กำหนดการ

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

กองควบคุมโรคสาธารณสุขจังหวัดลำปางและกลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลศูนย์ลำปางบริการฉีดวัคซีนโควิด-19(Pfizer เข็มที่ 2)แก่นักเรียนชั้นม.1-3 จำนวน 2,049 คน ทั้งหมด 6 โรงเรียน

สถานที่ อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช)

เวลา กิจกรรม สถานที่
07:00-15:00

กองควบคุมโรค สาธารณสุขจังหวัดลำปาง และกลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลศูนย์ลำปางบริการฉีดวัคซีนโควิด-19(Pfizer เข็มที่ 2) แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3  จำนวน 2,049 คน  ทั้งหมด 6 โรงเรียน ตั้งแต่เวลา 07.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมสุวรรณสมโภช อาคารสุวรรณสมโภช

 อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช)
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 517 คน
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.3 (180024) ติดต่อประสานงาน ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพของหน่วยงานภายใน และภายนอกตามคำสั่งหรือหนังสือ

- ประชุมวางแผนการดำเนินงาน(P) 

- กำหนดปฏิทินกิจกรรม (P) 

- ดำเนินการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (D)

- กำกับ ติดตามดำเนินการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (C)

- ประเมิน สรุปผลการดำเนินงานและนำผลการดำเนิน งานไปวางแผนพัฒนาต่อไป (A)

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.3 (180024) ติดต่อประสานงาน ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพของหน่วยงานภายใน และภายนอกตามคำสั่งหรือหนังสือ
- ศึกษาข้อมูล ประชุมวางแผนการดำเนินงานติดต่อประสานงาน ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพของหน่วยงานภายใน และภายนอกตามคำสั่งหรือหนังสือ (P) (วันที่ 31 พ.ค. 2564)
- กำหนดปฏิทินการดำเนินงานติดต่อประสานงาน ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพของหน่วยงานภายใน และภายนอกตามคำสั่งหรือหนังสือ (P) (วันที่ 2 มิ.ย. 2564)
- ดำเนินการรายงานข้อมูลสถานการณ์โควิด-19รายวัน (วันที่ 23 มิ.ย. 2564)
- ดำเนินการประชาสัมพันธ์และเก็บข้อมูลการเฝ้าระวังความรอบรู้ด้านสุขภาพ และพฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในกลุ่มวัยเรียน (วันที่ 5 ส.ค. 2564)
- กองควบคุมโรคสาธารณสุขจังหวัดลำปางและกลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลศูนย์ลำปางบริการฉีดวัคซีนโควิด-19(Pfizer)แก่นักเรียนชั้นม.4-6 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปางและโรงเรียนอรุโณทัย (วันที่ 14 ต.ค. 2564)
- กองควบคุมโรคสาธารณสุขจังหวัดลำปางและกลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลศูนย์ลำปางบริการฉีดวัคซีนโควิด-19(Pfizer เข็มที่ 1)แก่นักเรียนชั้นม.1-3 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง (วันที่ 22 ต.ค. 2564)
- งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเข้าสำรวจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย (วันที่ 26 ต.ค. 2564)
- ทีมงานกรมควบคุมโรค โรงพยาบาลศูนย์ลำปางเข้าตรวจกลุ่มเสี่ยงที่สัมผัสผู้ป่วยโควิด-19 (นักเรียนชั้นป.4/3) ครั้งที่ 2 (วันที่ 28 ต.ค. 2564)
- ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลหนังสือเข้าจากหน่วยงานภายนอก(D) (วันที่ 1 พ.ย. 2564)
- กองควบคุมโรคสาธารณสุขจังหวัดลำปางและกลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลศูนย์ลำปางบริการฉีดวัคซีนโควิด-19(Pfizer) เข็มที่2แก่นักเรียนชั้นม.4-6และ เข็มที่ 1 แก่นักเรียนชั้นป.5-ม.6 (วันที่ 3 พ.ย. 2564)
- ทีมงานกรมควบคุมโรค โรงพยาบาลศูนย์ลำปางเข้าตรวจกลุ่มเสี่ยงที่สัมผัสผู้ป่วยโควิด-19 (นักเรียนชั้นม.6/2) ครั้งที่ 1 (วันที่ 5 พ.ย. 2564)
- ทีมงานกรมควบคุมโรค โรงพยาบาลศูนย์ลำปางเข้าตรวจกลุ่มเสี่ยงที่สัมผัสผู้ป่วยโควิด-19 (นักเรียนชั้นม.6/2) ครั้งที่ 2 (วันที่ 12 พ.ย. 2564)
- กองควบคุมโรคสาธารณสุขจังหวัดลำปางและกลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลศูนย์ลำปางบริการฉีดวัคซีนโควิด-19(Pfizer เข็มที่ 2)แก่นักเรียนชั้นม.1-3 จำนวน 2,049 คน ทั้งหมด 6 โรงเรียน (วันที่ 12 พ.ย. 2564)
- ทีมงานกรมควบคุมโรค โรงพยาบาลศูนย์ลำปางเข้าตรวจกลุ่มเสี่ยงที่สัมผัสผู้ป่วยโควิด-19 (นักเรียนชั้นป.5/1) ครั้งที่ 1 (วันที่ 15 พ.ย. 2564)
- ทีมงานกรมควบคุมโรค โรงพยาบาลศูนย์ลำปางเข้าตรวจกลุ่มเสี่ยงที่สัมผัสผู้ป่วยโควิด-19 (นักเรียนชั้นป.2/1และป.6/3) ครั้งที่ 1 (วันที่ 17 พ.ย. 2564)
- ทีมงานกรมควบคุมโรค โรงพยาบาลศูนย์ลำปางเข้าตรวจกลุ่มเสี่ยงที่สัมผัสผู้ป่วยโควิด-19 (นักเรียนชั้นป.5/1) ครั้งที่ 2 (วันที่ 18 พ.ย. 2564)
- ทีมงานกรมควบคุมโรค โรงพยาบาลศูนย์ลำปางเข้าตรวจกลุ่มเสี่ยงที่สัมผัสผู้ป่วยโควิด-19 (คุณครูชั้นม.1) ครั้งที่ 1 (วันที่ 22 พ.ย. 2564)
- ทีมงานกรมควบคุมโรค โรงพยาบาลศูนย์ลำปางเข้าตรวจกลุ่มเสี่ยงที่สัมผัสผู้ป่วยโควิด-19 (นักเรียนชั้นป.2/1และป.6/3) ครั้งที่ 2 (วันที่ 24 พ.ย. 2564)
- นักเรียนชั้นป.5-ม.6 ฉีดวัคซีนโควิด-19(Pfizer) เข็มที่1และ2 ที่วิทยาลับพยาบาลลำปาง จำนวน 98 คน (วันที่ 25 พ.ย. 2564)
- ทีมงานกรมควบคุมโรค โรงพยาบาลศูนย์ลำปางเข้าตรวจกลุ่มเสี่ยงที่สัมผัสผู้ป่วยโควิด-19 (คุณครูชั้นม.1) ครั้งที่ 2 (วันที่ 29 พ.ย. 2564)
- ทีมงานกรมควบคุมโรค โรงพยาบาลศูนย์ลำปางเข้าตรวจกลุ่มเสี่ยงที่สัมผัสผู้ป่วยโควิด-19 (นักเรียนชั้นอ.1/7) ครั้งที่ 1 (วันที่ 4 ธ.ค. 2564)
- ทีมงานกรมควบคุมโรค โรงพยาบาลศูนย์ลำปางเข้าตรวจกลุ่มเสี่ยงที่สัมผัสผู้ป่วยโควิด-19 (นักเรียนชั้นป.2/2) ครั้งที่ 1 (วันที่ 6 ธ.ค. 2564)
- กองควบคุมโรคสาธารณสุขจังหวัดลำปางและกลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลศูนย์ลำปางบริการฉีดวัคซีนโควิด-19(Pfizer) เข็มที่1และ2 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 - มัธยมศึกษาปีที่ 5 (วันที่ 8 ธ.ค. 2564)
- ทีมงานกรมควบคุมโรค โรงพยาบาลศูนย์ลำปางเข้าตรวจกลุ่มเสี่ยงที่สัมผัสผู้ป่วยโควิด-19 (นักเรียนชั้นอ.1/7และป.2/2) ครั้งที่ 2 (วันที่ 9 ธ.ค. 2564)
- ทีมงานกรมควบคุมโรค โรงพยาบาลศูนย์ลำปางเข้าตรวจกลุ่มเสี่ยงที่สัมผัสผู้ป่วยโควิด-19 (นักเรียนชั้นอ.1/6และป.4/3) ครั้งที่ 1 (วันที่ 12 ธ.ค. 2564)
- ทีมงานกรมควบคุมโรค โรงพยาบาลศูนย์ลำปางเข้าตรวจกลุ่มเสี่ยงที่สัมผัสผู้ป่วยโควิด-19 (นักเรียนชั้นป.4/3) ครั้งที่ 2 (วันที่ 15 ธ.ค. 2564)
- ทีมงานกรมควบคุมโรค โรงพยาบาลศูนย์ลำปางเข้าตรวจกลุ่มเสี่ยงที่สัมผัสผู้ป่วยโควิด-19 (นักเรียนชั้นป.2/4) ครั้งที่ 1 (วันที่ 20 ธ.ค. 2564)
- งานอนามัยและพยาบาลสวัสดีปีใหม่หน่วยงานสุขภาพที่เกี่ยวข้อง- วันที่ 5 มกราคม 2565(D) (วันที่ 5 ม.ค. 2565)
- ดำเนินการส่งข้อมูลนักเรียนแจ้งความประสงค์วัคซีน อายุ 5 - 11 ปี ส่งศธจ. (วันที่ 5 ม.ค. 2565)
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางเข้าตรวจSwabนักเรียนและบุคลากรกลุ่มเสี่ยงสูง(ชั้นป.4/4และศูนย์เทคโนโลยี) (วันที่ 21 ม.ค. 2565)
- กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานติดต่อประสานงาน ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพของหน่วยงานภายใน และภายนอกตามคำสั่งหรือหนังสือ (C) (วันที่ 7 ก.พ. 2565)
- ดำเนินการศึกษาข้อมูลร่างเฉพาะกิจเพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ปี 2565 (วันที่ 21 ก.พ. 2565)
- ประชาสัมพันธ์พฤติกรรมเสี่ยง เรื่องการทานอาหารร่วมกันกับเพื่อน คนในครอบครัวในสถานการณ์โควิด-19 (วันที่ 22 ก.พ. 2565)
- สรุป และรายงานผลการติดต่อประสานงาน ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพของหน่วยงานภายใน และภายนอกตามคำสั่งหรือหนังสือ (A) (วันที่ 18 มี.ค. 2565)
- เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครลำปาง เข้าดำเนินการป้องกันและควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ลุกน้ำยุงลาย (วันที่ 28 มี.ค. 2565)
- ประเมิน สรุปผลการดำเนินกิจกรรมและนำผลการดำเนินการไปวางแผนพัฒนาต่อไปติดต่อประสานงาน ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพของหน่วยงานภายใน และภายนอกตามคำสั่งหรือหนังสือ (A) (วันที่ 31 มี.ค. 2565)

แผนงาน : ป้องกันภาวะสุขภาพ บริการและรักษาพยาบาลแก่นักเรียน ครู และบุคลากร

โครงการ :


หน่วยงาน : งานอนามัยและพยาบาล


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


Keep