กำหนดการ

วันที่ 3 ธันวาคม 2564

ฝ่ายปฐมวัย ร่วมกิจกรรม วันพ่อแห่งชาติ วันชาติฯ และเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

เวลา รายการ
ตลอดวัน

มิสอารีจิตต์ ขัติครุฑ หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย และมิสศิรพร ปิยะตระกูล รองหัวหน้าฝ่ายปฐมวัย ตัวแทนฝ่ายปฐมวัยเข้าร่วมกิจกรรมจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ วันชาติฯ  โดยมีพิธีทางศาสนาและการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 และช่วงบ่ายร่วมกัน Big Cleaning Day ในวันที่ 3 ธันวาคม 2564

สถานที่:โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

ผู้รับผิดชอบ: มิสจิราภรณ์ มาเอ้ย

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 864 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.9 (480009) กิจกรรมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี

6.9.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี

6.9.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานกิจกรรมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี ครั้งที่ 1

6.9.3 จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน

6.9.4 ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการกิจกรรมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี ครั้งที่ 2

6.9.5 ดำเนินงานตามปฏิทินปฏิบัติงานที่กำหนดไว้พร้อมติดตามเป็นระยะ

- ดำเนินกิจกรรมวันไหว้ครู

- ดำเนินกิจกรรมแห่เทียนพรรษา

- ดำเนินกิจกรรมวันนักบุญหลุยส์

- ดำเนินกิจกรรมแม่แห่งชาติ

- ดำเนินกิจกรรมวันอัสสัมชัญ

- ดำเนินกิจกรรมวันลอยกระทง

- ดำเนินกิจกรรมวันคริสต์มาส

6.9.6 ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานกิจกรรมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี ครั้งที่ 3

6.9.7 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี

6.9.8 สรุปผลและจัดทำรายงานกิจกรรมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี

6.9.9 นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.9 (480009) กิจกรรมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี
- 6.9 (480009) กิจกรรมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี (วันที่ 16 มี.ค. 2564)
- แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 6 พ.ค. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานกิจกรรมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีครั้งที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 11 พ.ค. 2564)
- จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน กิจกรรมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 20 พ.ค. 2564)
- กิจกรรมวันไหว้ครู ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 24 มิ.ย. 2564)
- รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตามครั้งที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 15 ก.ค. 2564)
- ดำเนินกิจกรรมวันนักบุญหลุยส์ ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 20 ก.ค. 2564)
- ดำเนินกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 11 ส.ค. 2564)
- ดำเนินกิจกรรมวันอัสสัมชัญ ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 13 ส.ค. 2564)
- รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตามครั้งที่ 2 (วันที่ 17 ก.ย. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการกิจกรรมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีครั้งที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 15 พ.ย. 2564)
- ดำเนินกิจกรรมวันลอยกระทง ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 19 พ.ย. 2564)
- รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตามครั้งที่ 3 (วันที่ 26 พ.ย. 2564)
- ฝ่ายปฐมวัย ร่วมกิจกรรม วันพ่อแห่งชาติ วันชาติฯ และเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 (วันที่ 3 ธ.ค. 2564)
- ดำเนินการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 24 ธ.ค. 2564)
- รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตามครั้งที่ 4 (วันที่ 18 ก.พ. 2565)
- ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานกิจกรรมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีครั้งที่ 3 (วันที่ 22 ก.พ. 2565)
- กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี ฝ่าบปฐมวัย (วันที่ 18 มี.ค. 2565)
- สรุปผลและจัดทำรายงานกิจกรรมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 25 มี.ค. 2565)
- 6.9 (480009) กิจกรรมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี (วันที่ 29 เม.ย. 2565)
- นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะกิจกรรมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป (วันที่ 29 เม.ย. 2565)

แผนงาน : บริหารจัดการและจัดกิจกรรมในงานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตราฐานและแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep