กำหนดการ

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564

ติดต่อเอกสารวีซาที่ ศธจ.ลำปาง และใบอนุญาตทำงานที่ จัดหางาน จ.ลำปาง

สถานที่ ศธจ.ลำปาง และ ศาลางกลางจังหวัดลำปาง

เวลา กิจกรรม สถานที่
13:30-14:30

ยื่นเอกสารประกอบการขอวีซา ณ ศึกษาธิการจังหวัด   และขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ ใบอนุญาตทำงานครูต่างชาติ 

 ศธจ. , ศาลากลางจังหวัด
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.6 (130006) สวัสดิการครูต่างชาติ

6.6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม

6.6.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมวางแผนดำเนินกิจกรรม

6.6.3 ดำเนินงานตามกิจกรรม

6.6.4 กำกับติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงาน

6.6.5 สรุปผลการดำเนินกิจกรรม

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.6 (130006) สวัสดิการครูต่างชาติ
- 6.6 (130006) สวัสดิการครูต่างชาติ (วันที่ 1 พ.ค. 2564)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสวัสดิการครูต่างชาติ (วันที่ 3 พ.ค. 2564)
- ศึกษาข้อมูล ประชุมวางแผนดำเนินกิจกรรม สวัสดิการครูต่างชาติ (วันที่ 4 พ.ค. 2564)
- ดำเนินงานตามกิจกรรมสวัสดิการครูต่างชาติ (วันที่ 5 พ.ค. 2564)
- ติดต่อยื่นเอกสาร เพื่อขอรับการตรวจประวัติอาชญากรรมของครูต่างชาติ ณ กองพิสูจน์หลักฐาน จ.ลำปาง (วันที่ 28 พ.ค. 2564)
- ยื่นขอใบอนุญาตทำงานครูต่างชาติ ณ กรมแรงงาน ศาลากลาง จ.ลำปาง และศึกษาธิการจังหวัดลำปาง (วันที่ 8 มิ.ย. 2564)
- ติดต่อเอกสารขอใบอนุญาตทำงานครูต่างชาติ ณ ศาลากลาง จ.ลำปาง และ เอกสารครูต่างชาติที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จ.ลำปาง (วันที่ 9 มิ.ย. 2564)
- ยื่นเอกสารครูต่างชาติ ณ กรมแรงงาน ศาลากลาง จังหวัดลำปาง (วันที่ 14 มิ.ย. 2564)
- ติดต่อรับ Work Permit ครูต่างชาติ ณ กรมแรงงาน ศาลากลาง จ.ลำปาง (วันที่ 17 มิ.ย. 2564)
- ติดต่อ VISA ทำงานครูต่างชาติ (นอกระบบ) (วันที่ 21 มิ.ย. 2564)
- ติดต่อเอกสาร Work Permit ครูต่างชาติ ณ กรมแรงงาน ศาลากลาง จ.ลำปาง (วันที่ 22 มิ.ย. 2564)
- ติดต่อเอกสารครูต่างชาติ ณ สำนักงานประกันสังคม ศาลากลาง จ.ลำปาง (วันที่ 25 มิ.ย. 2564)
- ครูต่างชาติติดต่อเรื่อง VISA ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จ.ลำปาง (วันที่ 6 ก.ค. 2564)
- ติดต่อยกเลิก VISA ครูต่างชาติ (วันที่ 29 ก.ค. 2564)
- ติดต่อเอกสาร Work Permit , ขอหนังสือรับรองการขอ Visa (วันที่ 20 ต.ค. 2564)
- ติดต่อเอกสารวีซาที่ ศธจ.ลำปาง และใบอนุญาตทำงานที่ จัดหางาน จ.ลำปาง (วันที่ 3 พ.ย. 2564)
- ยกเลิกใบอนุญาตทำงาน (วันที่ 8 พ.ย. 2564)
- ติดต่อแจ้งออกต่างดาว และโครงการส่งเสริมการจ้างงาน SMEs (วันที่ 9 พ.ย. 2564)
- ติดต่อรับใบอนุญาตทำงาน (วันที่ 10 พ.ย. 2564)
- ติดต่อวีซาทำงาน (วันที่ 12 พ.ย. 2564)
- ครูต่างชาติ (วันที่ 22 พ.ย. 2564)
- ครูต่างชาติ (วันที่ 23 พ.ย. 2564)
- ครูต่อวีซาทำงาน (วันที่ 9 ธ.ค. 2564)
- ติดต่อวีซาตามนัดหมายของ ตม. (วันที่ 20 ธ.ค. 2564)
- แจ้งลาออกครูต่างชาติ (วันที่ 21 ธ.ค. 2564)
- ติดต่อวีซาตามนัดหมายของ ตม. (วันที่ 22 ธ.ค. 2564)
- กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานสวัสดิการครูต่างชาติ (วันที่ 1 เม.ย. 2565)
- สรุปผลการดำเนินกิจกรรมสวัสดิการครูต่างชาติ (วันที่ 29 เม.ย. 2565)
- 6.6 (130006) สวัสดิการครูต่างชาติ (วันที่ 30 เม.ย. 2565)

แผนงาน : จัดระบบการบริหารจัดการบุคลากรให้บรรลุเป้าหมายตามคู่มือบริหารงานบุคคลของโรงเรียนและมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

โครงการ :


หน่วยงาน : งานทรัพยากรมนุษย์


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep