กำหนดการ

วันที่ 29 กันยายน 2565

ประเมินทักษะพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย

สถานที่ ฝ่ายปฐมวัย

เวลา รายการ
00:00 - 00:00

ดำเนินการประเมินทักษะพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย

สถานที่:ฝ่ายปฐมวัย

ผู้รับผิดชอบ: มิสวิสา วงศ์ประเสริฐ

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 708 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1 (450001) งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย

6.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการงานวัดและประเมินผล

6.1.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานวัดและประเมินผล ครั้งที่ 1

6.1.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน

6.1.4 ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินงานวัดและประเมินผล ครั้งที่ 2

6.1.5 ดำเนินการตามแผนการจัดงานวัดและประเมินผล 

- จัดทำเอกสารการประเมินพัฒนาการนักเรียนแบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน

- ดำเนินการประสานงานกับครูผู้สอนในการประเมินนักเรียน

ภาคเรียนที่ 1

- ประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

- ประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

- ประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

- ประเมินพัฒนาการนักเรียนระดับปฐมวัยตามหนังสือตำรากลางมูลนิธิฯ ดนตรี คอมพิวเตอร์ และRobot ภาคเรียนที่ 1

- ประเมินพัฒนาการนักเรียนระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1

- ประเมินทักษะพื้นฐานทางด้านสติปัญญานักเรียนปฐมวัยภาคเรียนที่ 1

- ประเมินทักษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์นักเรียนปฐมวัยภาคเรียนที่ 1

- ประเมินทักษะพื้นฐานทางด้านภาษาไทยนักเรียนปฐมวัยภาคเรียนที่ 1

- ประเมินทักษะพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษนักเรียนปฐมวัยภาคเรียนที่ 1

- ดำเนินการแจ้งให้ผู้ปกครองได้รับทราบพัฒนาการของนักเรียนในทุก ๆ ด้าน ของภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

- ประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

- ประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

- ประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 2

- ประเมินพัฒนาการนักเรียนระดับปฐมวัยตามหนังสือตำรากลางมูลนิธิฯ ดนตรี คอมพิวเตอร์และRobot ภาคเรียนที่ 2

- ประเมินพัฒนาการนักเรียนระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2

- ประเมินทักษะพื้นฐานทางด้านสติปัญญานักเรียนปฐมวัยภาคเรียนที่ 2

- ประเมินทักษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์นักเรียนปฐมวัยภาคเรียนที่ 2

- ประเมินทักษะพื้นฐานทางด้านภาษาไทยนักเรียนปฐมวัยภาคเรียนที่ 2

- ประเมินทักษะพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษนักเรียนปฐมวัยภาคเรียนที่ 2

- ดำเนินการแจ้งให้ผู้ปกครองได้รับทราบพัฒนาการของนักเรียนในทุก ๆ ด้าน ของภาคเรียนที่ 2

6.1.6 ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานวัดและประเมินผล ครั้งที่ 3

6.17 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานวัดและประเมินผล 

6.1.8 สรุปผลและจัดทำรายงาน งานวัดและประเมินผล 

6.1.9 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนาในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1 (450001) งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย
- แต่งตั้งคณะกรรมการงานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 3 พ.ค. 2565)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานงานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 1 (วันที่ 6 พ.ค. 2565)
- จัดทำเอกสารการประเมินพัฒนาการนักเรียน แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 9 พ.ค. 2565)
- จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 9 พ.ค. 2565)
- ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการงานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2 และดำเนินการประสานงานกับครูผู้สอน (วันที่ 11 พ.ค. 2565)
- ประเมินพัฒนาการนักเรียน ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 1 มิ.ย. 2565)
- ประเมินพัฒนาการนักเรียน ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 1 ก.ค. 2565)
- รับการนิเทศการดำเนินงานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (วันที่ 19 ก.ค. 2565)
- ประเมินพัฒนาการนักเรียน ครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 1 ส.ค. 2565)
- ประเมินพัฒนาการนักเรียนตามหนังสือตำรากลางมูลนิธิฯ ดนตรี และ Robot ภาคเรียนที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 1 ก.ย. 2565)
- รับการนิเทศการดำเนินงานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (วันที่ 14 ก.ย. 2565)
- ประเมินพัฒนาการนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 19 ก.ย. 2565)
- ประเมินทักษะพื้นฐานทางด้านสติปัญญานักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 26 ก.ย. 2565)
- ประเมินทักษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์นักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 27 ก.ย. 2565)
- ประเมินทักษะพื้นฐานทางด้านภาษาไทยนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 28 ก.ย. 2565)
- ประเมินทักษะพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 29 ก.ย. 2565)
- ดำเนินการแจ้งให้ผู้ปกครองได้รับทราบพัฒนาการของนักเรียนในทุกๆ ด้านของภาคเรียนที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 26 ต.ค. 2565)
- ประเมินพัฒนาการนักเรียน ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 1 พ.ย. 2565)
- รับการนิเทศการดำเนินงานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (วันที่ 23 พ.ย. 2565)
- ประเมินพัฒนาการนักเรียน ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 1 ธ.ค. 2565)
- ประเมินพัฒนาการนักเรียน ครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 3 ม.ค. 2566)
- ประเมินพัฒนาการนักเรียนตามหนังสือมูลนิธิฯ ดนตรี และคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 1 ก.พ. 2566)
- ประเมินพัฒนาการนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 13 ก.พ. 2566)
- รับการนิเทศการดำเนินงานวัดและประเมินผล ตามแบบฟอร์มของงานนโยบาย แผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 15 ก.พ. 2566)
- ประเมินทักษะพื้นฐานทางด้านสติปัญญานักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 20 ก.พ. 2566)
- ประเมินทักษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์นักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 21 ก.พ. 2566)
- ประเมินทักษะพื้นฐานทางด้านภาษาไทยนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 22 ก.พ. 2566)
- ประเมินทักษะพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 23 ก.พ. 2566)
- ดำเนินการแจ้งให้ผู้ปกครองได้รับทราบพัฒนาการของนักเรียนในทุกๆ ด้านของภาคเรียนที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 1 มี.ค. 2566)
- ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานวัดและประเมินผล ครั้งที่ 3 (วันที่ 6 มี.ค. 2566)
- คณะครูส่งเอกสารการประเมินพัฒนาการเพื่อสรุปผลในภาคเรียนที่ 2 และสรุปรายงานผลให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (วันที่ 7 มี.ค. 2566)
- กำกับ ติดตาม ประเมินผลงานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 9 มี.ค. 2566)
- สรุปผลการดำเนินงานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 31 มี.ค. 2566)
- นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานวัดและประเมินผลในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 28 เม.ย. 2566)

แผนงาน : จัดทำแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพงานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย ให้สอดคล้องกับนโยบายแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ แผนพัฒนาโรงเรียนและดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพตามแผนที่วางไว้

โครงการ :


หน่วยงาน : งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep