กำหนดการ

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565

ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานกิจกรรมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี ครั้งที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย

สถานที่ -

เวลา รายการ
13:30 - 14:30

ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานกิจกรรมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี ครั้งที่ 1

สถานที่:อาคารคอมพิวเตอร์ปฐมวัย(ห้องสมุดปฐมวัย)

ผู้รับผิดชอบ: มิสจิราภรณ์ มาเอ้ย

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 7 คน
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.9 (480009) กิจกรรมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี

6.9.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี

6.9.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานกิจกรรมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี ครั้งที่ 1

6.9.3 จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน

6.9.4 ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการกิจกรรมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี ครั้งที่ 2

6.9.5 ดำเนินงานตามปฏิทินปฏิบัติงานที่กำหนดไว้พร้อมติดตามเป็นระยะ

- ดำเนินกิจกรรมวันไหว้ครู

- ดำเนินกิจกรรมแห่เทียนพรรษา

- ดำเนินกิจกรรมวันนักบุญหลุยส์

- ดำเนินกิจกรรมแม่แห่งชาติ

- ดำเนินกิจกรรมวันอัสสัมชัญ

- ดำเนินกิจกรรมวันลอยกระทง

- ดำเนินกิจกรรมวันคริสต์มาส

6.9.6 ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานกิจกรรมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี ครั้งที่ 3

6.9.7 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี

6.9.8 สรุปผลและจัดทำรายงานกิจกรรมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี

6.9.9 นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.9 (480009) กิจกรรมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี
- แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 5 พ.ค. 2565)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานกิจกรรมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี ครั้งที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 11 พ.ค. 2565)
- จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 11 พ.ค. 2565)
- ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการกิจกรรมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี ครั้งที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 31 พ.ค. 2565)
- กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (วันที่ 2 มิ.ย. 2565)
- ดำเนินกิจกรรมวันไหว้ครู ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 30 มิ.ย. 2565)
- ดำเนินกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 12 ก.ค. 2565)
- รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 19 ก.ค. 2565)
- ดำเนินกิจกรรมวันนักบุญหลุยส์ ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 20 ก.ค. 2565)
- กิจกรรม Big Cleaning Day ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 27 ก.ค. 2565)
- ดำเนินกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 11 ส.ค. 2565)
- ดำเนินกิจกรรมวันอัสสัมชัญ ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 15 ส.ค. 2565)
- รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่่ 2 (วันที่ 14 ก.ย. 2565)
- ดำเนินกิจกรรมวันลอยกระทง ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 8 พ.ย. 2565)
- รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (วันที่ 23 พ.ย. 2565)
- ดำเนินกิจกรรมวันคริสต์มาส ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 23 ธ.ค. 2565)
- รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (วันที่ 15 ก.พ. 2566)
- ประชุมคณะกรรมการหลังการปฏิบัติกิจกรรมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี ครั้งที่ 3 ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 20 ก.พ. 2566)
- สรุปผลและจัดทำรายงานกิจกรรมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 27 ก.พ. 2566)
- นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป (วันที่ 28 เม.ย. 2566)

แผนงาน : จัดทำแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพงานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ แผนพัฒนาโรงเรียนและดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep