กำหนดการ

วันที่ 15 ตุลาคม 2564

ประชุมวางแผนจัดทำคู่มือคุณภาพงาน และครูมือพัฒนาคุณภาพตนเอง

สถานที่ อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องคอมพิวเตอร์ ป.3-4)

เวลา กิจกรรม สถานที่
09:30-12:00

คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน ร่วมกับงานนโยบายและแผน ประชุมวางแผนจัดทำคู่มือคุณภาพงาน ของฝ่ายกิจการนักเรียน และครูมือพัฒนาคุณภาพตนเอง

 อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องคอมพิวเตอร์ ป.3-4)
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 25 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
- 261 คู่มือพัฒนาตนเอง มิสอภิวรรณ.docx
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.4 (310002) กิจกรรมดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาบุคลากรในฝ่าย กิจการนักเรียน

ได้แก่ การศึกษาดูงาน การอบรม การสัมมนา ฯลฯ
6.4.1 ศึกษาข้อมูล
6.4.2 วางแผนกำหนดแนวทางการพัฒนา
6.4.3 ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนการ พัฒนา
บุคลากรในฝ่ายกิจการนักเรียน ได้แก่ การศึกษาดูงาน การอบรมการสัมมนาฯลฯ ตามสายงานทั้งหน่วยงานภายในโรงเรียน และหน่วยงานภายนอกโรงเรียน
6.4.4 ดูแล กำกับ ติดตาม การส่งเสริม สนับสนุน
การพัฒนาบุคลากรในฝ่ายกิจการนักเรียน ได้แก่ การศึกษาดูงาน การอบรม การสัมมนา ฯลฯ
6.4.5 ประเมินผลการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
บุคลากรในฝ่ายกิจการนักเรียน
6.4.5 นำผลการประเมินวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.4 (310002) กิจกรรมดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาบุคลากรในฝ่าย กิจการนักเรียน
- 6.4 (310002) กิจกรรมดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาบุคลากรในฝ่าย กิจการนักเรียน (วันที่ 1 พ.ค. 2564)
- ประชุมวางการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในฝ่ายร่วมกับคณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน (วันที่ 11 มิ.ย. 2564)
- ประชุมนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (Online) (วันที่ 16 มิ.ย. 2564)
- กำกับ ติดตาม ประเมินผลการส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาบุคลากรในฝ่ายกิจการนักเรียน เพื่อนำไปพัฒนาการดำเนินงานในภาคเรียนต่อไป (วันที่ 8 ต.ค. 2564)
- ประชุมวางแผนจัดทำคู่มือคุณภาพงาน และครูมือพัฒนาคุณภาพตนเอง (วันที่ 15 ต.ค. 2564)
- ประชุมออนไลน์แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ และแนวทางสรุปรายงานตามแผนยุทธ์ศาสตร์มูลนิธิฯ ปีการศึกษา 2565 -2570 (วันที่ 27 ต.ค. 2564)
- 6.4 (310002) กิจกรรมดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาบุคลากรในฝ่าย กิจการนักเรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2565)

แผนงาน : บริหารจัดการงานฝ่ายกิจการนักเรียนให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep