กำหนดการ

วันที่ 1 ธันวาคม 2564

แสดงความยินดี ต้อนรับสมาชิกใหม่ ในกิจกรรมสายรักนอกรั้ว ฝ่ายปฐมวัย

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

เวลา รายการ
ตลอดวัน

แสดงความยินดี ต้อนรับสมาชิกใหม่ ในกิจกรรมสายรักนอกรั้ว ฝ่ายปฐมวัย

สถานที่:อาคารเซราฟิน

ผู้รับผิดชอบ: มิสกิตติยา สุขสานนท์

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 3 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.6 (410006) กิจกรรมสายรักนอกรั้ว

6.6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสายรักนอกรั้ว

6.6.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานกิจกรรมสายรักนอกรั้ว ครั้งที่ 1

6.6.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมสายรักนอกรั้ว

6.6.4 ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการกิจกรรมสายรักนอกรั้ว ครั้งที่ 2

6.6.5 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมสายรักนอกรั้ว

- แจ้งครูประจำชั้นแต่ละสายชั้นเกี่ยวกับการเบิกของเยี่ยมนักเรียนหรือผู้ปกครองที่เจ็บป่วยและผู้ปกครองที่คลอดบุตรให้มาแจ้งที่ผู้รับผิดชอบกิจกรรมภายใน 1 วันหรือวันที่จะออกเยี่ยมพร้อมกับบันทึกการเบิกชุดเยี่ยมทุกครั้ง

- ครูประจำชั้นที่ออกเยี่ยมจะต้องถ่ายภาพการออกเยี่ยมและส่งภาพมาให้ผู้รับผิดชอบกิจกรรมภายใน  1 วัน

- สรุปจำนวนของเยี่ยมนักเรียน/ผู้ปกครองที่เจ็บป่วยและผู้ปกครองที่คลอดบุตร

6.6.6 ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานกิจกรรมสายรักนอกรั้ว ครั้งที่ 3

6.6.7 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมสายรักนอกรั้ว

6.6.8 สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมสายรักนอกรั้ว

6.6.9 นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนาในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.6 (410006) กิจกรรมสายรักนอกรั้ว
- 6.6 (410006) กิจกรรมสายรักนอกรั้ว (วันที่ 1 มี.ค. 2564)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสายรักนอกรั้วฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 5 พ.ค. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานกิจกรรมสายรักนอกรั้วฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 1 (วันที่ 7 พ.ค. 2564)
- จัดทำปฎิทินปฏิบัติงานกิจกรรมสายรักนอกรั้วฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 12 พ.ค. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการกิจกรรมสายรักนอกรั้วฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2 (วันที่ 24 พ.ค. 2564)
- ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมสายรักนอกรั้วฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 25 พ.ค. 2564)
- เยี่ยมนักเรียนชั้นอนุบาล 2/1 ที่ป่วยและเป็นกำลังใจให้มีสุขภาพที่แข็งแรงในกิจกรรมสายรักนอกรั้วฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 24 มิ.ย. 2564)
- รับการนิเทศการดำเนินงานกิจกรรมสายรักนอกรั้ว ฝ่ายปฐมวัย ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตามครั้งที่ 1 (วันที่ 12 ก.ค. 2564)
- รับการนิเทศการดำเนินงาน กิจกรรมสายรักนอกรั้ว ฝ่ายปฐมวัยตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตามครั้งที่ 2 (วันที่ 13 ก.ย. 2564)
- แสดงความยินดี ต้อนรับสมาชิกใหม่ ครอบครัว ด.ช.ปญณต อนุพันธิกุล อ.2 ห้อง 5 ในกิจกรรมสายรักนอกรั้วฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 27 ก.ย. 2564)
- แสดงความยินดี ต้อนรับสมาชิกใหม่ ในกิจกรรมสายรักนอกรั้ว ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 1 ต.ค. 2564)
- เยี่ยมนักเรียนอนุบาล 2 ที่ป่วยและเป็นกำลังใจให้มีสุขภาพที่แข็งแรงในกิจกรรมสายรักนอกรั้วฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 1 ต.ค. 2564)
- เยี่ยมนักเรียนอนุบาล 2/4 ที่ป่วยและเป็นกำลังใจให้มีสุขภาพที่แข็งแรงในกิจกรรมสายรักนอกรั้วฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 4 ต.ค. 2564)
- แสดงความยินดี ต้อนรับสมาชิกใหม่ในกิจกรรมสายรักนอกรั้วฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 6 ต.ค. 2564)
- แสดงความยินดี ต้อนรับสมาชิกใหม่ในกิจกรรมสายรักนอกรั้วฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 6 ต.ค. 2564)
- เยี่ยมนักเรียนเตรียมอนุบาลห้อง 1 ที่ป่วยและเป็นกำลังใจให้มีสุขภาพที่แข็งแรง ในกิจกรรมสายรักนอกรั้วฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 20 ต.ค. 2564)
- เยี่ยมนักเรียนเตรียมอนุบาลห้อง 2ที่ป่วยและเป็นกำลังใจให้มีสุขภาพที่แข็งแรง ในกิจกรรมสายรักนอกรั้วฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 21 ต.ค. 2564)
- เยี่ยมนักเรียนอนุบาล 1/1ที่ป่วยและเป็นกำลังใจให้มีสุขภาพที่แข็งแรง ในกิจกรรมสายรักนอกรั้วฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 8 พ.ย. 2564)
- เยี่ยมนักเรียนอนุบาล 2/4 ที่ป่วยและเป็นกำลังใจให้มีสุขภาพที่แข็งแรง ในกิจกรรมสายรักนอกรั้วฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 18 พ.ย. 2564)
- รับการนิเทศการดำเนินงานกิจกรรมสายรักนอกรั้ว ฝ่ายปฐมวัย ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตามครั้งที่ 3 (วันที่ 22 พ.ย. 2564)
- แสดงความยินดี ต้อนรับสมาชิกใหม่ในกิจกรรมสายรักนอกรั้วฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 25 พ.ย. 2564)
- แสดงความยินดี ต้อนรับสมาชิกใหม่ ในกิจกรรมสายรักนอกรั้ว ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 1 ธ.ค. 2564)
- เยี่ยมนักเรียนอนุบาล ที่ป่วยและเป็นกำลังใจให้มีสุขภาพที่แข็งแรง / แสดงความยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ในกิจกรรมสายรักนอกรั้ว (วันที่ 20 ม.ค. 2565)
- เยี่ยมนักเรียนอนุบาล ที่ป่วยและเป็นกำลังใจให้มีสุขภาพที่แข็งแรง / แสดงความยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ในกิจกรรมสายรักนอกรั้ว (วันที่ 21 ม.ค. 2565)
- เยี่ยมนักเรียนอนุบาล ที่ป่วยและเป็นกำลังใจให้มีสุขภาพที่แข็งแรง / แสดงความยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ในกิจกรรมสายรักนอกรั้ว (วันที่ 25 ม.ค. 2565)
- เยี่ยมผู้ปกครองอนุบาล 3ห้อง 2 ที่ป่วยและเป็นกำลังใจให้มีสุขภาพที่แข็งแรง (วันที่ 1 ก.พ. 2565)
- รับการนิเทศการดำเนินงาน กิจกรรมสายรักนอกรั้ว ฝ่ายปฐมวัย ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตามครั้งที่ 4 (วันที่ 14 ก.พ. 2565)
- แสดงความยินดี ต้อนรับสมาชิกใหม่ / เยี่ยมนักเรียนอนุบาล 2ห้อง4 ที่ป่วยและเป็นกำลังใจให้มีสุขภาพที่แข็งแรงกิจกรรมสายรักนอกรั้วฝ่ายปฐมมวัย (วันที่ 23 ก.พ. 2565)
- แสดงความยินดี ต้อนรับสมาชิกใหม่ในกิจกรรมสายรักนอกรั้วฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 24 ก.พ. 2565)
- ประชุมคณะกรรมการหลังดำเนินการกิจรรมสายรักนอกรั้วฝ่ายปฐมวัยครั้งที่ 3 (วันที่ 24 ก.พ. 2565)
- กำกับติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมสายรักนอกรั้วฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 28 ก.พ. 2565)
- สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมสายรักนอกรั้วฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 18 มี.ค. 2565)
- นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนาในปีต่อไป (วันที่ 29 เม.ย. 2565)
- 6.6 (410006) กิจกรรมสายรักนอกรั้ว (วันที่ 29 เม.ย. 2565)

แผนงาน : จัดระบบการบริหารและบริการด้านบริหารฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายปฐมวัย


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep