กำหนดการ

วันที่ 22 ตุลาคม 2564

กองควบคุมโรคสาธารณสุขจังหวัดลำปางและกลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลศูนย์ลำปางบริการฉีดวัคซีนโควิด-19(Pfizer เข็มที่ 1)แก่นักเรียนชั้นม.1-3 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

สถานที่ -

เวลา กิจกรรม สถานที่
09:00-11:00

กองควบคุมโรค สาธารณสุขจังหวัดลำปาง และกลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลศูนย์ลำปางบริการฉีดวัคซีนโควิด-19(Pfizer เข็มที่ 1) แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จำนวน 474 คน  ตั้งแต่เวลา 10.30 - 11.30 น. ณ โรงเรียนมัธยมวิทยา

 โรงเรียนมัธยมวิทยา
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 517 คน
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.3 (180024) ติดต่อประสานงาน ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพของหน่วยงานภายใน และภายนอกตามคำสั่งหรือหนังสือ

- ประชุมวางแผนการดำเนินงาน(P) 

- กำหนดปฏิทินกิจกรรม (P) 

- ดำเนินการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (D)

- กำกับ ติดตามดำเนินการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (C)

- ประเมิน สรุปผลการดำเนินงานและนำผลการดำเนิน งานไปวางแผนพัฒนาต่อไป (A)

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.3 (180024) ติดต่อประสานงาน ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพของหน่วยงานภายใน และภายนอกตามคำสั่งหรือหนังสือ
- ศึกษาข้อมูล ประชุมวางแผนการดำเนินงานติดต่อประสานงาน ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพของหน่วยงานภายใน และภายนอกตามคำสั่งหรือหนังสือ (P) (วันที่ 31 พ.ค. 2564)
- กำหนดปฏิทินการดำเนินงานติดต่อประสานงาน ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพของหน่วยงานภายใน และภายนอกตามคำสั่งหรือหนังสือ (P) (วันที่ 2 มิ.ย. 2564)
- ดำเนินการรายงานข้อมูลสถานการณ์โควิด-19รายวัน (วันที่ 23 มิ.ย. 2564)
- ดำเนินการประชาสัมพันธ์และเก็บข้อมูลการเฝ้าระวังความรอบรู้ด้านสุขภาพ และพฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในกลุ่มวัยเรียน (วันที่ 5 ส.ค. 2564)
- กองควบคุมโรคสาธารณสุขจังหวัดลำปางและกลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลศูนย์ลำปางบริการฉีดวัคซีนโควิด-19(Pfizer)แก่นักเรียนชั้นม.4-6 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปางและโรงเรียนอรุโณทัย (วันที่ 14 ต.ค. 2564)
- กองควบคุมโรคสาธารณสุขจังหวัดลำปางและกลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลศูนย์ลำปางบริการฉีดวัคซีนโควิด-19(Pfizer เข็มที่ 1)แก่นักเรียนชั้นม.1-3 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง (วันที่ 22 ต.ค. 2564)
- งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเข้าสำรวจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย (วันที่ 26 ต.ค. 2564)
- กองควบคุมโรคสาธารณสุขจังหวัดลำปางและกลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลศูนย์ลำปางบริการฉีดวัคซีนโควิด-19(Pfizer) เข็มที่2แก่นักเรียนชั้นม.4-6และ เข็มที่ 1 แก่นักเรียนชั้นป.5-ม.6 (วันที่ 3 พ.ย. 2564)
- กองควบคุมโรคสาธารณสุขจังหวัดลำปางและกลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลศูนย์ลำปางบริการฉีดวัคซีนโควิด-19(Pfizer เข็มที่ 2)แก่นักเรียนชั้นม.1-3 จำนวน 2,049 คน ทั้งหมด 6 โรงเรียน (วันที่ 12 พ.ย. 2564)
- ทีมงานกรมควบคุมโรค โรงพยาบาลศูนย์ลำปางเข้าตรวจกลุ่มเสี่ยงที่สัมผัสผู้ป่วยโควิด-19 (นักเรียนชั้นป.5/1) ครั้งที่ 1 (วันที่ 15 พ.ย. 2564)
- ทีมงานกรมควบคุมโรค โรงพยาบาลศูนย์ลำปางเข้าตรวจกลุ่มเสี่ยงที่สัมผัสผู้ป่วยโควิด-19 (นักเรียนชั้นป.2/1และป.6/3) ครั้งที่ 1 (วันที่ 17 พ.ย. 2564)
- ทีมงานกรมควบคุมโรค โรงพยาบาลศูนย์ลำปางเข้าตรวจกลุ่มเสี่ยงที่สัมผัสผู้ป่วยโควิด-19 (นักเรียนชั้นป.5/1) ครั้งที่ 2 (วันที่ 18 พ.ย. 2564)
- ทีมงานกรมควบคุมโรค โรงพยาบาลศูนย์ลำปางเข้าตรวจกลุ่มเสี่ยงที่สัมผัสผู้ป่วยโควิด-19 (คุณครูชั้นม.1) ครั้งที่ 1 (วันที่ 22 พ.ย. 2564)
- ทีมงานกรมควบคุมโรค โรงพยาบาลศูนย์ลำปางเข้าตรวจกลุ่มเสี่ยงที่สัมผัสผู้ป่วยโควิด-19 (นักเรียนชั้นป.2/1และป.6/3) ครั้งที่ 2 (วันที่ 24 พ.ย. 2564)
- นักเรียนชั้นป.5-ม.6 ฉีดวัคซีนโควิด-19(Pfizer) เข็มที่1และ2 ที่วิทยาลับพยาบาลลำปาง จำนวน 98 คน (วันที่ 25 พ.ย. 2564)
- ทีมงานกรมควบคุมโรค โรงพยาบาลศูนย์ลำปางเข้าตรวจกลุ่มเสี่ยงที่สัมผัสผู้ป่วยโควิด-19 (คุณครูชั้นม.1) ครั้งที่ 2 (วันที่ 29 พ.ย. 2564)
- ทีมงานกรมควบคุมโรค โรงพยาบาลศูนย์ลำปางเข้าตรวจกลุ่มเสี่ยงที่สัมผัสผู้ป่วยโควิด-19 (นักเรียนชั้นป.2/2) ครั้งที่ 1 (วันที่ 6 ธ.ค. 2564)
- กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานติดต่อประสานงาน ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพของหน่วยงานภายใน และภายนอกตามคำสั่งหรือหนังสือ (C) (วันที่ 7 ก.พ. 2565)
- สรุป และรายงานผลการติดต่อประสานงาน ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพของหน่วยงานภายใน และภายนอกตามคำสั่งหรือหนังสือ (A) (วันที่ 18 มี.ค. 2565)
- ประเมิน สรุปผลการดำเนินกิจกรรมและนำผลการดำเนินการไปวางแผนพัฒนาต่อไปติดต่อประสานงาน ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพของหน่วยงานภายใน และภายนอกตามคำสั่งหรือหนังสือ (A) (วันที่ 31 มี.ค. 2565)

แผนงาน : ป้องกันภาวะสุขภาพ บริการและรักษาพยาบาลแก่นักเรียน ครู และบุคลากร

โครงการ :


หน่วยงาน : งานอนามัยและพยาบาล


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep