กำหนดการ

วันที่ 16 มีนาคม 2565

มอบตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

เวลา รายการ
ตลอดวัน

มอบตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565  

สถานที่:โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

ผู้รับผิดชอบ: มิสกรรณิการ์ ธรรมจินดา

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.16 แผนงานปฏิทินประจำปี

6.16.1 แต่งตั้งคณะกรรมการงาน (P)

6.16.2 ศึกษาข้อมูล  ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรม (P)

6.16.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน (P)

6.16.4 ดำเนินการตามแผนบริหารงานสื่อสารมวลชน (D)

6.16.5 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงาน (C)

6.16.6 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงาน (C)

6.16.7 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (A)

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.16 แผนงานปฏิทินประจำปี
- เปิดเรียน summer course 2020 หลังวันหยุดสงกรานต์ (วันที่ 19 เม.ย. 2564)
- 6.16 แผนงานปฏิทินประจำปี (วันที่ 3 พ.ค. 2564)
- 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด (วันที่ 3 พ.ค. 2564)
- 4.3 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (วันที่ 3 พ.ค. 2564)
- วันหยุดวันฉัตรมงคล (วันที่ 4 พ.ค. 2564)
- วันหยุดวันพืชมงคล (วันที่ 10 พ.ค. 2564)
- 12 - 14 พ.ค. 64 สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 (วันที่ 12 พ.ค. 2564)
- 13 พ.ค. 64 สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 (วันที่ 13 พ.ค. 2564)
- 14 พ.ค. 64 สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 (วันที่ 14 พ.ค. 2564)
- ประชาสัมพันธ์คอร์สเรียน Cambridge Preparation Course กิจกรรม Aloha CEP! (Story Time, Student Feature Press, CEP Repertoire) 17/5/2564 (วันที่ 17 พ.ค. 2564)
- เปิดภาคเรียนที่ 1/2564 (ระดับประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 6) (วันที่ 17 พ.ค. 2564)
- เริ่มโครงการเรียนเสริม (วันที่ 22 พ.ค. 2564)
- วันหยุดวันวิสาขบูชา (วันที่ 26 พ.ค. 2564)
- สิ้นสุด 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด (วันที่ 31 พ.ค. 2564)
- สิ้นสุด 4.3 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (วันที่ 31 พ.ค. 2564)
- หยุดเรียนชดเชยวันอาสาฬบูชา (วันที่ 26 ก.ค. 2564)
- หยุดเรียนวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (วันที่ 28 ก.ค. 2564)
- หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถพระพันปีหลวง (วันที่ 12 ส.ค. 2564)
- วันมหิดล (วันหยุดเพิ่มแผนกรณีพิเศษ ตามมติ ครม.29 ธ.ค 2563) (วันที่ 24 ก.ย. 2564)
- กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ (มูลินิธิฯ) (วันที่ 9 ต.ค. 2564)
- วันหยุดวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมาหราช บรมนาภบพิตร (วันที่ 13 ต.ค. 2564)
- วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช (วันที่ 22 ต.ค. 2564)
- วันปิยมหาราช (วันที่ 23 ต.ค. 2564)
- เปิดเรียน Onsite ทุกระดับชั้น (วันที่ 1 พ.ย. 2564)
- ชดเชยวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (วันที่ 6 ธ.ค. 2564)
- วันหยุด เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ 10 ธ.ค. 64 (วันที่ 10 ธ.ค. 2564)
- วันหยุดสิ้นปี 2564 (วันที่ 31 ธ.ค. 2564)
- หยุดเรียน วันขึ้นปีใหม่ ระหว่าง วันที่ 1 - 3 ม.ค. 64 (วันที่ 1 ม.ค. 2565)
- วันหยุดชดเชยวันปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2565 (วันที่ 3 ม.ค. 2565)
- วันหยุดวันครู (วันที่ 16 ม.ค. 2565)
- รับมอบตัวนักเรียนเข้าเรียนระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 25 ม.ค. 2565)
- วันหยุดวันมาฆบูชา (วันที่ 16 ก.พ. 2565)
- สัมภาษณ์ และสอบวัดความรู้ข้อเขียนนักเรียนใหม่ทุกระดับชั้น 6 มี.ค. 65 (วันที่ 6 มี.ค. 2565)
- ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 15 มี.ค. 2565)
- มอบตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 16 มี.ค. 2565)
- วันหยุดวันจักรี (วันที่ 6 เม.ย. 2565)
- วันหยุดวันสงกรานต์ (วันที่ 13-15 เมษายน 2565) (วันที่ 13 เม.ย. 2565)
- วันหยุดวันสงกรานต์ (วันที่ 13-15 เมษายน 2565) (วันที่ 14 เม.ย. 2565)
- วันหยุดวันสงกรานต์ (วันที่ 13-15 เมษายน 2565) (วันที่ 15 เม.ย. 2565)
- เสร็จสิ้นกิจกรรม Summer Course 2022 (วันที่ 29 เม.ย. 2565)
- 6.16 แผนงานปฏิทินประจำปี (วันที่ 30 เม.ย. 2565)

แผนงาน : บริหารและบริการด้านงานธุรการให้เป็นตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานธุรการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep