กำหนดการ

วันที่ 26 ตุลาคม 2564

ครูชั้นเนอสเซอรี่, อนุบาล 1 และครูชั้นอนุบาล 2 ทำความสะอาดห้องเรียน/ อุปกรณ์ของเล่น/ห้องประกอบการ

สถานที่ ฝ่ายปฐมวัย

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน

ครูชั้นเนอสเซอรี่, อนุบาล 1 และครูชั้นอนุบาล 2 ทำความสะอาดห้องเรียน/ อุปกรณ์ของเล่น/ห้องประกอบการ

 ฝ่ายปฐมวัย
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 41 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1 (410001) งานบริหารฝ่ายปฐมวัย

6.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารฝ่ายปฐมวัย

6.1.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานบริหารฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 1

6.1.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานบริหารฝ่ายปฐมวัย

6.1.4 ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการงานบริหารฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2

6.1.5 ดำเนินการตามแผนการจัดงานบริหารฝ่ายปฐมวัย

- จัดทำกำหนดการ/แบบประเมิน/การนำเสนอ การปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน

- จัดทำจดหมายเชิญผู้ปกครองนักเรียนชั้นเนอสเซอรี่ – ชั้นอนุบาล 3

- ดำเนินกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่

- ประชุมคระครูฝ่ายปฐมวัย การเตรียมความพร้อมประเมินความพร้อมนักเรียนใหม่

ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1)  ครั้งที่ 3

-ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้ปกครองและประเมินความพร้อมนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2564

(รอบที่ 1)

- ประชุมคระครูฝ่ายปฐมวัย การเตรียมความพร้อมประเมินความพร้อมนักเรียนใหม่

ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2)  ครั้งที่ 4

-ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้ปกครองและประเมินความพร้อมนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2564

(รอบที่ 2)

6.16  ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานบริหารฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 5

6.1.7 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานบริหารฝ่ายปฐมวัย

6.1.8 สรุปผลการดำเนินงานบริหารฝ่ายปฐมวัย

6.1.9 นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนาในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1 (410001) งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานบริหารฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 1 (วันที่ 7 พ.ค. 2564)
- จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานบริหารฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 12 พ.ค. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการงานบริหารฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2 (วันที่ 13 พ.ค. 2564)
- จัดทำกำหนดการ/แบบประเมิน/การนำเสนอ การปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 17 พ.ค. 2564)
- เชิญประชุมคณะครูฝ่ายปฐมวัย การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 25 พ.ค. 2564)
- รับการนิเทศการดำเนินงาน บริหารฝ่ายปฐมวัย ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (วันที่ 12 ก.ค. 2564)
- ประชุมครูฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 18 ส.ค. 2564)
- ครูระดับเนอสเซอรี่ และชั้นอนุบาล 1 เตรียมความพร้อมรับการเปิดเรียน (วันที่ 24 ส.ค. 2564)
- ครูชั้นอนุบาล 2 เตรียมความพร้อมรับการเปิดเรียน (วันที่ 25 ส.ค. 2564)
- ครูชั้นอนุบาล 3 เตรียมความพร้อมรับการเปิดเรียน (วันที่ 26 ส.ค. 2564)
- รับการนิเทศการดำเนินงาน บริหารฝ่ายปฐมวัย ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (วันที่ 13 ก.ย. 2564)
- ครูชั้นอนุบาล 3 และครูสนับสนุนการสอน เตรียมความพร้อมรับการเปิดเรียน (วันที่ 20 ก.ย. 2564)
- ครูชั้นอนุบาล 2 เตรียมความพร้อมรับการเปิดเรียน (วันที่ 21 ก.ย. 2564)
- ครูชั้นอนุบาล 1 และเนอสเซอรี่ เตรียมความพร้อมรับการเปิดเรียน (วันที่ 22 ก.ย. 2564)
- ครูปฐมวัยทุกคน เตรียมความพร้อมรับการเปิดเรียน (วันที่ 23 ก.ย. 2564)
- คณะกรรมการบริหารฝ่ายปฐมวัย ตรวจติดตามความพร้อมรับการเปิดเรียน (วันที่ 24 ก.ย. 2564)
- ตรวจสุขภาพนักเรียนชั้นอนุบาล 2 และชั้นอนุบาล3 (วันที่ 5 ต.ค. 2564)
- ครูชั้นเนอสเซอรี่, อนุบาล 1 และครูชั้นอนุบาล 2 ทำความสะอาดห้องเรียน/ อุปกรณ์ของเล่น/ห้องประกอบการ (วันที่ 26 ต.ค. 2564)
- ครูชั้นอนุบาล 3 และครูสนับสนุนการสอน ทำความสะอาดห้องเรียน/ อุปกรณ์ของเล่น/ห้องประกอบการ (วันที่ 27 ต.ค. 2564)
- ประชุมครูปฐมวัย เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเริียน ภาคเรียนที่ 2/2564 (วันที่ 29 ต.ค. 2564)
- รับการนิเทศการดำเนินงาน บริหารฝ่ายปฐมวัย ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (วันที่ 22 พ.ย. 2564)
- ประชุมคณะครูฝ่ายปฐมวัย การเตรียมความพร้อมและประเมินความพร้อมสัมภาษณ์ผู้ปกครองและประเมินความพร้อมนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1)ครั้งที่ 3 (วันที่ 6 ม.ค. 2565)
- ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้ปกครองและประเมินความพร้อมรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 (รอบ ที่ 1) (วันที่ 9 ม.ค. 2565)
- ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้ปกครองและประเมินความพร้อมรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 (รอบ ที่ 2) (วันที่ 19 ม.ค. 2565)
- รับการนิเทศการดำเนินงาน บริหารฝ่ายปฐมวัย ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (วันที่ 14 ก.พ. 2565)
- กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานบริหารฝ่ายปฐมวัย ตามแผนการดำเนินงานของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม (วันที่ 17 ก.พ. 2565)
- มอบเหรียญรางวัล นักเรียนชั้นอนุบาล 2 ถึง ชั้นอนุบาล 3 (วันที่ 18 ก.พ. 2565)
- ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินการงานบริหารฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 5 (วันที่ 24 ก.พ. 2565)
- สรุปผลการดำเนินงานบริหารฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 28 ก.พ. 2565)
- ประชุมคณะครูฝ่ายปฐมวัย การเตรียมความพร้อมสัมภาษณ์ผู้ปกครองและประเมินความพร้อมรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 (รอบ ที่ 2) ครั้งที่ 4 (วันที่ 1 มี.ค. 2565)
- ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้ปกครองและประเมินความพร้อมรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 (รอบ ที่ 2) (วันที่ 5 มี.ค. 2565)
- นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนาในปีต่อไป (วันที่ 29 เม.ย. 2565)

แผนงาน : จัดระบบการบริหารและบริการด้านบริหารฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายปฐมวัย


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep