กำหนดการ

วันที่ 30 กันยายน 2565

มอบเกียรติบัตรพร้อมของรางวัลกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1

สถานที่ -

เวลา รายการ
09:00 - 09:30

มอบเกียรติบัตรพร้อมของรางวัลภาคเรียนที่ 1

สถานที่:ลานอเนกประสงค์(ลานอเนกประสงค์ หน้าแม่พระ)

ผู้รับผิดชอบ: มิสสมพร ปินตา

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 41 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.3 (480003) กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม

6.3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม

6.3.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม ครั้งที่ 1

6.3.3 จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน

6.3.4 ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม ครั้งที่ 2

6.3.5 ดำเนินงานตามปฏิทินปฏิบัติงานที่กำหนดไว้พร้อมติดตามเป็นระยะ

- กำหนดเกณฑ์การประกวดหนูน้อยมารยามงาม

- แจกตารางบันทึกการคัดเลือกหนูน้อยมารยาทงามให้กับครูประจำชั้น

- ครูประจำชั้นคัดเลือกตัวแทนเด็กเพื่อเข้าร่วมการประกวดหนูน้อยมารยาทงาม

- รวบรวมรายชื่อตัวแทนแต่ละห้องเพื่อเข้าร่วมการประกวดหนูน้อยมารยาทงาม

- ดำเนินการประกวดหนูน้อยมารยาทงามภาคเรียนที่ 1

- จัดทำเกียรติบัตรและจัดเตรียมของรางวัล

- มอบเกียรติบัตรพร้อมของรางวัลภาคเรียนที่ 1

- รวบรวมรายชื่อตัวแทนแต่ละห้องเพื่อเข้าร่วมการประกวดหนูน้อยมารยาทงามภาคเรียนที่ 2

- ดำเนินการประกวดหนูน้อยมารยาทงามภาคเรียนที่ 2

- จัดทำเกียรติบัตรและจัดเตรียมของรางวัล

- มอบเกียรติบัตรพร้อมของรางวัลภาคเรียนที่ 2

6.3.6 ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม ครั้งที่ 3

6.3.7 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม

6.3.8 สรุปผลและจัดทำรายงานกิจกรรมหนูน้อยมารยามงาม

6.3.9 นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.3 (480003) กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม
- แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 5 พ.ค. 2565)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัยครั้งที่ 1 (วันที่ 11 พ.ค. 2565)
- จัดทำปฎิทินปฎิบัติงานกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 11 พ.ค. 2565)
- ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2 (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฎิบัติกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 31 พ.ค. 2565)
- รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโบายแผนและการกำกับติดตามครั้งที่ 1 (วันที่ 19 ก.ค. 2565)
- กำหนดเกณ์การประกวดหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 1 ส.ค. 2565)
- แจกตารางบันทึกการคัดเลือกหนูน้อยมารยาทงามให้กับครูประจำชั้น (วันที่ 8 ส.ค. 2565)
- ครูประจำชั้นคัดเลือกตัวแทนเด็กเพื่อเข้าร่วมการประกวดหนูน้อยมารยาทงาม (วันที่ 16 ส.ค. 2565)
- รวบรวมรายชื่อตัวแทนแต่ละห้องเพื่อเข้าร่วมการประกวดหนูน้อยมารยาทงาม (วันที่ 26 ส.ค. 2565)
- ดำเนินการประกวดหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 1 ก.ย. 2565)
- จัดทำเกียรติบัตรและจัดเตรียมของรางวัล กิจกรรมประกวดหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 5 ก.ย. 2565)
- รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโบายแผนและการกำกับติดตามครั้งที่ 2 (วันที่ 14 ก.ย. 2565)
- มอบเกียรติบัตรพร้อมของรางวัลกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 30 ก.ย. 2565)
- รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโบายแผนและการกำกับติดตามครั้งที่ 3 (วันที่ 23 พ.ย. 2565)
- รวบรวมรายชื่อตัวแทนแต่ละห้องเพื่อเข้าร่วมการประกวดหนูน้อยมารยาทงามภาคเรียนที่ 2 (วันที่ 30 พ.ย. 2565)
- ดำเนินการประกวดหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 (วันที่ 9 ธ.ค. 2565)
- จัดทำเกียรติบัตรและจัดเตรียมของรางวัลกิจกรรมประกวดหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 (วันที่ 16 ธ.ค. 2565)
- มอบเกียรติบัตรพร้อมของรางวัลกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 (วันที่ 26 ม.ค. 2566)
- รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโบายแผนและการกำกับติดตามครั้งที่ 4 (วันที่ 15 ก.พ. 2566)
- ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3 (วันที่ 17 ก.พ. 2566)
- สรุปผลและจัดทำรายงานกิจกรรมหนูน้อยมารยามงาม ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 27 ก.พ. 2566)
- นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป (วันที่ 28 เม.ย. 2566)

แผนงาน : จัดทำแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพงานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ แผนพัฒนาโรงเรียนและดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep