กำหนดการ

วันที่ 24 มกราคม 2565

งานทันตกรรม โรงพยาบาลศูนย์ลำปางให้บริการตรวจทันตกรรมนักเรียนชั้นอ.3/1-3และป.6/1-3

สถานที่ -

เวลา กิจกรรม สถานที่
09:00-15:00

งานทันตกรรม โรงพยาบาลศูนย์ลำปางให้บริการตรวจทันตกรรมนักเรียนชั้นอ.3/1-3และป.6/1-3 จำนวน 227 คน
งานทันตกรรม โรงพยาบาลศูนย์ลำปางจัดให้บริการทันตกรรมแก่นักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล – อนุบาล 3 ,ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ 6 ตั้งแต่วันที่ 10 – 14 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 15.00 น. ณ ใต้อาคารสุวรรณสมโภช บริการด้านต่างๆดังนี้

1.ชั้นอนุบาลจะให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากและทาฟลูออไรด์ทุกคน

2.ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากทุกคน เคลือบหลุมร่องฟันและทาฟลูออไรด์ในบางกรณีที่จำเป็น

3.ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตรวจสุขภาพช่องปากทุกคน

 อาคารสุวรรณสมโภช(ลานกิจกรรม ชั้น 1 ใต้อาคารสุวรรณสมโภช)
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 261 คน
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1 .7 (180021)บริการตรวจและรักษาทางทันตกรรม(อุดฟัน ขูดหินปูนและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้นเตรียมอนุบาล - ป.6

(ตรวจ 9 - 13 ส.ค. 2564) (รักษา 1 – 11 ก.พ. 2565)

- ศึกษา ประชุมวางแผนการดำเนินกิจกรรม  (P)

- หนังสือเข้ากิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐตามปฏิทิน และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก  (P)

- ดำเนินการตรวจทันตกรรมภาคเรียนที่ 1 และรักษาตามการแจ้งเตือนภาคเรียนที่ 2 (D) 

- กำกับ ติดตามดำเนินการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (C)       

- ประเมิน สรุปผลการดำเนินกิจกรรมและนำผลการดำเนินการไปวางแผนพัฒนาต่อไป (A) 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1 .7 (180021)บริการตรวจและรักษาทางทันตกรรม(อุดฟัน ขูดหินปูนและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้นเตรียมอนุบาล - ป.6
- ศึกษา ประชุมวางแผนการดำเนินกิจกรรมบริการตรวจและรักษาทางทันตกรรม(อุดฟัน ขูดหินปูนและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้นเตรียมอนุบาล - ป.6 (P) (วันที่ 15 มิ.ย. 2564)
- หนังสือเข้ากิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐตามปฏิทิน และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก กิจกรรมบริการตรวจและรักษาทางทันตกรรม(อุดฟัน ขูดหินปูนและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้นเตรียมอนุบาล - ป.6 (P) (วันที่ 21 มิ.ย. 2564)
- งานทันตกรรม โรงพยาบาลศูนย์ลำปางให้บริการตรวจทันตกรรมนักเรียนชั้นอ.3/1-3และป.6/1-3 (วันที่ 24 ม.ค. 2565)
- งานทันตกรรม โรงพยาบาลศูนย์ลำปางให้บริการตรวจทันตกรรมอ.3/4-7และป.6/4-7 (วันที่ 25 ม.ค. 2565)
- งานทันตกรรม โรงพยาบาลศูนย์ลำปางให้บริการตรวจทันตกรรมเตรียมอนุบาล-อ.3และป.2/1-3 (วันที่ 26 ม.ค. 2565)
- งานทันตกรรม โรงพยาบาลศูนย์ลำปางให้บริการตรวจทันตกรรมอ.1/5-7,อ.2/1-2และป.2/4-7 (วันที่ 27 ม.ค. 2565)
- งานทันตกรรม โรงพยาบาลศูนย์ลำปางให้บริการตรวจทันตกรรมอ.2/3-7 (วันที่ 28 ม.ค. 2565)
- กำกับ ติดตามดำเนินการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกิจกรรมบริการตรวจและรักษาทางทันตกรรม(อุดฟัน ขูดหินปูนและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้นเตรียมอนุบาล - ป.6 (C) (วันที่ 14 ก.พ. 2565)
- ประเมิน สรุปผลการดำเนินกิจกรรมและนำผลการดำเนินการไปวางแผนพัฒนาต่อไป กิจกรรมบริการตรวจและรักษาทางทันตกรรม(อุดฟัน ขูดหินปูนและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้นเตรียมอนุบาล - ป.6 (A) (วันที่ 28 ก.พ. 2565)

แผนงาน : ป้องกันภาวะสุขภาพ บริการและรักษาพยาบาลแก่นักเรียน ครู และบุคลากร

โครงการ :


หน่วยงาน : งานอนามัยและพยาบาล


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep