กำหนดการ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565

กิจกรรมแข่งขันภายนอก(กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง) งานกิจกรรมการแสดง ฝ่ายปฐมวัย

สถานที่ -

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.10 (410010) กิจกรรมการแสดง

6.10.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมการแสดง

6.10.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานกิจกรรมการแสดง ครั้งที่ 1

6.10.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมการแสดง

6.10.4 ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการกิจกรรมการแสดง ครั้งที่ 2

6.10.5 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมการแสดง

ดำเนินกิจกรรมการแสดงตามปฏิทินการปฏิบัติงานที่ได้กำหนดไว้

- กิจกรรมวันแม่

- กิจกรรมแข่งขันภายนอก (กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง)

- กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

- กิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย  ภาคเรียนที่ 1

- กิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

- กิจกรรม ACL Charing Night

- กิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย  ภาคเรียนที่ 2

6.10.6 ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานกิจกรรมการแสดง ครั้งที่ 3

6.10.7 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมการแสดง

6.10.8 สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมการแสดง

6.10.9 นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนาในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.10 (410010) กิจกรรมการแสดง
- แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานกิจกรรมการแสดง ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 3 พ.ค. 2565)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานกิจกรรมการแสดง ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 1 (วันที่ 5 พ.ค. 2565)
- จัดทำปฏิทินปฎิบัติงานกิจกรรมการแสดง ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 6 พ.ค. 2565)
- ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการงานกิจกรรมการแสดง ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2 (วันที่ 25 พ.ค. 2565)
- ดำเนินการตามแผนการจัดงานกิจกรรมการแสดง ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 1 มิ.ย. 2565)
- ดำเนินงานกิจกรรมการแสดงตามปฏิทินการปฏิบัติงานที่ได้กำหนดไว้ ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 1 มิ.ย. 2565)
- กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมการแสดง ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 1 มิ.ย. 2565)
- กิจกรรมแข่งขันภายนอก(กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง) งานกิจกรรมการแสดง ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 1 ก.ค. 2565)
- รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (วันที่ 19 ก.ค. 2565)
- รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (วันที่ 13 ก.ย. 2565)
- รำเปิดงานกิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย ภาคเรียนที่ 1 งานกิจกรรมการแสดง ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 16 ก.ย. 2565)
- รำเปิดงานกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น งานกิจกรรมการแสดง ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 3 พ.ย. 2565)
- รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (วันที่ 22 พ.ย. 2565)
- การแสดงกิจกรรม ACL Charing Night งานกิจกรรมการแสดง ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 3 ก.พ. 2566)
- รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (วันที่ 14 ก.พ. 2566)
- รำเปิดงานกิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย ภาคเรียนที่ 2 งานกิจกรรมการแสดง ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 17 ก.พ. 2566)
- ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานกิจกรรมการแสดง ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3 (วันที่ 24 ก.พ. 2566)
- สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมการแสดง ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 28 ก.พ. 2566)
- นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนาในปีต่อไป (วันที่ 29 เม.ย. 2566)

แผนงาน : จัดทำแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพงานบริหารฝ่ายปฐมวัย ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธ์ศาสตร์ของมูลนิธิฯแผนพัฒนาโรงเรียนและดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายปฐมวัย


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep