กำหนดการ

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

ประเมินทดลองงานเจ้าหน้าที่ VDO Editor และเจ้าหน้าที่งานอนามัย (ครั้งที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2564

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

เวลา รายการ
ตลอดวัน

ประเมินทดลองงานบุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ VDO Editor งานสื่อสารมวลชน มิสจุฬารัตน์ หนุ่มเปียง และเจ้าหน้าที่งานอนามัยและพยาบาล มิสณัฐธิดา แลใจ  (ครั้งที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2564 

สถานที่:โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

ผู้รับผิดชอบ: มิสศิรินธร มาชัยวงค์
มิสณัฎฐภาส์ จันต๊ะวงค์

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 8 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.13 (130013) กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ

6.13.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม

6.13.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมวางแผนดำเนินกิจกรรม

6.13.3 ดำเนินงานตามกิจกรรม

- คัดสรรครูที่ตรงตามเป้าหมาย

- เสนอหนังสือเพื่อพิจารณาอนุมัติ

6.13.4 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรม

6.13.5 สรุปผลการดำเนินกิจกรรม

 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.13 (130013) กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ
- 6.13 (130013) กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ (วันที่ 1 พ.ค. 2564)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ (วันที่ 3 พ.ค. 2564)
- การสอบคัดเลือกครูคณิตศาสตร์ และธุรการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง (วันที่ 11 พ.ค. 2564)
- การสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่งานอนามัย พยาบาล และครูคอมพิวเตอร์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง (วันที่ 20 พ.ค. 2564)
- การสอบคัดเลือกครูผู้สอนวิชาขับร้อง และครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ (วันที่ 29 มิ.ย. 2564)
- การประเมินทดลองงานครูและบุคลากรทางการศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 2 ส.ค. 2564)
- การประเมินทดลองงานครูและบุคลากรทางการศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 3 ส.ค. 2564)
- การประเมินทดลองงานครูและบุคลากรทางการศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 4 ส.ค. 2564)
- การประเมินทดลองงานครูและบุคลากรทางการศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 5 ส.ค. 2564)
- การประเมินทดลองงานครูและบุคลากรทางการศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 6 ส.ค. 2564)
- ประเมินการปฏิบัติงาน(ครูอัตราจ้างรายปี) ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 19 ส.ค. 2564)
- ประเมินการปฏิบัติงาน(ครูอัตราจ้างรายปี) ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 20 ส.ค. 2564)
- ประเมินการปฏิบัติงาน(ครูอัตราจ้างรายปี) ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 23 ส.ค. 2564)
- ประเมินการปฏิบัติงาน(ครูอัตราจ้างรายปี) ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 24 ส.ค. 2564)
- ประเมินการปฏิบัติงาน(ครูอัตราจ้างรายปี) ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 25 ส.ค. 2564)
- ประเมินทดลองงานครูใหม่ (คณิตศาสตร์) ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 13 ก.ย. 2564)
- ประเมินทดลองงานครูใหม่ (คณิตศาสตร์) ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 14 ก.ย. 2564)
- ประเมินทดลองงานครูใหม่ (คณิตศาสตร์) ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 15 ก.ย. 2564)
- ประเมินทดลองงานครูใหม่ (คณิตศาสตร์) ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 16 ก.ย. 2564)
- ประเมินทดลองงานครูใหม่ (คณิตศาสตร์) ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 17 ก.ย. 2564)
- ประเมินทดลองงานครูใหม่ (ภาษาอังกฤษ) ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 29 ก.ย. 2564)
- ประเมินทดลองงานครูใหม่ (ภาษาอังกฤษ) ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 30 ก.ย. 2564)
- ประเมินทดลองงานครูใหม่ (ภาษาอังกฤษ) ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 1 ต.ค. 2564)
- ประเมินทดลองงานครูใหม่ (ภาษาอังกฤษ) ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 4 ต.ค. 2564)
- ประเมินทดลองงานครูใหม่ (ภาษาอังกฤษ) ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 5 ต.ค. 2564)
- ประเมินการปฏิบัติงานครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ม.4 (อัตราจ้างรายปี) ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 19 พ.ย. 2564)
- ประเมินทดลองงานเจ้าหน้าที่ VDO Editor และเจ้าหน้าที่งานอนามัย (ครั้งที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2564 (วันที่ 19 พ.ย. 2564)
- ประเมินการปฏิบัติงานครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ม.4 (อัตราจ้างรายปี) ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 22 พ.ย. 2564)
- ประเมินทดลองงานเจ้าหน้าที่ VDO Editor และเจ้าหน้าที่งานอนามัย (ครั้งที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2564 (วันที่ 22 พ.ย. 2564)
- ประเมินการปฏิบัติงานครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ม.4 (อัตราจ้างรายปี) ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 23 พ.ย. 2564)
- ประเมินทดลองงานเจ้าหน้าที่ VDO Editor และเจ้าหน้าที่งานอนามัย (ครั้งที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2564 (วันที่ 23 พ.ย. 2564)
- ประเมินการปฏิบัติงานครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ม.4 (อัตราจ้างรายปี) ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 24 พ.ย. 2564)
- ประเมินทดลองงานเจ้าหน้าที่ VDO Editor และเจ้าหน้าที่งานอนามัย (ครั้งที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2564 (วันที่ 24 พ.ย. 2564)
- ประเมินการปฏิบัติงานครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ม.4 (อัตราจ้างรายปี) ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 25 พ.ย. 2564)
- ประเมินทดลองงานเจ้าหน้าที่ VDO Editor และเจ้าหน้าที่งานอนามัย (ครั้งที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2564 (วันที่ 25 พ.ย. 2564)
- ประเมินการปฏิบัติงานครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ม.4 (อัตราจ้างรายปี) ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 26 พ.ย. 2564)
- ประเมินทดลองงานเจ้าหน้าที่ VDO Editor และเจ้าหน้าที่งานอนามัย (ครั้งที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2564 (วันที่ 26 พ.ย. 2564)
- สัมภาษณ์ครู ตำแหน่งนักจิตวิทยา (วันที่ 27 ธ.ค. 2564)
- กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ (วันที่ 29 เม.ย. 2565)
- 6.13 (130013) กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ (วันที่ 30 เม.ย. 2565)
- สรุปผลการดำเนินกิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ (วันที่ 30 เม.ย. 2565)

แผนงาน : จัดระบบการบริหารจัดการบุคลากรให้บรรลุเป้าหมายตามคู่มือบริหารงานบุคคลของโรงเรียนและมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

โครงการ :


หน่วยงาน : งานทรัพยากรมนุษย์


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep