กำหนดการ

วันที่ 30 กันยายน 2565

มอบเกียรติบัตรและของรางวัลหนูทำดีภาคเรียนที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

เวลา รายการ
08:30 - 09:30

มอบเกียรติบัตรและของรางวัลหนูทำดี ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 - ชั้นอนุบาล 3  ภาคเรียนที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย

สถานที่:อาคารเรียนคอมพิวเตอร์อนุบาล(ห้องสมุดปฐมวัย)

ผู้รับผิดชอบ: มิสสมบูรณ์ ปุญญะอาคม

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 46 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2 (480002) กิจกรรมหนูทำดี

6.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมหนูทำดี

6.2.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานกิจกรรมหนูทำดี ครั้งที่ 1

6.2.3 จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน

6.2.4 ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการกิจกรรมหนูทำดี ครั้งที่ 2

6.2.5 ดำเนินงานตามปฏิทินปฏิบัติงานที่กำหนดไว้พร้อมติดตามเป็นระยะ

- จัดทำแบบบันทึกกิจกรรมหนูทำดี

- ประสานครูประจำชั้นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกเด็กที่มีจิตอาสาสมควรได้รับรางวัลหนูทำดี

- ครูประจำชั้นสังเกตพฤติกรรมด้านจิตอาสาที่เด็กปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและบันทึกในแบบบันทึกกิจกรรมหนูทำดี

- รวบรวมรายชื่อหนูทำดีห้องละ 2 คนจากครูประจำชั้น ภาคเรียนที่ 1

- จัดทำเกียรติบัตรและจัดเตรียมของรางวัล กิจกรรมหนูทำดี

- มอบเกียรติบัตรและของรางวัลหนูทำดีภาคเรียนที่ 1

- รวบรวมรายชื่อหนูทำดีห้องละ 2 คนจากครูประจำชั้น ภาคเรียนที่ 2

- จัดทำเกียรติบัตรและจัดเตรียมของรางวัล

- มอบเกียรติบัตรและของรางวัล ภาคเรียนที่ 2

6.2.6 ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานกิจกรรมหนูทำดี ครั้งที่ 3

6.2.7 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมหนูทำดี

6.2.8 สรุปผลและจัดทำรายงานกิจกรรมหนูทำดี

6.2.9 นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2 (480002) กิจกรรมหนูทำดี
- แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมหนูทำดี ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 5 พ.ค. 2565)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานกิจกรรมหนูทำดี ครั้งที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 11 พ.ค. 2565)
- จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน กิจกรรมหนูทำดี ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 11 พ.ค. 2565)
- ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการกิจกรรมหนูทำดี ครั้งที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- จัดทำแบบบันทึกกิจกรรมหนูทำดี ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 19 พ.ค. 2565)
- กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมหนูทำดี ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 31 พ.ค. 2565)
- ประสานครูประจำชั้นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกเด็กที่มีจิตอาสาสมควรได้รับรางวัลหนูทำดี ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 5 ก.ค. 2565)
- รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (วันที่ 19 ก.ค. 2565)
- ครูประจำชั้นสังเกตพฤติกรรมด้านจิตอาสาที่เด็กปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและบันทึกในแบบบันทึกกิจกรรมหนูทำดี ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 17 ส.ค. 2565)
- รวบรวมรายชื่อหนูทำดีห้องละ 2 คนจากครูประจำชั้น ภาคเรียนที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 12 ก.ย. 2565)
- รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (วันที่ 14 ก.ย. 2565)
- จัดทำเกียรติบัตรและจัดเตรียมของรางวัล กิจกรรมหนูทำดี ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 15 ก.ย. 2565)
- มอบเกียรติบัตรและของรางวัลหนูทำดีภาคเรียนที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 30 ก.ย. 2565)
- รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (วันที่ 23 พ.ย. 2565)
- รวบรวมรายชื่อหนูทำดีห้องละ 2 คนจากครูประจำชั้น ภาคเรนียนที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 23 ม.ค. 2566)
- จัดทำเกียรติบัตรและจัดเตรียมของรางวัล กิจกรรมหนูทำดี ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 26 ม.ค. 2566)
- มอบเกียรติบัตรและของรางวัล ภาคเรียนที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 3 ก.พ. 2566)
- ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานกิจกรรมหนูทำดี ครั้งที่ 3 ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 13 ก.พ. 2566)
- รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (วันที่ 15 ก.พ. 2566)
- สรุปผลและจัดทำรายงานกิจกรรมหนูทำดี ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 27 ก.พ. 2566)
- นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป (วันที่ 28 เม.ย. 2566)

แผนงาน : จัดทำแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพงานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ แผนพัฒนาโรงเรียนและดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep