กำหนดการ

วันที่ 29 ธันวาคม 2564

สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2564 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน

สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2564 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 

 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 995 คน
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2 (240002) การจัดสอบวัดผลภาคทฤษฎี

6.2.1 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการจัดสอบวัดผลฯ ให้มีประสิทธิภาพ             

6.2.2 ประชุมคณะกรรมการวัดและประเมินผล เพื่อวางแผนกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน

6.2.3 จัดเตรียมฐานข้อมูล/ปรับปรุงฐานข้อมูลลงระบบงานวัดผลฯ

6.2.4 จัดเตรียมกระดาษคำตอบ

6.2.5 จัดทำข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

- ค่ากระดาษและอุปกรณ์สำนักงาน 

6.2.6 จัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคทฤษฎี

6.2.7 รายงานผลนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (0, ร, มส, มผ)

6.2.8 จัดสอบซ่อมนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (0, ร, มส, มผ)

6.2.9 ประเมินและสรุปผลการจัดสอบวัดผลฯ

6.2.10 นำผลการประเมินมาวางแผนพัฒนาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2 (240002) การจัดสอบวัดผลภาคทฤษฎี
- สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2563 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 (วันที่ 29 ก.ค. 2564)
- สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2563 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 (วันที่ 30 ก.ค. 2564)
- สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2563 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 (วันที่ 2 ส.ค. 2564)
- สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2563 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 (วันที่ 11 ต.ค. 2564)
- สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2563 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 (วันที่ 12 ต.ค. 2564)
- สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2563 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 (วันที่ 14 ต.ค. 2564)
- บันทึกคะแนนวันสุดท้ายระดับมัธยมศึกษา (วันที่ 21 ต.ค. 2564)
- แก้ 0, ร, มส ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 1 (วันที่ 26 ต.ค. 2564)
- ประกาศผล 0, ร, มส ระดับมัธยมศึกษา (วันที่ 26 ต.ค. 2564)
- แก้ 0, ร, มส ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 1 (วันที่ 27 ต.ค. 2564)
- แก้ 0, ร, มส ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 1 (วันที่ 28 ต.ค. 2564)
- แก้ 0, ร, มส ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 2 (วันที่ 29 ต.ค. 2564)
- แก้ 0, ร, มส ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 2 (วันที่ 30 ต.ค. 2564)
- แก้ 0, ร, มส ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 2 (วันที่ 31 ต.ค. 2564)
- จัดสอบแก้ 0 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 -3 (วันที่ 3 พ.ย. 2564)
- นักเรียนระดับมัธยมซ่อม 0 ที่โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง (วันที่ 3 พ.ย. 2564)
- จัดสอบแก้ 0 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 -6 (วันที่ 5 พ.ย. 2564)
- ประกาศผลคะแนนระดับมัธยมศึกษา (วันที่ 12 พ.ย. 2564)
- บันทึกคะแนนวันสุดท้ายระดับประถมศึกษา (วันที่ 12 พ.ย. 2564)
- ประกาศคะแนนวันสุดท้ายระดับประถมศึกษา (วันที่ 29 พ.ย. 2564)
- สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2564 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 (วันที่ 27 ธ.ค. 2564)
- สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2564 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 (วันที่ 29 ธ.ค. 2564)
- สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 2/2564 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 (วันที่ 29 ธ.ค. 2564)
- สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2564 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 (วันที่ 30 ธ.ค. 2564)
- สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 2/2564 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 (วันที่ 30 ธ.ค. 2564)
- รายงานผลการสอบครั้งที่ 3/2564 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 (วันที่ 21 ม.ค. 2565)
- รายงานผลการสอบครั้งที่ 3/2564 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 (วันที่ 28 ม.ค. 2565)
- สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2564 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 7 ก.พ. 2565)
- สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2564 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 9 ก.พ. 2565)
- สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2564 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 11 ก.พ. 2565)
- สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2564 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 5 (วันที่ 7 มี.ค. 2565)
- สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2564 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 5 (วันที่ 9 มี.ค. 2565)
- สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2564 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 (วันที่ 10 มี.ค. 2565)
- สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2564 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 (วันที่ 11 มี.ค. 2565)
- สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 4 ภาคเรียนที่ 2/2564 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 (วันที่ 14 มี.ค. 2565)
- สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 4 ภาคเรียนที่ 2/2564 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 (วันที่ 15 มี.ค. 2565)
- สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 4 ภาคเรียนที่ 2/2564 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 (วันที่ 16 มี.ค. 2565)

แผนงาน : รายงานผลที่สะท้อนภาพความสำเร็จจริงของผู้เรียนตามเป้าหมายหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานทะเบียนและวัดผล (วัดและประเมินผล)


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep