กำหนดการ

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565

รายชื่อนักเรียนและตารางฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 Pfizer สูตรฝาสีส้ม (5-11ปี)

สถานที่ โรงเรีบนบุญวาทย์วิทยาลัย

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน

รายชื่อนักเรียนและตารางฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 Pfizer สูตรฝาสีส้ม (5-11ปี)

ตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาลปีที่ 2 - ประถมศึกษาปีที่ 6 สถานที่รับวัคซีนคือ อาคารบุญชูตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ตามวันและเวลาที่กำหนด  

 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 5 คน
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2 .1 (180022) กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับด้านโภชนาการ สุขภาพ ร่างกาย และจิตใจแก่นักเรียน ครูและบุคลากร

- ศึกษา ประชุมวางแผนการดำเนินกิจกรรม (P) 

- กำหนดปฏิทินกิจกรรม (P) 

- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (P)   

- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการ สุขภาพ ร่างกายและจิตใจ (D) 

- กำกับ ติดตามดำเนินการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (C)       

- สรุปผลและนำผลการดำเนินการไปวางแผนพัฒนาต่อไป (A)

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2 .1 (180022) กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับด้านโภชนาการ สุขภาพ ร่างกาย และจิตใจแก่นักเรียน ครูและบุคลากร
- ศึกษา ประชุมวางแผนการดำเนินกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับด้านโภชนาการ สุขภาพ ร่างกาย และจิตใจแก่นักเรียน ครูและบุคลากร (P) (วันที่ 7 มิ.ย. 2564)
- กำหนดปฏิทินการดำเนินงานกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับด้านโภชนาการ สุขภาพ ร่างกาย และจิตใจแก่นักเรียน ครูและบุคลากร (P) (วันที่ 8 มิ.ย. 2564)
- กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับด้านโภชนาการ สุขภาพ ร่างกาย และจิตใจแก่นักเรียน ครูและบุคลากร (C) (วันที่ 10 ม.ค. 2565)
- สาธาณสุขจังหวัดลำปางดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1(Pfizerสูตรฝาสีส้ม)แก่นักเรียนชั้นป.4-6 (D) (วันที่ 24 ก.พ. 2565)
- สาธาณสุขจังหวัดลำปางดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1(Pfizerสูตรฝาสีส้ม)แก่นักเรียนชั้นป.3-4 (D) (วันที่ 10 มี.ค. 2565)
- สาธาณสุขจังหวัดลำปางดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1(Pfizerสูตรฝาสีส้ม)แก่นักเรียนชั้นป.1-2 (D) (วันที่ 17 มี.ค. 2565)
- สาธาณสุขจังหวัดลำปางดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1(Pfizerสูตรฝาสีส้ม)แก่นักเรียนชั้นอ.2-3 (D) (วันที่ 24 มี.ค. 2565)
- ประเมิน สรุปผลการดำเนินกิจกรรมและนำผลการดำเนินการไปวางแผนพัฒนาต่อไปกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับด้านโภชนาการ สุขภาพ ร่างกาย และจิตใจแก่นักเรียน ครูและบุคลากร(A) (วันที่ 31 มี.ค. 2565)
- กำหนดแจ้งรายชื่อนักเรียนและตารางฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 และ 2 Pfizer สูตรฝาสีส้ม (5-11ปี) (วันที่ 19 เม.ย. 2565)
- รายชื่อนักเรียนและตารางฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 และ 2 Pfizer สูตรฝาสีส้ม (5-11ปี) (วันที่ 21 เม.ย. 2565)
- รายชื่อนักเรียนและตารางฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 Pfizer สูตรฝาสีส้ม (5-11ปี) (วันที่ 5 พ.ค. 2565)
- รายชื่อนักเรียนและตารางฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 Pfizer สูตรฝาสีส้ม (5-11ปี) (วันที่ 12 พ.ค. 2565)
- รายชื่อนักเรียนและตารางฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 Pfizer สูตรฝาสีส้ม (5-11ปี) (วันที่ 19 พ.ค. 2565)

แผนงาน : ป้องกันภาวะสุขภาพ บริการและรักษาพยาบาลแก่นักเรียน ครู และบุคลากร

โครงการ :


หน่วยงาน : งานอนามัยและพยาบาล


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep