กำหนดการ

วันที่ 3 ธันวาคม 2564

ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

เวลา รายการ
12:00 - 16:00

ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day

สถานที่:โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

ผู้รับผิดชอบ: ม.วรุณ บุญยู่ฮง
มิสพิราวรรณ ณ ลำปาง

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.6 (340006)กิจกรรม Big Cleaning Day

6.6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

6.6.2 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินกิจกรรม

6.6.3 กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินกิจกรรม

6.6.4 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน

6.6.5 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรม

6.6.6 ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม

6.6.7 สรุปผลการประเมินและนำข้อเสนอแนะไปพัฒนาการจัดกิจกรรมปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.6 (340006)กิจกรรม Big Cleaning Day
- 6.6 (340006)กิจกรรม Big Cleaning Day (วันที่ 17 พ.ค. 2564)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 27 พ.ค. 2564)
- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินกิจกรรม (วันที่ 28 พ.ค. 2564)
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินกิจกรรม (วันที่ 1 มิ.ย. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน กิจกรรม Big Cleaning Day (วันที่ 12 พ.ย. 2564)
- ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day (วันที่ 3 ธ.ค. 2564)
- ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day (วันที่ 10 ธ.ค. 2564)
- สรุปผลการประเมินและนำข้อเสนอแนะไปพัฒนาการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ต่อไป (วันที่ 4 ก.พ. 2565)
- 6.6 (340006)กิจกรรม Big Cleaning Day (วันที่ 30 เม.ย. 2565)

แผนงาน : จัดระบบและดำเนินการส่งเสริมพัฒนาความประพฤติ และระเบียบวินัย ปรับเปลี่ยนยกระดับพฤติกรรมผู้เรียนให้สอดคล้องกับการพัฒนาความรู้และทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา

โครงการ :


หน่วยงาน : งานส่งเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัย


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
  
Keep