กำหนดการ

วันที่ 16 สิงหาคม 2565

ครูและนักเรียนอนุบาล 3 นั่งรถรางเข้าชมพิพิธภัณฑ์มิวเซียมลำปาง

สถานที่ -

เวลา รายการ
08:40 - 11:30

ครูและนักเรียนอนุบาล 3 นั่งรถรางเข้าชมพิพิธภัณฑ์มิวเซียมลำปาง

สถานที่:มิวเซียมลำปาง

ผู้รับผิดชอบ: มิสเทพวลี อภิวงศ์

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 135 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.11 (480011) กิจกรรมสู่โลกกว้าง

6.11.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมสู่โลกกว้าง

6.11.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานกิจกรรมสู่โลกกว้าง ครั้งที่ 1

6.11.3 จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน

6.11.4 ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการกิจกรรมสู่โลกกว้าง ครั้งที่ 2

6.11.5 ดำเนินงานตามปฏิทินปฏิบัติงานที่กำหนดไว้พร้อมติดตามเป็นระยะ

- ครูออกสำรวจสถานที่จัดกิจกรรมสู่โลกกว้างของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงอนุบาล 3

- ทำจดหมายขอความอนุเคราะห์เข้าเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ

- ทำจดหมายขออนุญาตนำนักเรียนชั้นอนุบาล1- 3 เข้าร่วมกิจกรรมสู่โลกกว้าง

- ครูและนักเรียนอนุบาล 1  นั่งรถรางชมเมืองเขลางค์นครลำปาง

- ครูและนักเรียนอนุบาล 1  นั่งรถรางชมเมืองเขลางค์นครลำปาง

- ครูและนักเรียนอนุบาล 2  นั่งรถรางเข้าวัดทำบุญวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

- ครูและนักเรียนอนุบาล 2  นั่งรถรางเข้าวัดทำบุญวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

- ครูและนักเรียนอนุบาล 3  นั่งรถรางเข้าชมพิพิธภัณฑ์มิวเซียมลำปาง

- ครูและนักเรียนอนุบาล 3  นั่งรถรางเข้าชมพิพิธภัณฑ์มิวเซียมลำปาง

6.11.6 ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานกิจกรรมสู่โลกกว้าง ครั้งที่ 3

6.11.7 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมสู่โลกกว้าง

6.11.8 สรุปผลและจัดทำรายงานกิจกรรมสู่โลกกว้าง

6.11.9 นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.11 (480011) กิจกรรมสู่โลกกว้าง
- แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมสู่โลกกว้าง ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 5 พ.ค. 2565)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานกิจกรรมสู่โลกกว้าง ครั้งที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 11 พ.ค. 2565)
- จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานกิจกรรมสู่โลกกว้าง ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 11 พ.ค. 2565)
- ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการกิจกรรมสู่โลกกว้าง ครั้งที่ 2​ ฝ่ายปฐมวัย​ (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมสู่โลกกว้าง ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 31 พ.ค. 2565)
- ครูออกสำรวจสถานที่จัดกิจกรรมสู่โลกกว้างของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงอนุบาล 3 ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 8 ก.ค. 2565)
- นำจดหมายขอความอนุเคราะห์เข้าเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 11 ก.ค. 2565)
- ทำจดหมายขออนุญาตนำนักเรียนชั้นอนุบาล1- 3 เข้าร่วมกิจกรรมสู่โลกกว้าง (วันที่ 18 ก.ค. 2565)
- รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (วันที่ 19 ก.ค. 2565)
- ครูและนักเรียนอนุบาล 1 นั่งรถรางชมเมืองเขลางค์นคร (วันที่ 1 ส.ค. 2565)
- ครูและนักเรียนอนุบาล 1 นั่งรถรางชมเมืองเขลางค์นคร (วันที่ 2 ส.ค. 2565)
- ครูและนักเรียนอนุบาล 2 นั่งรถรางเข้าวัดทำบุญ (วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม) (วันที่ 8 ส.ค. 2565)
- ครูและนักเรียนอนุบาล 2 นั่งรถรางชมเมืองเขลางค์เข้าวัดทำบุญ (วันที่ 9 ส.ค. 2565)
- ครูและนักเรียนอนุบาล 3 นั่งรถรางเข้าชมพิพิธภัณฑ์มิวเซียมลำปาง (วันที่ 16 ส.ค. 2565)
- ครูและนักเรียนอนุบาล 3 นั่งรถรางเข้าชมพิพิธภัณฑ์มิวเซียมลำปาง (วันที่ 17 ส.ค. 2565)
- ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานกิจกรรมสู่โลกกว้าง ครั้งที่ 3 ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 2 ก.ย. 2565)
- รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (วันที่ 14 ก.ย. 2565)
- รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (วันที่ 23 พ.ย. 2565)
- รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (วันที่ 15 ก.พ. 2566)
- สรุปผลและจัดทำรายงานกิจกรรมสู่โลกกว้าง ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 27 ก.พ. 2566)
- นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป (วันที่ 28 เม.ย. 2566)

แผนงาน : จัดทำแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพงานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ แผนพัฒนาโรงเรียนและดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep