กำหนดการ

วันที่ 17 ธันวาคม 2564

ประกาศผลการแข่งขัน Robot และมอบเกียรติบัตรพร้อมของรางวัลหน้าแถวหลังกิจกรรม Morning Program

สถานที่ -

เวลา กิจกรรม สถานที่
08:05-08:30

ประกาศผลการแข่งขัน Robot และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนชั้น อ.1-อ.3

 ลานรูปปั้นพระแม่มารีอา ฝ่ายปฐมวัย
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 30 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.9 (420009) กิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี

6.9.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี

6.9.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานกิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยีครั้งที่ 1

6.9.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน

6.9.4 ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการกิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี ครั้งที่ 2

6.9.5 ดำเนินการแข่งขันทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และแข่งขันการออกแบบประกอบ Robot

- แข่งขันการออกแบบประกอบ Robot ระดับชั้นอนุบาล 2, 3

- แข่งขันทักษะด้านคอมพิวเตอร์ระดับชั้นอนุบาล 2 ,3

- ดำเนินการจัดซื้อของรางวัลและทำเกียรติบัตร

- ประกาศผลและมอบเกียรติบัตรพร้อมของรางวัลหน้าแถวหลังกิจกรรม Morning Program

6.9.6 ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานกิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยีครั้งที่ 3

6.9.7 กำกับ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี

6.9.8 สรุปผลและจัดทำรายงานกิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี

   6.9.9 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.9 (420009) กิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี
- แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 7 พ.ค. 2564)
- 6.9 (420009) กิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี (วันที่ 10 พ.ค. 2564)
- จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 11 พ.ค. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานกิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 1 (วันที่ 13 พ.ค. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการกิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2 (วันที่ 9 มิ.ย. 2564)
- รับการนิเทศการดำเนินกิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี ฝ่ายปฐมวัย ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (วันที่ 12 ก.ค. 2564)
- รับการนิเทศการดำเนินกิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี ฝ่ายปฐมวัย ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (วันที่ 13 ก.ย. 2564)
- แข่งขันการออกแบบประกอบ Robot ระดับชั้นอนุบาล 2 ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 8 ต.ค. 2564)
- แข่งขันการออกแบบประกอบ Robot ระดับชั้นอนุบาล 3 ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 15 ต.ค. 2564)
- รับการนิเทศการดำเนินกิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี ฝ่ายปฐมวัย ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (วันที่ 22 พ.ย. 2564)
- ประกาศผลการแข่งขัน Robot และมอบเกียรติบัตรพร้อมของรางวัลหน้าแถวหลังกิจกรรม Morning Program (วันที่ 17 ธ.ค. 2564)
- ดำเนินการจัดซื้อของรางวัลและทำเกียรติบัตร กิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี (วันที่ 4 ม.ค. 2565)
- แข่งขันทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นอนุบาล 2, 3 ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 14 ม.ค. 2565)
- ประกาศผลการแข่งขันคอมพิวเตอร์ และมอบเกียรติบัตรพร้อมของรางวัลหน้าแถวหลังกิจกรรม Morning Program (วันที่ 11 ก.พ. 2565)
- รับการนิเทศการดำเนินกิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี ฝ่ายปฐมวัย ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (วันที่ 14 ก.พ. 2565)
- ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานกิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3 (วันที่ 25 ก.พ. 2565)
- กำกับ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี (วันที่ 28 ก.พ. 2565)
- สรุปผลและจัดทำรายงานกิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี (วันที่ 28 ก.พ. 2565)
- 6.9 (420009) กิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี (วันที่ 29 เม.ย. 2565)
- นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป (วันที่ 29 เม.ย. 2565)

แผนงาน : จัดทำและพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ระดับปฐมวัย ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 และจัดกิจกรรมตามหลักสูตร

โครงการ :


หน่วยงาน : งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep