กำหนดการ

วันที่ 9 ธันวาคม 2564

กิจกรรมสภานักเรียนสานสัมพันธ์น้อง-พี่

สถานที่ อาคารสุวรรณสมโภช

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน

กิจกรรมสภานักเรียนสานสัมพันธ์น้อง-พี่ ปีการศึกษา2564  วันพฤหัสบดี ที่ 9 ธันวาคม 2564 
เวลา 07.00 น. – 15.30 น. ณ อาคารสุวรรณสมโภช 

07.00 น. – 07.30 น.    ลงทะเบียน และเข้าแถวตามสี    (ตรวจคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรม)
07.30 น. – 08.05 น.    กิจกรรมเคารพธงชาติหน้าแถว
08.05 น. – 08.20 น.    รับรองประธานในพิธี และคณะผู้บริหาร
08.20 น. – 08.30 น.    คณะผู้บริหารเดินทางมาถึงห้องประชุมสุวรรณสมโภช
08.30 น. – 08.35 น.    นายพิทยายุทธ มะลิวัล ประธานนักเรียน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานต่อประธานในพิธีภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 
08.35 น. – 08.50 น.    ประธานในพิธี ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา กล่าวเปิดกิจกรรม และให้โอวาทแก่นักเรียน
08.50 น. – 09.30 น.    เริ่มกิจกรรมสานสัมพันธ์น้อง - พี่
                               -    กิจกรรมนันทนาการของคณะกรรมการนักเรียน 
                               -    กิจกรรมแต่ละฐาน (ฐานละ 15 นาที, เปลี่ยนฐาน 5 นาที) ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 คำประสม งมในทะเล, กิจกรรมที่ 2 ใบ้คำปังปุริเย่, กิจกรรมที่ 3 คำต้องห้าม!!, กิจกรรมที่ 4 คีบขวดหรรษา, กิจกรรมที่ 5 ตั้งวงกันมั้ย?, กิจกรรมที่ 6 ต่อให้ยาวสาวให้ยืด, กิจกรรมที่ 7 บก-นํ้า-อากาศ, กิจกรรมที่ 8 ปาห่วงแสนรู้ กิจกรรมที่ 9 เขย่าสะโพก มาโยกกับพี่
                (ทุกฐานจะมีการสรุปข้อคิดที่ได้จากกิจกรรม)
    13.00 น. – 13.30 น.    พักรับประทานอาหาร
    13.30 น. –13.40 น.    รวมแถวหน้าห้องประชุมสุวรรณสมโภช
    13.40 น. –14.00 น.    กิจกรรมนันทนาการของสภานักเรียน 
    14.00 น. – 15.10 น.    กิจกรรมรับขวัญน้อง (พิธีแสงสว่าง) ณ ห้องประชุมสุวรรณสมโภช และ
ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ได้ร่วมให้ความรู้ และข้อคิดแก่นักเรียน
    15.30 น.    เสร็จกิจกรรม
 

 อาคารสุวรรณสมโภช
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 377 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2 (360002) กิจกรรมสภานักเรียนสานสัมพันธ์น้อง-พี่

6.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสภานักเรียน(กิจกรรมสานสัมพันธ์น้อง-พี่) 
6.2.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดแนวทางการจัดกิจกรรมสภานักเรียน(กิจกรรมสานสัมพันธ์น้อง-พี่) 
6.2.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานการบริหารงานกิจกรรมสภานักเรียน(กิจกรรมสานสัมพันธ์น้อง-พี่) 
6.2.4 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมสภานักเรียน(กิจกรรมสานสัมพันธ์น้อง-พี่)  
6.2.5 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินงานกิจกรรมสภานักเรียน(กิจกรรมสานสัมพันธ์น้อง-พี่) 
6.2.6 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงานกิจกรรมสภานักเรียน(กิจกรรมสานสัมพันธ์น้อง-พี่) 
6.2.7 นำสรุปผลการประเมินกิจกรรมสภานักเรียน(กิจกรรมสานสัมพันธ์น้อง-พี่) และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป 
 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2 (360002) กิจกรรมสภานักเรียนสานสัมพันธ์น้อง-พี่
- 6.2 (360002) กิจกรรมสภานักเรียนสานสัมพันธ์น้อง-พี่ (วันที่ 1 มิ.ย. 2564)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสภานักเรียน (สานสัมพันธ์น้อง-พี่) (วันที่ 11 มิ.ย. 2564)
- ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดแนวทางการจัด กิจกรรมสภานักเรียน (สานสัมพันธ์น้อง-พี่) (วันที่ 18 มิ.ย. 2564)
- จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานการบริหารงานกิจกรรมสภานักเรียน(กิจกรรมสานสัมพันธ์น้อง-พี่) (วันที่ 18 มิ.ย. 2564)
- จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานการบริหารงานกิจกรรมสภานักเรียน(กิจกรรมสานสัมพันธ์น้อง-พี่) (วันที่ 18 มิ.ย. 2564)
- กิจกรรมสภานักเรียนสานสัมพันธ์น้อง-พี่ (วันที่ 9 ธ.ค. 2564)
- กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินงาน กิจกรรมสภานักเรียน (สานสัมพันธ์น้อง-พี่) (วันที่ 13 ธ.ค. 2564)
- สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงาน กิจกรรมสภานักเรียน (สานสัมพันธ์น้อง-พี่) (วันที่ 25 มี.ค. 2565)
- นำสรุปผลการประเมิน กิจกรรมสภานักเรียน (สานสัมพันธ์น้อง-พี่) และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 29 เม.ย. 2565)
- 6.2 (360002) กิจกรรมสภานักเรียนสานสัมพันธ์น้อง-พี่ (วันที่ 30 เม.ย. 2565)

แผนงาน : จัดกระบวนการบริหารจัดการและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามสิทธิหน้าที่และวิถีประชาธิปไตย

โครงการ :


หน่วยงาน : งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep