กำหนดการ

วันที่ 19 มกราคม 2565

กิจกรรมสู่โลกกว้าง นั่งรถรางชมเมืองเขลางค์นคร นักเรียนอนุบาล 3

สถานที่ -

เวลา กิจกรรม สถานที่
08:40-10:00

กิจกรรมสู่โลกกว้าง นั่งรถรางชมเมืองเขลางค์นคร นักเรียนอนุบาล 3

 รอบเมืองลำปาง
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 83 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.11 (480011) กิจกรรมสู่โลกกว้าง

6.11.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมสู่โลกกว้าง

6.11.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานกิจกรรมสู่โลกกว้าง ครั้งที่ 1

6.11.3 จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน

6.11.4 ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการกิจกรรมสู่โลกกว้าง ครั้งที่ 2

6.11.5 ดำเนินงานตามปฏิทินปฏิบัติงานที่กำหนดไว้พร้อมติดตามเป็นระยะ

- ครูออกสำรวจสถานที่จัดกิจกรรมสู่โลกกว้างของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงอนุบาล 3

- ทำจดหมายขอความอนุเคราะห์เข้าเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ

- ทำจดหมายขออนุญาตนำนักเรียนชั้นอนุบาล1- 3 เข้าร่วมกิจกรรมสู่โลกกว้าง

- ครูและนักเรียนอนุบาล 2  นั่งรถรางชมเมืองเขลางค์เข้าวัดทำบุญ

- ครูและนักเรียนอนุบาล 2  นั่งรถรางชมเมืองเขลางค์เข้าวัดทำบุญ

- ครูและนักเรียนอนุบาล 3  ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อ. ห้างฉัตร

- ครูและนักเรียนอนุบาล 1  นั่งรถรางชมเมืองเขลางค์นคร

- ครูและนักเรียนอนุบาล 1  นั่งรถรางชมเมืองเขลางค์นคร

6.11.6 ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานกิจกรรมสู่โลกกว้าง ครั้งที่ 3

6.11.7 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมสู่โลกกว้าง

6.11.8 สรุปผลและจัดทำรายงานกิจกรรมสู่โลกกว้าง

6.11.9 นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.11 (480011) กิจกรรมสู่โลกกว้าง
- 6.11 (480011) กิจกรรมสู่โลกกว้าง (วันที่ 16 มี.ค. 2564)
- แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมสู่โลกกว้าง ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 6 พ.ค. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานกิจกรรมสู่โลกกว้าง ครั้งที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 11 พ.ค. 2564)
- จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานกิจกรรมสู่โลกกว้าง ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 20 พ.ค. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการกิจกรรมสู่โลกกว้าง ครั้งที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 25 พ.ค. 2564)
- รับการนิเทศการดำเนินงานกิจกรรมสู่โลกกว้าง ฝ่ายปฐมวัย ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน กำกับติดตามครั้งที่ 1 (วันที่ 12 ก.ค. 2564)
- ทำจดหมายขออนุญาตนำนักเรียนชั้นอนุบาล1- 3 เข้าร่วมกิจกรรมสู่โลกกว้าง ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 30 ก.ค. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานกิจกรรมสู่โลกกว้าง ครั้งที่ 3 (วันที่ 20 ส.ค. 2564)
- รับการนิเทศการดำเนินงานกิจกรรมสู่โลกกว้าง ฝ่ายปฐมวัย ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน กำกับติดตามครั้งที่ 2 (วันที่ 13 ก.ย. 2564)
- รับการนิเทศการดำเนินงานกิจกรรมสู่โลกกว้าง ฝ่ายปฐมวัย ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน กำกับติดตามครั้งที่ 3 (วันที่ 22 พ.ย. 2564)
- ครูออกสำรวจสถานที่จัดกิจกรรมสู่โลกกว้างของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงอนุบาล 3 ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 1 ธ.ค. 2564)
- ทำจดหมายขอความอนุเคราะห์เข้าเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 1 ธ.ค. 2564)
- กิจกรรมสู่โลกกว้าง นั่งรถรางชมเมืองเขลางค์นคร นักเรียนอนุบาล 3 (วันที่ 17 ม.ค. 2565)
- กิจกรรมสู่โลกกว้าง นั่งรถรางชมเมืองเขลางค์นคร นักเรียนอนุบาล 3 (วันที่ 18 ม.ค. 2565)
- กิจกรรมสู่โลกกว้าง นั่งรถรางชมเมืองเขลางค์นคร นักเรียนอนุบาล 3 (วันที่ 19 ม.ค. 2565)
- กิจกรรมสู่โลกกว้าง นั่งรถรางชมเมืองเขลางค์นคร นักเรียนอนุบาล 1 (วันที่ 20 ม.ค. 2565)
- กิจกรรมสู่โลกกว้าง นั่งรถรางชมเมืองเขลางค์นคร นักเรียนอนุบาล 1 (วันที่ 26 ม.ค. 2565)
- กิจกรรมสู่โลกกว้าง นั่งรถรางชมเมืองเขลางค์นคร นักเรียนอนุบาล 2 (วันที่ 27 ม.ค. 2565)
- กิจกรรมสู่โลกกว้าง นั่งรถรางชมเมืองเขลางค์นคร นักเรียนอนุบาล 2 (วันที่ 28 ม.ค. 2565)
- รับการนิเทศการดำเนินงานกิจกรรมสู่โลกกว้าง ฝ่ายปฐมวัย ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน กำกับติดตามครั้งที่ 4 (วันที่ 14 ก.พ. 2565)
- กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมสู่โลกกว้าง ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 28 ก.พ. 2565)
- สรุปผลและจัดทำรายงานกิจกรรมสู่โลกกว้าง ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 25 มี.ค. 2565)
- 6.11 (480011) กิจกรรมสู่โลกกว้าง (วันที่ 29 เม.ย. 2565)
- นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป (วันที่ 29 เม.ย. 2565)

แผนงาน : บริหารจัดการและจัดกิจกรรมในงานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตราฐานและแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep