่มสาระ

- จัดทำและพัฒนาการใช้หลักสูตร

- แนะนำการนำหลักสูตรไปใช้ในการวางแผนการเขียนแผนการจัดประสบการณ์

- จัดตารางกิจกรรม/ตารางเวลาเรียน/ตารางสอนเสริม

6.1.6 ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานพัฒนาหลักสูตร ครั้งที่ 3

6.1.7 กำกับ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานพัฒนาหลักสูตร

6.1.8 สรุปผลและจัดทำรายงานงานพัฒนาหลักสูตร

  6.1.9 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย
- แต่งตั้งคณะกรรมการงานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 3 พ.ค. 2565)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 1 (วันที่ 6 พ.ค. 2565)
- จัดทำปฏิทินปฏิบัตงานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 9 พ.ค. 2565)
- งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย จัดทำตารางกิจกรรมประจำวัน นักเรียนระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 10 พ.ค. 2565)
- งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย จัดทำตารางกิจกรรมสอนเสริม หลังเลิกเรียน นักเรียนระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 10 พ.ค. 2565)
- ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการงานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2 (วันที่ 11 พ.ค. 2565)
- ระดับปฐมวัย เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2565 (วันที่ 18 พ.ค. 2565)
- รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (วันที่ 15 ก.ค. 2565)
- รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (วันที่ 14 ก.ย. 2565)
- คณะครูฝ่ายปฐมวัย ร่วมกันวิเคราะห์หลักสูตรโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ระดับปฐมวัย เพื่อใช้ในปีการศึกษา 2566 (วันที่ 10 ต.ค. 2565)
- รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (วันที่ 23 พ.ย. 2565)
- รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 4 (วันที่ 15 ก.พ. 2566)
- ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานพัฒนาหลักสูตรฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3 (วันที่ 28 ก.พ. 2566)
- กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 30 มี.ค. 2566)
- สรุปผลการดำเนินงานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย และนำเสนอรายงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ (วันที่ 30 มี.ค. 2566)
- นำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะงานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย มาปรับปรุง และพัฒนาในปีต่อไป (วันที่ 28 เม.ย. 2566)

แผนงาน : จัดทำและพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ระดับปฐมวัย ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 และจัดกิจกรรมตามหลักสูตร

โครงการ :


หน่วยงาน : งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


 
  
Keep