กำหนดการ

วันที่ 4 สิงหาคม 2565

แข่งขันการออกแบบประกอบ Robot ระดับชั้นอนุบาล 2

สถานที่ อาคารคอมพิวเตอร์ปฐมวัย(ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ปฐมวัย)

เวลา รายการ
13:00 - 15:00

 แข่งขันการออกแบบประกอบ Robot ระดับชั้นอนุบาล 2

สถานที่:อาคารคอมพิวเตอร์ปฐมวัย(ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ปฐมวัย)

ผู้รับผิดชอบ: มิสปราณี กองดิน

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 23 คน
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.8 (420009) กิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี

6.9.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี

6.9.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานกิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยีครั้งที่ 1

6.9.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน

6.9.4 ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการกิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี ครั้งที่ 2

6.9.5 ดำเนินการแข่งขันทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และแข่งขันการออกแบบประกอบ Robot

- แข่งขันการออกแบบประกอบ Robot ระดับชั้นอนุบาล 2, 3

- แข่งขันทักษะด้านคอมพิวเตอร์ระดับชั้นอนุบาล 2 ,3

- ดำเนินการจัดซื้อของรางวัลและทำเกียรติบัตร

- ประกาศผลและมอบเกียรติบัตรพร้อมของรางวัลหน้าแถวหลังกิจกรรม Morning Program

6.9.6 ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานกิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยีครั้งที่ 3

6.9.7 กำกับ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี

6.9.8 สรุปผลและจัดทำรายงานกิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี

   6.9.9 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.8 (420009) กิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี
- แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 5 พ.ค. 2565)
- จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี (วันที่ 10 พ.ค. 2565)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานกิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 1 (วันที่ 11 พ.ค. 2565)
- กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 31 พ.ค. 2565)
- ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการกิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2 (วันที่ 17 มิ.ย. 2565)
- รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (วันที่ 19 ก.ค. 2565)
- แข่งขันการออกแบบประกอบ Robot ระดับชั้นอนุบาล 2 (วันที่ 4 ส.ค. 2565)
- แข่งขันการออกแบบประกอบ Robot ระดับชั้นอนุบาล 3 (วันที่ 25 ส.ค. 2565)
- รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (วันที่ 14 ก.ย. 2565)
- มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่แข่งขันการออกแบบประกอบ Robot ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 23 ก.ย. 2565)
- ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานกิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3 (วันที่ 23 ก.ย. 2565)
- รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (วันที่ 23 พ.ย. 2565)
- แข่งขันทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นอนุบาล 2 (วันที่ 6 ม.ค. 2566)
- แข่งขันทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นอนุบาล 3 (วันที่ 13 ม.ค. 2566)
- รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (วันที่ 15 ก.พ. 2566)
- สรุปผลและจัดทำรายงานกิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 31 มี.ค. 2566)
- นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนาในปีต่อไป (วันที่ 28 เม.ย. 2566)

แผนงาน : จัดทำแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพงานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ แผนพัฒนาโรงเรียน และดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

Keep