กำหนดการ

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

เข้าร่วมกิจกรรมการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 ของนักเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

เวลา รายการ
11:00 - 15:00

นักเรียนระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง เข้ารับวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 เพื่อลดความรุนแรง และการเสียชีวิตจากการป่วยด้วยโรคไวรัสโคโรนา 19  โดยมีนักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป และนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เข้ารับวัคซีน Pfizer เข็ม 1 และ 2 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง

สถานที่: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง

ผู้รับผิดชอบ: ม.สุรพงษ์ เหล่าจันตา

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 4 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1 (350001)กิจกรรมบริหารงานเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขภัยคุกคามผู้เรียน

6.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม

6.1.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดแนวทางการจัดกิจกรรม

6.1.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานการบริหารงานกิจกรรม

6.1.4 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรม

6.1.5 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินงานกิจกรรม

6.1.6 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงานกิจกรรม

6.1.7 นำสรุปผลการประเมินกิจกรรม

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1 (350001)กิจกรรมบริหารงานเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขภัยคุกคามผู้เรียน
- ประชุมคณะกรรมการบริหารงานเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขภัยคุกคามผู้เรียน (วันที่ 25 พ.ค. 2564)
- กิจกรรมปฏิบัติหน้าที่เวร งานเฝ้าระวังป้องกันแก้ไขภัยคุกคามผู้เรียน (วันที่ 14 มิ.ย. 2564)
- เข้าร่วมกิจกรรมการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 ของนักเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง (วันที่ 25 พ.ย. 2564)

แผนงาน : จัดกิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขภัยคุกคามผู้เรียน ให้มีมาตรการที่เหมาะสมกับช่วงวัยและเป็นระบบต่อเนื่อง สอดคล้องกับการพัฒนาความรู้และทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา

โครงการ :


หน่วยงาน : งานเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขภัยคุกคามผู้เรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep