กำหนดการ

วันที่ 23 กันยายน 2565

ประกาศผลและมอบเกียรติบัตรพร้อมของรางวัล กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ฝ่ายปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1

สถานที่ -

เวลา รายการ
08:30 - 10:00

ประกาศผลและมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัล กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ชั้นอนุบาล 1 - 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

สถานที่:อาคารเรียนคอมพิวเตอร์อนุบาล(ห้องสมุดปฐมวัย)

ผู้รับผิดชอบ: มิสศิริพร ท้าวคำ

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 82 คน
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2 (420002) กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง

6.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง

6.2.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ครั้งที่ 1

6.2.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน

6.2.4 ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ครั้งที่2

6.2.5 ดำเนินการคัดเลือกเด็กที่มีความสามารถในด้านใดด้านหนึ่งเข้าฐานกิจกรรม

- อนุบาล 1 ทุกวันอังคารของทุกสิ้นเดือน

- อนุบาล 2 ทุกวันศุกร์ของทุกสิ้นเดือน

  - อนุบาล 3 ทุกวันศุกร์ของทุก

 สิ้นเดือนและติดต่อประสานงานกับฝ่ายวิชาการและหน่วยงานภายนอกในการเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานภายนอกดำเนินการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการร่วมกับหน่วยงานภายนอก

- ดำเนินการแข่งขันตามฐานกิจกรรม

1) ภาคเรียนที่ 1

2) ภาคเรียนที่ 2

- ประกาศผลและมอบเกียรติบัตรพร้อมของรางวัลหน้าแถวหลังกิจกรรม Morning Program

6.2.6 ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่งครั้งที่3

6.2.7 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง

6.2.8 ประเมินและสรุปผลการดำเนินกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง

  6.2.9 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2 (420002) กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง
- แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 5 พ.ค. 2565)
- จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 10 พ.ค. 2565)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 1 (วันที่ 11 พ.ค. 2565)
- กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 31 พ.ค. 2565)
- การแข่งขันเสือภูเขาครอสคันทรี วันที่ 12 มิถุนายน 2565 (วันที่ 12 มิ.ย. 2565)
- ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2 (วันที่ 17 มิ.ย. 2565)
- ดำเนินการเข้าฐานกิจกรรม ระดับชั้นอนุบาล 2 (วันที่ 24 มิ.ย. 2565)
- ดำเนินการเข้าฐานกิจกรรม ระดับชั้นอนุบาล 3 (วันที่ 24 มิ.ย. 2565)
- ดำเนินการเข้าฐานกิจกรรม ระดับชั้นอนุบาล 1 (วันที่ 28 มิ.ย. 2565)
- การแข่งขันเทควันโดรายการ CHIANGRAI SPORT CITY TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2022 วันที่ 14 กรกฎาคม 2565 (วันที่ 14 ก.ค. 2565)
- รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (วันที่ 19 ก.ค. 2565)
- ดำเนินการเข้าฐานกิจกรรม ระดับชั้นอนุบาล 2 (วันที่ 22 ก.ค. 2565)
- ดำเนินการเข้าฐานกิจกกรรม ระดับชั้นอนุบาล 3 (วันที่ 22 ก.ค. 2565)
- ดำเนินการเข้าฐานกิจกรรม ระดับชั้นอนุบาล 1 (วันที่ 26 ก.ค. 2565)
- ประชุมกรรมการเตรียมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มปฐมวัย (วันที่ 29 ส.ค. 2565)
- รายงานการประชุม กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ครั้งที่ 3 (วันที่ 29 ส.ค. 2565)
- ดำเนินการแข่งขันกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ระดับชั้นอนุบาล 3 ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 29 ส.ค. 2565)
- ดำเนินการแข่งขันตามฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ระดับอนุบาล 1 ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 30 ส.ค. 2565)
- ดำเนินการแข่งขันกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ระดับชั้นอนุบาล 2 ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 31 ส.ค. 2565)
- แข่งขันทักษะวิชาการ สมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดลำปาง ระดับปฐมวัย (วันที่ 5 ก.ย. 2565)
- รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนกำกับติดตาม ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2 (วันที่ 14 ก.ย. 2565)
- แข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) (วันที่ 17 ก.ย. 2565)
- การแข่งขันกีฬายูยิตสูชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13/2565 วันที่ 17 กันยายน 2565 (วันที่ 17 ก.ย. 2565)
- การแข่งขันกีฬายูยิตสูชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13/2565 วันที่ 18 กันยายน 2565 (วันที่ 18 ก.ย. 2565)
- ประกาศผลและมอบเกียรติบัตรพร้อมของรางวัล กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ฝ่ายปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 23 ก.ย. 2565)
- รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนกำกับติดตาม ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3 (วันที่ 23 พ.ย. 2565)
- ดำเนินการแข่งขันตามฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ฝ่ายปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 (วันที่ 23 ม.ค. 2566)
- รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนกำกับติดตาม ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 4 (วันที่ 15 ก.พ. 2566)
- ประกาศผลและมอบเกียรติบัตรพร้อมของรางวัลกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ฝ่ายปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 (วันที่ 17 ก.พ. 2566)
- ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3 (วันที่ 28 ก.พ. 2566)
- สรุปผลและจัดทำรายงานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 28 ก.พ. 2566)
- นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนาในปีต่อไป (วันที่ 28 เม.ย. 2566)

แผนงาน : จัดทำแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพงานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ แผนพัฒนาโรงเรียน และดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep