กำหนดการ

วันที่ 7 มีนาคม 2565

ดำเนินการกรอกข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ

สถานที่ อาคารเซราฟิน(ห้องธุรการแผนกปฐมวัย)

เวลา รายการ
ตลอดวัน

ดำเนินการกรอกข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ โดยระดับเนอสเซอรี่ใช้รหัส สพด.4652010025 ซึ่งดำเนินการภายใต้สังกัด พมจ. และระดับปฐมวัย ใช้รหัส 1152100007 เริ่มดำเนินการกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 7 - 11 มีนาคม 2565

สถานที่:ฝ่ายปฐมวัย

ผู้รับผิดชอบ: มิสเพียงจันทร์ กุณดอย
มิสบุษยมาศ กันภัย

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 11 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1 (410001) งานบริหารฝ่ายปฐมวัย

6.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารฝ่ายปฐมวัย

6.1.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานบริหารฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 1

6.1.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานบริหารฝ่ายปฐมวัย

6.1.4 ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการงานบริหารฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2

6.1.5 ดำเนินการตามแผนการจัดงานบริหารฝ่ายปฐมวัย

- จัดทำกำหนดการ/แบบประเมิน/การนำเสนอ การปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน

- จัดทำจดหมายเชิญผู้ปกครองนักเรียนชั้นเนอสเซอรี่ – ชั้นอนุบาล 3

- ดำเนินกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่

- ประชุมคระครูฝ่ายปฐมวัย การเตรียมความพร้อมประเมินความพร้อมนักเรียนใหม่

ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1)  ครั้งที่ 3

-ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้ปกครองและประเมินความพร้อมนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2564

(รอบที่ 1)

- ประชุมคระครูฝ่ายปฐมวัย การเตรียมความพร้อมประเมินความพร้อมนักเรียนใหม่

ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2)  ครั้งที่ 4

-ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้ปกครองและประเมินความพร้อมนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2564

(รอบที่ 2)

6.16  ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานบริหารฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 5

6.1.7 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานบริหารฝ่ายปฐมวัย

6.1.8 สรุปผลการดำเนินงานบริหารฝ่ายปฐมวัย

6.1.9 นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนาในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1 (410001) งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานบริหารฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 1 (วันที่ 7 พ.ค. 2564)
- จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานบริหารฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 12 พ.ค. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการงานบริหารฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2 (วันที่ 13 พ.ค. 2564)
- จัดทำกำหนดการ/แบบประเมิน/การนำเสนอ การปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 17 พ.ค. 2564)
- เชิญประชุมคณะครูฝ่ายปฐมวัย การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 25 พ.ค. 2564)
- รับการนิเทศการดำเนินงาน บริหารฝ่ายปฐมวัย ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (วันที่ 12 ก.ค. 2564)
- ประชุมครูฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 18 ส.ค. 2564)
- ครูระดับเนอสเซอรี่ และชั้นอนุบาล 1 เตรียมความพร้อมรับการเปิดเรียน (วันที่ 24 ส.ค. 2564)
- ครูชั้นอนุบาล 2 เตรียมความพร้อมรับการเปิดเรียน (วันที่ 25 ส.ค. 2564)
- ครูชั้นอนุบาล 3 เตรียมความพร้อมรับการเปิดเรียน (วันที่ 26 ส.ค. 2564)
- รับการนิเทศการดำเนินงาน บริหารฝ่ายปฐมวัย ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (วันที่ 13 ก.ย. 2564)
- ครูชั้นอนุบาล 3 และครูสนับสนุนการสอน เตรียมความพร้อมรับการเปิดเรียน (วันที่ 20 ก.ย. 2564)
- ครูชั้นอนุบาล 2 เตรียมความพร้อมรับการเปิดเรียน (วันที่ 21 ก.ย. 2564)
- ครูชั้นอนุบาล 1 และเนอสเซอรี่ เตรียมความพร้อมรับการเปิดเรียน (วันที่ 22 ก.ย. 2564)
- ครูปฐมวัยทุกคน เตรียมความพร้อมรับการเปิดเรียน (วันที่ 23 ก.ย. 2564)
- คณะกรรมการบริหารฝ่ายปฐมวัย ตรวจติดตามความพร้อมรับการเปิดเรียน (วันที่ 24 ก.ย. 2564)
- ตรวจสุขภาพนักเรียนชั้นอนุบาล 2 และชั้นอนุบาล3 (วันที่ 5 ต.ค. 2564)
- ครูชั้นเนอสเซอรี่, อนุบาล 1 และครูชั้นอนุบาล 2 ทำความสะอาดห้องเรียน/ อุปกรณ์ของเล่น/ห้องประกอบการ (วันที่ 26 ต.ค. 2564)
- ครูชั้นอนุบาล 3 และครูสนับสนุนการสอน ทำความสะอาดห้องเรียน/ อุปกรณ์ของเล่น/ห้องประกอบการ (วันที่ 27 ต.ค. 2564)
- ประชุมครูปฐมวัย เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเริียน ภาคเรียนที่ 2/2564 (วันที่ 29 ต.ค. 2564)
- รับการนิเทศการดำเนินงาน บริหารฝ่ายปฐมวัย ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (วันที่ 22 พ.ย. 2564)
- ประชุมคณะครูฝ่ายปฐมวัย การเตรียมความพร้อมและประเมินความพร้อมสัมภาษณ์ผู้ปกครองและประเมินความพร้อมนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1)ครั้งที่ 3 (วันที่ 6 ม.ค. 2565)
- ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้ปกครองและประเมินความพร้อมรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 (รอบ ที่ 1) (วันที่ 9 ม.ค. 2565)
- ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้ปกครองและประเมินความพร้อมรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 (รอบ ที่ 2) (วันที่ 19 ม.ค. 2565)
- ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้ปกครองและประเมินความพร้อมรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 วันที่ 27 มกราคม 2565 (วันที่ 27 ม.ค. 2565)
- ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้ปกครองและประเมินความพร้อมรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 (รอบที่ 4) (วันที่ 3 ก.พ. 2565)
- ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้ปกครองและประเมินความพร้อมรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 (รอบที่ 5) (วันที่ 11 ก.พ. 2565)
- รับการนิเทศการดำเนินงาน บริหารฝ่ายปฐมวัย ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (วันที่ 14 ก.พ. 2565)
- งานบริหารฝ่ายปฐมวัย นำเสนอคู่มือพัฒนาหน่วยงานและคู่มือพัฒนาตนเอง (วันที่ 14 ก.พ. 2565)
- ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้ปกครองและประเมินความพร้อมรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 (รอบที่ 6) (วันที่ 17 ก.พ. 2565)
- กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานบริหารฝ่ายปฐมวัย ตามแผนการดำเนินงานของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม (วันที่ 17 ก.พ. 2565)
- ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้ปกครองและประเมินความพร้อมรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 (รอบที่ 7) (วันที่ 24 ก.พ. 2565)
- ทำความสะอาดห้องเรียนชั้นอนุบาล 3 ห้อง 2 (วันที่ 24 ก.พ. 2565)
- ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินการงานบริหารฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 5 (วันที่ 24 ก.พ. 2565)
- ทำความสะอาดห้องเรียนชั้นอนุบาล 2 ห้อง 6 CEP (วันที่ 25 ก.พ. 2565)
- ทำความสะอาดห้องเรียนชั้นอนุบาล 2 ห้อง 2 (วันที่ 28 ก.พ. 2565)
- ประชุมคณะครูฝ่ายปฐมวัย การเตรียมความพร้อมสัมภาษณ์ผู้ปกครองและประเมินความพร้อมรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 (รอบ ที่ 2) ครั้งที่ 4 (วันที่ 1 มี.ค. 2565)
- ทำความสะอาดห้องเรียนชั้นอนุบาล 3 ห้อง 2 (วันที่ 2 มี.ค. 2565)
- ทำความสะอาดห้องเรียนชั้นอนุบาล 3/7 CEP (วันที่ 3 มี.ค. 2565)
- ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้ปกครองและประเมินความพร้อมรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 วันที่ 3 มีนาคม 2565 (รอบที่ 8) (วันที่ 3 มี.ค. 2565)
- ดำเนินการกรอกข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ (วันที่ 7 มี.ค. 2565)
- จัดทำคู่มือคุณภาพงานบริหารฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 8 มี.ค. 2565)
- ดำเนินการกรอกข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ (วันที่ 8 มี.ค. 2565)
- ดำเนินการกรอกข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ (วันที่ 9 มี.ค. 2565)
- ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้ปกครองและประเมินความพร้อมรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 วันที่ 10 มีนาคม 2565 (รอบที่ 9) (วันที่ 10 มี.ค. 2565)
- ดำเนินการกรอกข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ (วันที่ 10 มี.ค. 2565)
- ดำเนินการกรอกข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ (วันที่ 11 มี.ค. 2565)
- ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้ปกครองและประเมินความพร้อมรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 วันที่ 17 มีนาคม 2565 (รอบที่ 10) (วันที่ 17 มี.ค. 2565)
- ครูและเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดห้องเรียน ห้องพักครู ห้องปฏิบัติการ รวมถึงพื้นที่สัมผัสซึ่งมีการใช้งานร่วมกัน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด - 19 (วันที่ 18 มี.ค. 2565)
- สรุปผลการดำเนินงานบริหารฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 18 มี.ค. 2565)
- ทำความสะอาดห้องเรียนชั้นอนุบาล 3 ห้อง 1 (วันที่ 24 มี.ค. 2565)
- ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้ปกครองและประเมินความพร้อมรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 วันที่ 24 มีนาคม 2565 (รอบที่ 11) (วันที่ 24 มี.ค. 2565)
- ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้ปกครองและประเมินความพร้อมรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 วันที่ 31 มีนาคม 2565 (รอบที่ 12) (วันที่ 31 มี.ค. 2565)
- นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนาในปีต่อไป (วันที่ 29 เม.ย. 2565)
- กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานบริหารฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 14 พ.ค. 2565)
- ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้ปกครองและประเมินความพร้อมรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 (รอบ ที่ 1) (วันที่ 6 ก.ย. 2565)

แผนงาน : จัดระบบการบริหารและบริการด้านบริหารฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายปฐมวัย


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep