กำหนดการ

วันที่ 25 ตุลาคม 2564

ประชุมเตรียมความพร้อมครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

เวลา กิจกรรม สถานที่
08:30-10:00

การประชุมเตรียมความพร้อมครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564

 ลานกิจกรรม La Providence
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 282 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2 (130002)กิจกรรมสัมมนาครูและบุคลากรฯ

6.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม

6.2.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมวางแผนการดำเนินกิจกรรม

6.2.3 ดำเนินงานตามกิจกรรม

6.2.4 กำกับติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรม

6.2.5 สรุปผลการดำเนินกิจกรรม

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2 (130002)กิจกรรมสัมมนาครูและบุคลากรฯ
- 6.2 (130002)กิจกรรมสัมมนาครูและบุคลากรฯ (วันที่ 1 พ.ค. 2564)
- ครูระดับประถมศึกษา เรียนรู้คู่มือพัฒนาตนเอง ครูและบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ปี 2564 (วันที่ 28 พ.ค. 2564)
- ครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายเรียนรู้คู่มือพัฒนาตนเอง ครูและบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ปี 2564 (วันที่ 28 พ.ค. 2564)
- ครูและบุคลากรฝ่ายปฐมวัย เรียนรู้คู่มือพัฒนาตนเอง ครูและบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ปี 2564 (วันที่ 1 มิ.ย. 2564)
- ฝ่ายวิชาการ เรียนรู้คู่มือพัฒนาตนเอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2564 (วันที่ 2 มิ.ย. 2564)
- กลุ่มงานอาคารสถานที่ อุปกรณ์และบริหาร เรียนรู้คู่มือพัฒนาตนเอง ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ปี 2564 (วันที่ 2 มิ.ย. 2564)
- กลุ่มงานการเงิน-บัญชี ฝ่ายกิจการนักเรียน สำนักผู้อำนวยการ เรียนรู้คู่มือพัฒนาตนเอง ครูและบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ปี 2564 (วันที่ 2 มิ.ย. 2564)
- ประชุมเตรียมความพร้อมครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 (วันที่ 25 ต.ค. 2564)
- 6.2 (130002)กิจกรรมสัมมนาครูและบุคลากรฯ (วันที่ 30 เม.ย. 2565)

แผนงาน : จัดระบบการบริหารจัดการบุคลากรให้บรรลุเป้าหมายตามคู่มือบริหารงานบุคคลของโรงเรียนและมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

โครงการ :


หน่วยงาน : งานทรัพยากรมนุษย์


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep