กำหนดการ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565

กิจกรรมการปลูกพืชผัก นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/2565

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

เวลา กิจกรรม สถานที่
09:00-10:00

จัดกิจกรรมการปลูกพืชผักให้เด็กได้เรียนรู้การเจริญเติบโตและการดูแลรักษาธรรมชาติที่อยู่รอบๆตัว ภาคเรียนที่ 1 -นักเรียนชั้นอนุบาล 3
-อนุบาล 3 ห้อง 1 ปลูกผักบุ้ง
-อนุบาล 3 ห้อง 2 ปลูกผักคื่นฉ่าย
-อนุบาล 3 ห้อง 3 ปลูกถั่วฝักยาว
-อนุบาล 3 ห้อง 4 ปลูกกะหล่ำดอก
-อนุบาล 3 ห้อง 5 ปลูกพริก
-อนุลาล 3 ห้อง 6 ปลูกแตงกวา
-อนุบาล 3 ห้อง 7 ปลูกหอม

 อาคารเรียนฝ่ายปฐมวัย
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 269 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.11 (410011) กิจกรรมรักชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม

6.11.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมรักชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม

6.11.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานกิจกรรมรักชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1

6.11.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมรักชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม

6.11.4 ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการกิจรรมรักชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2

6.11.5 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมรักชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม

-กำหนดบริเวณรับผิดชอบแต่ละระดับชั้นในการดุแลความสะอาดบริเวณรอบๆ

ฝ่ายปฐมวัย ได้แก่

-นักเรียนชั้นเนอสเซอรี่รับผิดชอบหน้าอาคารชั้นเดี่ยว

-นักเรียนชั้นอนุบาล 1 รับผิดชอบหน้าอาคารเรียนเซนต์แมรี่

-นักเรียนชั้นอนุบาล 2 รับผิดชอบใต้ต้นจามจุรีและสนามเด็กเล่นหน้าอาคารเซราฟิน

-นักเรียนชั้นอนุบาล 3 รับผิดชอบลานกิจกรรมและโดยรอบสนามเด็กเล่นหน้าโรงอาหาร

-จัดทำตารางการปฏิบัติเวรแต่ละระดับชั้นในการดูแลความสะอาดรอบบริเวณฝ่ายปฐมวัย พร้อมกับมีการบันทึกการปฏิบัติหน้าที่เวรในแต่ละวัน

-จัดทำแบบบันทึกการสำรวจการปิดน้ำ/ปิดไฟและปิดพัดลม โดยให้นักเรียนที่เป็นผู้นำในห้องเรียนเป็นผู้สำรวจและมีการบันทึกสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

-จัดทำแหล่งเรียนรู้ ติดป้ายคำศัพท์ / ติดป้ายภาพไดโนเสาร์

-ประชุมหัวหน้าสายชั้น คณะครูชั้นอนุบาล 2 และชั้นอนุบาล 3 ครั้งที่ 3

-จัดกิจกรรมการปลูกพืชผักให้เด็กได้เรียนรู้การเจริญเติบโตและการดูแลรักษาธรรมชาติที่อยู่รอบๆตัว ภาคเรียนที่ 1

-นักเรียนชั้นอนุบาล 3

-นักเรียนชั้นอนุบาล 2

-จัดกิจกรรมการปลูกพืชผักให้เด็กได้เรียนรู้การเจริญเติบโตและการดูแลรักษาธรรมชาติที่อยู่รอบๆตัว ภาคเรียนที่ 2

-นักเรียนชั้นอนุบาล 3

-นักเรียนชั้นอนุบาล 2

6.11.6 ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานกิจกรรมรักชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3

6.11.7 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมรักชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม

6.11.8 สรุปผลการดำเนินกิจกรรมรักชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม

6.11.9 นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนาในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.11 (410011) กิจกรรมรักชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมรักชีวิตรักษ์สิ่งแวดล้อม (วันที่ 3 พ.ค. 2565)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานกิจกรรมรักชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 (วันที่ 5 พ.ค. 2565)
- จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมรักชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม (วันที่ 6 พ.ค. 2565)
- ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการกิจกรรมรักชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 (วันที่ 11 พ.ค. 2565)
- ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมรักชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม ศึกษาข้อมูลในการจัดทำแหล่งเรียนรู้ ทาสีภาพไดโนเสาร์ (วันที่ 12 พ.ค. 2565)
- กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมรักชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม (วันที่ 12 พ.ค. 2565)
- จัดทำตารางการปฏิบัติเวรแต่ละระดับชั้นในการดูแลความสะอาดรอบบริเวณฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 13 พ.ค. 2565)
- กำหนดบริเวณรับผิดชอบแต่ละระดับชั้นในการดูแลความสะอาดบริเวณรอบๆ ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 1 มิ.ย. 2565)
- ประชุมหัวหน้าสายชั้น คณะครูชั้นอนุบาล 2 และชั้นอนุบาล 3 ครั้งที่ 3 (วันที่ 17 มิ.ย. 2565)
- กิจกรรมการปลูกพืชผัก นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/2565 (วันที่ 1 ก.ค. 2565)
- จัดกิจกรรมการปลูกพืชผักให้เด็กได้เรียนรู้การเจริญเติบโตและการดูแลรักษาธรรมชาติที่อยู่รอบๆตัว ภาคเรียนที่ 1 -นักเรียนชั้นอนุบาล 2 (วันที่ 8 ก.ค. 2565)
- รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (วันที่ 19 ก.ค. 2565)
- รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (วันที่ 14 ก.ย. 2565)
- จัดกิจกรรมการปลูกพืชผักให้เด็กได้เรียนรู้การเจริญเติบโตและการดูแลรักษาธรรมชาติที่อยู่รอบๆตัว ภาคเรียนที่ 2 -นักเรียนชั้นอนุบาล 3 (วันที่ 11 พ.ย. 2565)
- รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (วันที่ 23 พ.ย. 2565)
- จัดกิจกรรมการปลูกพืชผักให้เด็กได้เรียนรู้การเจริญเติบโตและการดูแลรักษาธรรมชาติที่อยู่รอบๆตัว ภาคเรียนที่ 2 -นักเรียนชั้นอนุบาล 2 (วันที่ 25 พ.ย. 2565)
- รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (วันที่ 15 ก.พ. 2566)
- ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานกิจกรรมรักชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3 ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 24 ก.พ. 2566)
- สรุปผลการดำเนินกิจกรรมรักชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 28 ก.พ. 2566)
- นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนาในปีต่อไป (วันที่ 28 เม.ย. 2566)

แผนงาน : จัดทำแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพงานบริหารฝ่ายปฐมวัย ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธ์ศาสตร์ของมูลนิธิฯแผนพัฒนาโรงเรียนและดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายปฐมวัย


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep