กำหนดการ

วันที่ 4 ธันวาคม 2564

ผู้ปกครองและนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมอบรมการเข้าใช้งานซอฟต์แวร์ Rosetta Stone ผ่านห้องประชุมออนไลน์

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

เวลา รายการ
08:30 - 14:30

ผู้ปกครองและนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมอบรมการเข้าใช้งานซอฟต์แวร์ Rosetta Stone  ผ่านห้องประชุมออนไลน์ Cisco Webex

สถานที่:อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องประชุมออนไลน (วิชาการ))

ผู้รับผิดชอบ: มิสกัลยาลักษณ์ สุผาครอง
มิสไพบูลย์ พานเหล็ก
มิสธิดารัตน์ ราชสีห์

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 19 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.4 (210004) กำกับติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ โครงการพิเศษและกิจกรรมพิเศษ เพื่อให้ผู้เรีรยนได้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร

6.4.1 กำกับติดตามการจัดระบบการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระฯ โครงการพิเศษ และกิจกรรมพิเศษ

6.4.2 กำหนดหน้าที่ครูประจำชั้น ครูผู้สอน ครูผู้ช่วย ครูผู้รับผิดชอบโครงการพิเศษและกิจกรรมพิเศษ

6.4.3 บริหาร ติดตาม การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตร

6.4.4  วางแผน ดำเนินการ ประสานงานการจัดนักเรียน/ครูเข้าชั้นเรียน

6.4.5 บริหารจัดการ ระบบการจัดการเรียนการสอน (กระบวนการ/เทคนิค/สื่อการเรียนการสอน ฯลฯ )ให้บรรลุเป้าหมายหลักสูตร

6.4.6 ติดตามการจัดการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระฯ และโครงการพิเศษ 

6.4.7 สรุปรายงานผลการกำกับติดตามตามแนวทางการบริหารจัดการที่ได้วางแผนไว้

6.4.8 นำสรุปผลการประเมินไปพัฒนาคุณภาพในปีการศึกษาถัดไป

 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.4 (210004) กำกับติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ โครงการพิเศษและกิจกรรมพิเศษ เพื่อให้ผู้เรีรยนได้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร
- กำหนดหน้าที่ครูประจำชั้น ครูผู้สอน ครูผู้ช่วย ครูรับผิดชอบโครงการ และกิจกรรมพิเศษ (วันที่ 15 ก.พ. 2564)
- วางแผน ประสานการจัดนักเรียน ครู เข้าชั้นเรียน (วันที่ 7 พ.ค. 2564)
- 6.4 (210004) กำกับติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ โครงการพิเศษและกิจกรรมพิเศษ เพื่อให้ผู้เรีรยนได้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร (วันที่ 17 พ.ค. 2564)
- บริหาร ติดตาม การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร (วันที่ 18 พ.ค. 2564)
- บริหารจัดการระบบการจัดการเรียนการสอน (กระบวนการ/เทคนิค/สื่อการเรียนการสอน ฯลฯ ให้บรรลุเป้าหมายหลักสูตร (วันที่ 1 มิ.ย. 2564)
- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการและกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2564 (วันที่ 9 มิ.ย. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการและกิจกรรม (เรียนเสริมเย็น) (วันที่ 11 มิ.ย. 2564)
- ติดตามการจัดการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระฯ โครงการ และกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ (วันที่ 14 มิ.ย. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการบริการฝ่ายวิชาการ เรื่องใบงานรายวิชาของครูผู้สอนและใบรายงานผลการจัดกิจกรรม (เรียนเสริมเย็น) (วันที่ 17 มิ.ย. 2564)
- ประชุม ครูผู้สอน กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการและกิจกรรม (เรียนเสริมเย็น) (วันที่ 18 มิ.ย. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564 (วันที่ 23 มิ.ย. 2564)
- กิจกรรมพันธสัญญา ม.1 (วันที่ 2 ก.ค. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ การจัดการเรียนการสอนแบบ Online (วันที่ 5 ก.ค. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ การจัดการเรียนการสอนแบบ Online (วันที่ 6 ก.ค. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ วิเคราะห์โครงสร้างรายวิชาของแต่ละกลุ่มสาระฯ (วันที่ 7 ก.ค. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ การจัดการเรียนการสอนแบบ Online ผ่านห้องประชุมออนไลน์ Cisco Webex (วันที่ 8 ก.ค. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ เพื่อพิจารณาปรับแนวทางการวัดและประเมินผลผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สำหรับการจัดการวัดและประเมินผล ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) (วันที่ 12 ก.ค. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ เพื่อพิจารณาปรับแนวทางการวัดและประเมินผลผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สำหรับการจัดการวัดและประเมินผล ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ต่อเนื่อง (วันที่ 13 ก.ค. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ การปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน และการวัดประเมินผลภายใต้สถานการณ์โควิด-19 (วันที่ 14 ก.ค. 2564)
- ประชุมครูผู้สอน กิจกรรม STEM ระดับประถมศึกษาร่วมกับคณะครูฝ่ายวิชาการ เรื่องการจัดกิจกรรม STEM ออนไลน์ (วันที่ 4 ส.ค. 2564)
- ประชุมคณะครูฝ่ายวิชาการและคณะครูห้องสมุด วางแผนกิจกรรมห้องสมุดออนไลน์ ครั้งที่ 1 (วันที่ 26 ส.ค. 2564)
- ประชุมคณะครูฝ่ายวิชาการและคณะครูห้องสมุด วางแผนกิจกรรมห้องสมุดออนไลน์ ครั้งที่ 2 (วันที่ 30 ส.ค. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 2/2564 (วันที่ 31 ส.ค. 2564)
- พบนักเรียนและบรรยายเรื่อง การสร้างตลาดผลิตภัณฑ์สินค้าของโรงเรียน สำหรับนักเรียนห้องเรียน MTE (ม.4/1 และ ม.5/1) (วันที่ 2 ก.ย. 2564)
- กิจกรรมการเรียนการสอน โครงการ D.A.R.E. ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 6 ก.ย. 2564)
- กิจกรรมการเรียนการสอน โครงการ D.A.R.E. ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 7 ก.ย. 2564)
- การนำเสนอรูปแบบออนไลน์ของนักเรียนห้องเรียน MTE ห้อง ม.4/1 และ ม.5/1 เรื่อง การสร้างตลาดผลิตภัณฑ์สินค้าของโรงเรียน (วันที่ 13 ก.ย. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 3/2564 (วันที่ 21 ก.ย. 2564)
- ประชุมครูระดับมัธยมศึกษา อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ "ACL CARE Project" (วันที่ 22 ก.ย. 2564)
- ประชุมครูหัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาร่วมกับคณะครูฝ่ายวิชาการ (วันที่ 30 ก.ย. 2564)
- ประชุมครูชาวต่างชาติระดับมัธยมศึกษา (วันที่ 1 ต.ค. 2564)
- ประชุมทีมงานวิชาการและทีมงานวัดผล การกรอกคะแนน ภาคเรียนที่1/2564 (วันที่ 4 ต.ค. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ เรื่องคู่มือพัฒนาคุณภาพงานบริหารฝ่ายวิขาการและคู่มือพัฒนาตนเอง ครั้งที่ 1 (วันที่ 12 ต.ค. 2564)
- นักศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง เข้าสังเกตการปฏิบัติงานจัดการเรียนรู้และทดลองสอนในโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ระหว่างวันที่ 1-26 พฤศจิกายน 2564 (วันที่ 2 พ.ย. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ เรื่องคู่มือพัฒนาคุณภาพงานบริหารฝ่ายวิขาการ (ฉบับปรับปรุง) (วันที่ 10 พ.ย. 2564)
- กำกับติดตามการจัดการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระฯ โครงการ และกิจกรรมพิเศษ (วันที่ 15 พ.ย. 2564)
- คณะครูอบรมการเข้าใช้งานซอฟต์แวร์ Maths - Whizz (ครูประจำชั้น ป.1 - 3 และครูคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา) ผ่านห้องประชุมออนไลน์ (วันที่ 19 พ.ย. 2564)
- ผู้ปกครองและนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 อบรมการเข้าใช้งานซอฟต์แวร์ Maths - Whizz ผ่านห้องประชุมออนไลน์ (วันที่ 27 พ.ย. 2564)
- ผู้ปกครองและนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อบรมการเข้าใช้งานซอฟต์แวร์ Maths - Whizz ผ่านห้องประชุมออนไลน์ (วันที่ 28 พ.ย. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 4/2564 (วันที่ 1 ธ.ค. 2564)
- ผู้ปกครองและนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมอบรมการเข้าใช้งานซอฟต์แวร์ Rosetta Stone ผ่านห้องประชุมออนไลน์ (วันที่ 4 ธ.ค. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ เพื่อวางแผนกิจกรรม/โครงการ ของหน่วยงานในฝ่ายวิชาการ ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 29 ธ.ค. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ 5/2564 (วันที่ 2 มี.ค. 2565)
- กิจกรรมคัดเลือกนักเรียนโดดเด่นด้าน ภาษา เทคโนโลยี ดนตรี กีฬา เพื่อศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 (วันที่ 6 มี.ค. 2565)
- กิจกรรมค่าย Fantastic ACL นักเรียนระดับ ป.6 (วันที่ 8 มี.ค. 2565)
- นำเสนอความโดดเด่น กิจกรรม ACL Academy 2022 ให้กับนักเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 (วันที่ 9 มี.ค. 2565)
- ประกาศผลนักเรียนทุนโครงการ ACL Football Academy (วันที่ 16 มี.ค. 2565)
- ประกาศผลนักเรียนทุนโครงการ ACL Judo Academy และ ACL Basketball Academy (วันที่ 17 มี.ค. 2565)
- กำกับติดตามรายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดระบบการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระฯ โครงการ และกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ (วันที่ 30 มี.ค. 2565)
- 6.4 (210004) กำกับติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ โครงการพิเศษและกิจกรรมพิเศษ เพื่อให้ผู้เรีรยนได้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร (วันที่ 31 มี.ค. 2565)
- นำสรุปรายงานผลการประเมินการจัดระบบการเรียนการสอน เพื่อปรัปปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา 2565 (วันที่ 2 พ.ค. 2565)

แผนงาน : พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ด้านวิชาการ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายวิชาการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep