กำหนดการ

วันที่ 7 ธันวาคม 2564

การตรวจติดตาม และตรวจนับจำนวนนักเรียน ที่ขอรับเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชนในระบบ

สถานที่ อาคารอัสสัมชัญ(ห้องประชุม ACL1)

เวลา กิจกรรม สถานที่
09:00-12:00

กำหนดการ การตรวจติดตาม และตรวจนับจำนวนนักเรียน ที่ขอรับเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชนในระบบ

 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องประชุม ACL1)
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 14 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  - 1022_0001.jpg
  - 1022_0002.jpg
  - 1022_0003.jpg

• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1 บริหารงานธุรการ

6.1.1 ทบทวนแผน ผลการดำเนินงาน ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ รวมถึงผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
6.1.2 วิเคราะห์การจัดทำบริหารงานงบประมาณของหน่วยงานในสังกัด
6.1.3 จัดทำแผนงบประมาณของกลุ่มงานธุรการ เพื่อประมาณการค่าใช้จ่ายที่สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน  
6.1.4 ร่วมกับคณะกรรมการที่ปรึกษาและบริหารโรงเรียนพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานในสังกัดเพื่อใช้ดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ ที่ตอบสนองนโยบายของโรงเรียน  
6.1.5 ประชุมชี้แจงให้หน่วยงานในสังกัดได้รับทราบงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานตามมติของที่ประชุมของกรรมการ
6.1.6 ติดตามการใช้ทรัพยากร(วัสดุอุปกรณ์,งบประมาณ) ในการดำเนินงานของทุกหน่วยงานตามแผนงาน      
 6.1.7 ประเมินประสิทธิผลที่เกิดขึ้นจริงกับผลลัพธ์ของการดำเนินงานที่ได้วางแผนไว้ 
 6.1.8 สรุปผลการประเมินเพื่อนำมาวางแผนการพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป
 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1 บริหารงานธุรการ
- ประชุมคณะกรรมการร่วมตัดสินการประกวด infographic กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด (วันที่ 22 มิ.ย. 2564)
- การประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน งานธุรการ (วันที่ 6 ก.ค. 2564)
- การนิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 โรงเรียนเอกชน ในระบบ ประเภทสามัญ (วันที่ 3 พ.ย. 2564)
- การตรวจติดตาม และตรวจนับจำนวนนักเรียน ที่ขอรับเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชนในระบบ (วันที่ 7 ธ.ค. 2564)

แผนงาน : บริหารและบริการด้านงานธุรการให้เป็นตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานธุรการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep