กำหนดการ

วันที่ 11 สิงหาคม 2565

ระดับชั้นอนุบาล 3 แข่งขันเล่านิทานเล่มโปรดของหนู กิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย ฝ่ายปฐมวัย

สถานที่ อาคารเรียนคอมพิวเตอร์อนุบาล(ห้องสมุดปฐมวัย)

เวลา รายการ
13:00 - 15:00

 ระดับชั้นอนุบาล 3 แข่งขันเล่านิทานเล่มโปรดของหนู กิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย ฝ่ายปฐมวัย

สถานที่:อาคารเรียนคอมพิวเตอร์อนุบาล(ห้องสมุดปฐมวัย)

ผู้รับผิดชอบ: มิสชฎาพร ปริยะ

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 17 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  - แบบบันทึกการให้คะแนนเล่านิทาน อ.3 ปี 65.pdf

• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.5 (420005) กิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย

6.5.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย

6.5.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานกิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย ครั้งที่ 1

6.5.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน

6.5.4 ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการกิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย ครั้งที่ 2

6.5.5 ดำเนินการจัดซื้อของรางวัลตามแผนที่กำหนดไว้

ดำเนินการแข่งขันในกิจกรรม หนอนหนังสือตัวน้อย

 - ระดับชั้นอนุบาล 2 แข่งขันเล่านิทานเล่มโปรดของหนู

- ระดับชั้นอนุบาล 3 แข่งขันเล่านิทานเล่มโปรดของหนู

- ประกาศผลและมอบเกียรติบัตรพร้อมรางวัล

6.5.6 ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานกิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย ครั้งที่ 3

6.5.7 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย

6.5.8 ประเมินและสรุปผลการดำเนินกิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย

  6.5.9 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.5 (420005) กิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย
- แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 5 พ.ค. 2565)
- จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 10 พ.ค. 2565)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานกิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 1 (วันที่ 11 พ.ค. 2565)
- กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 31 พ.ค. 2565)
- ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการกิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2 (วันที่ 15 มิ.ย. 2565)
- ดำเนินการจัดซื้อของรางวัลตามแผนที่กำหนดไว้ดำเนินการแข่งขันในกิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 1 ก.ค. 2565)
- รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตามครั้งที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 19 ก.ค. 2565)
- ระดับชั้นอนุบาล 2 แข่งขันเล่านิทานเล่มโปรดของหนู กิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 5 ส.ค. 2565)
- ระดับชั้นอนุบาล 3 แข่งขันเล่านิทานเล่มโปรดของหนู กิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 11 ส.ค. 2565)
- รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตามครั้งที่ 2 (วันที่ 14 ก.ย. 2565)
- ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานกิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3 (วันที่ 16 ก.ย. 2565)
- สรุปผลและจัดทำรายงานกิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 16 ก.ย. 2565)
- รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตามครั้งที่ 3 (วันที่ 23 พ.ย. 2565)
- รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (วันที่ 15 ก.พ. 2566)
- นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนาในปีต่อไป (วันที่ 28 เม.ย. 2566)

แผนงาน : จัดทำแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพงานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ แผนพัฒนาโรงเรียน และดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep