กำหนดการ

วันที่ 14 ธันวาคม 2564

เยี่ยมและให้กำลังใจผู้สูงอายุชุมชนกู่เกิ้ง

สถานที่ ชุมชนกู่เกิ้ง

เวลา กิจกรรม สถานที่
11:00-11:30

เยี่ยมและให้กำลังใจผู้สูงอายุชุมชนกู่เกิ้ง วันที่ 14 ธันวาคม 2564 ณ ชุมชนกู่เกิ้ง

 ชุมชนกู่เกิ้ง
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 28 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.11 (140011) กิจกรรมจิตอาสา

6.11.1 ศึกษาผลสรุปกิจกรรมชีวิตประจำปีการศึกษา 2562     

6.11.2 ประชุม วางแผนการดำเนินงาน            

6.11.3 ประสานสถานที่ที่จะนำนักเรียนไปจัดกิจกรรมจัดทำจดหมาย ลงปฏิทินกิจกรรม เตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน          

6.11.4 ดำเนินกิจกรรม     

- ตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม ป.6(26มิ.ย.)ม.3 31 ก.ค.) ม.6(11 ส.ค. )

- Refection และประเมินกิจกรรม     

6.11.5 ทำจดหมายขอบคุณไปยังหน่วยงานที่นำนักเรียนไปร่วมกิจกรรมพร้อมมอบกระเช้าขอบคุณ

เมื่อสิ้นปีการศึกษา     

6.11.6 จัดเลี้ยงอาหารผู้ด้อยโอกาสในเทศกาลคริสต์มาส 

6.11.7 ประเมินและสรุปผลการจัดกิจกรรม

6.11.8 นำผลการประเมินไปวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.11 (140011) กิจกรรมจิตอาสา
- 6.11 (140011) กิจกรรมจิตอาสา (วันที่ 3 พ.ค. 2564)
- ศึกษาข้อมูล (วันที่ 14 พ.ค. 2564)
- ประชุมวางแผนการดำเนินกิจกรรม (วันที่ 17 พ.ค. 2564)
- 6.11 (140011) กิจกรรมจิตอาสา (วันที่ 30 พ.ค. 2564)
- ประสานงานสถานที่เกี่ยวข้อง (วันที่ 7 มิ.ย. 2564)
- ร่วมบริจาคเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ แก่โรงพยาบาลสนาม ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (วันที่ 29 ก.ค. 2564)
- เยี่ยมและให้กำลังใจผู้สูงอายุชุมชนกู่เกิ้ง (วันที่ 14 ธ.ค. 2564)
- กิจกรรมต้านภัยหนาว เสื้อกันหนาวมือสอง (วันที่ 29 ม.ค. 2565)
- สรุปและประเมินผล (วันที่ 30 เม.ย. 2565)

แผนงาน : สร้าง ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมการดำเนินชีวิตในแบบคาทอลิกตามคุณค่าพระคัมภีร์ให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยยึดแนวปฏิบัติตามจิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต

โครงการ :


หน่วยงาน : งานอภิบาล


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep