กำหนดการ

วันที่ 25 มกราคม 2565

รับมอบตัวนักเรียนเข้าเรียนระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2565 (25-28 มกราคม 2565)

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 13 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.4 งานประสานงานรับนักเรียนใหม่

6.4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประสานการรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และนักเรียนแทรกชั้น
  6.4.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรม
  6.4.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานรับนักเรียน
  6.4.4 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมงานรับนักเรียน ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4
-  ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนใหม่
-  ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็ปโรงเรียน ขึ้นป้ายคัทเอาท์ ป้ายไวนิล จัดเตรียมเอกสารข้อมูลประชาสัมพันธ์ประสานงานศูนย์เด็กเล็ก/สถานที่ต่างๆ กำหนดวันเวลา และรายละเอียดที่จะไปประชาสัมพันธ์ ดำเนินการประชาสัมพันธ์
-  จำหน่ายใบสมัครประกอบด้วย ใบสมัคร ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับชั้น ปฐมวัย ป.1 ม.1 ม.4 และแผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตรการสอน CEP และSmart Tech
 -  รับสมัครนักเรียน ระดับชั้น ปฐมวัย
-   รับสมัครนักเรียน ระดับชั้น ป.1 ม.1 ม.4
-   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ประเมินความพร้อม ระดับปฐมวัย
-   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ประเมินความพร้อม ป.1 และสอบดความรู้ ม.1 ม.4
-   ประสานประชุมผู้ปกครอง และประเมินความพร้อม ระดับชั้นปฐมวัย
-  ประสานประชุมผู้ปกครอง และประเมินความพร้อม ป.1 สอบวัดความรู้ ม.1 ม.4
-  ประกาศผลประเมินความพร้อม ระดับปฐมวัย
-  ประกาศผลประเมินความพร้อม ป.1 และสอบวัด ความรู้ ม.1 ม.4
-   มอบตัวนักเรียนในระดับปฐมวัย
-   มอบตัวนักเรียนในระดับ ป.1 ม.1 ม.4
6.4.5 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงาน

6.5  การดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน ((Smart Card)
6.5.1 ศึกษาข้อมูล จัดวางแนวทางการจัดกิจกรรม
6.5.2 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานจัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน (Smart Card)
6.5.3 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมจัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน (Smart Card)
-   จัดเตรียมข้อมูลนักเรียน ชื่อ-สกุล ชั้น เลขประจำตัว นักเรียนใหม่ ชั้น อ.1 ป.1 ม.1 ม.4 
-  ประสานงานกับงานจัดซื้อเพื่อตรวจสอบราคาการจัดทำบัตรกับร้านค้า
-  ประสานงานร้านค้าที่ได้รับทำบัตรให้กับทางโรงเรียน โดยให้ข้อมูลนักเรียนของนักเรียนชั้น อ.1 ป.1 ม.1 ม.4 เพื่อทำการถ่ายรูป และจัดทำบัตรให้นักเรียน
-  ได้รับบัตร Smart Card จากร้านค้าแล้ว นำส่งให้กับนักเรียนชั้น อ.1 ป.1 ม.1 ม.4
-  ดำเนินการขอเบิกเงินค่าจัดพิมพ์ให้กับร้านค้าตามจำนวนที่ส่งพิมพ์
6.5.4 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงาน
6.5.5 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงาน
6.5.6 นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
 

6.6  การดำเนินการจัดทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียน และบุคลากร
6.6.1 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรม
6.6.2 จัดทำปฏิทินดำเนินงานจัดทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียน และบุคลากร
6.6.3 ดำเนินการประสานจัดทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียน และบุคลากร
-ประสานงานจัดซื้อโรงเรียน เพื่อจัดหาบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
-  จัดเตรียมรายชื่อนักเรียน และบุคลากร  ส่งให้กับบริษัทประกันเพื่อจัดทำบัตรประจำตัวผู้เอาประกัน 
- นำบัตรจากบริษัทประกันอุบัติเหตุที่จัดพิมพ์แจกให้กับนักเรียน และบุคลากร เพื่อไปใช้สิทธิ์ตามโรงพยาบาลกำหนด โดยไม่ต้องชำระเงิน
- ส่งเอกสารเครม ให้บริษัทเบิกคืนให้นักเรียน กรณีที่จ่ายเงินสดให้ โรงพยาบาล
6.6.4 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงาน
6.6.5 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงาน
6.6.6 นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.4 งานประสานงานรับนักเรียนใหม่
- รับมอบตัวนักเรียนเข้าเรียนชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้น ปีการศึกษา 2564 (1-30 พฤษภาคม 2564) (วันที่ 1 พ.ค. 2564)
- ถ่ายรูปนักเรียน ระดับชั้น ป.1 ป.2 (วันที่ 21 มิ.ย. 2564)
- ถ่ายรูปนักเรียน ระดับชั้น ป.3,ป.4 (วันที่ 22 มิ.ย. 2564)
- ถ่ายรูปนักเรียน ระดับชั้น ป.5,ป.6 และนักเรียน CEP (วันที่ 23 มิ.ย. 2564)
- ถ่ายรูปนักเรียนระดับชั้น ม.1,ม.2 ม.3 (วันที่ 24 มิ.ย. 2564)
- ถ่ายรูปนักเรียน ระดับชั้น ม.4 ม.5 ม.6 (วันที่ 25 มิ.ย. 2564)
- ถ่ายรูปนักเรียน ระดับปฐมวัย (28-29-30 มิ.ย. 2564) (วันที่ 28 มิ.ย. 2564)
- ถ่ายรูปนักเรียน ระดับปฐมวัย (28-29-30 มิ.ย. 2564) (วันที่ 29 มิ.ย. 2564)
- ถ่ายรูปนักเรียน ระดับปฐมวัย (28-29-30 มิ.ย. 2564) (วันที่ 30 มิ.ย. 2564)
- ถ่ายภาพ การก่อสร้างสถานที่ต่าง ๆ ภายในโรงเรียน (วันที่ 7 ก.ค. 2564)
- ประชุมกลุ่มงานธุรการเรื่องการรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 3 ก.ย. 2564)
- สัมภาษผู้ปกครอง และประเมินความพร้อมนักเรียนระดับปฐมวัย ประถมศึกษา เพื่อเข้าเรียนในภาคเรียนที่ 2/2564 ทุกวันพุธ ทุกสัปดาห์ จนถึงเปิดภาคเรียน (วันที่ 14 ก.ย. 2564)
- ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565 เพื่อเข้าศึกษาระดับปฐมวัย ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้น (วันที่ 1 ต.ค. 2564)
- ประชุมงานธุรการ รับนักเรียนใหม่ การประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน ปี 2565 (วันที่ 8 ต.ค. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน งานธุรการ/ทะเบียนนักเรียน/การเงิน เตรียมรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 15 ต.ค. 2564)
- เริ่มจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ทุกระดับชั้น (วันที่ 1 พ.ย. 2564)
- แจกใบสมัครถึงผู้ปกครองชั้นเนอสเซอรี่ ที่สนใจเรียน ห้อง CEP ในชั้น อ.1 (วันที่ 2 พ.ย. 2564)
- ถ่ายภาพ ตัวแทนคณะครูฝ่ายปฐมวัยเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อ.แม่ทะ จ.ลำปาง (วันที่ 4 พ.ย. 2564)
- เตรียมเอกสารเพื่อประชาสัมพันธ์ในการร่วม กิจกรรมเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (วันที่ 4 พ.ย. 2564)
- รวบรวมใบสมัคร ชั้นเนอสเซอรี่ ที่สนใจเข้าเรียน ห้องเรียน CEP ชั้น อ.1 (วันที่ 5 พ.ย. 2564)
- สำรวจนักเรียนชั้นเนอสเซอรี่ ที่สนใจเรียนห้อง CEP ในชั้น อ.1 (วันที่ 18 พ.ย. 2564)
- ประเมินความพร้อมนักเรียนชั้นเนอสเซอรี่ เข้าเรียน ชั้น อ.1 ห้องเรียน CEP ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 1 - 15 ธันวาคม 2564) (วันที่ 1 ธ.ค. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการงานรับนักเรียน (วันที่ 15 ธ.ค. 2564)
- ส่งหนังสือถึงผู้ปกครองชั้นเนอสเซอรี่ เพื่อยืนยันที่จะเรียนต่อในระดับชั้น อ.1 พร้อมแจ้งกำหนดการลงทะเบียนมอบตัว ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 17 ธ.ค. 2564)
- ผู้ปกครอง/นักเรียน ส่งเอกสารยืนยันสิทธิ์โควตา, ทุนเซนต์ฟิลิป และทุนเซราฟิน,รับสิทธิ์สอบรอบภายใน หรือไม่รับสิทธิ์ (วันที่ 20 ธ.ค. 2564)
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียน อ.3 ชั้น ป.1 ชี้แจงเกี่ยวกับการเรียนต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (วันที่ 21 ธ.ค. 2564)
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ป.3 (ชี้แจงการศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4) และประชุมผู้ปกครองนักเรียน ป.6(ชี้แจงการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1) (วันที่ 22 ธ.ค. 2564)
- - นักเรียนสมัครสอบรอบภายใน ป.6 ขึ้น ป.1 และ ม.3 ขึ้น ม.4 และ SMT ป.3 ขึ้น ป.4 - ผู้ปกครอง/นักเรียน มอบตัวทุน ฯ (วันที่ 27 ธ.ค. 2564)
- - ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบรอบภายในชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 (วันที่ 30 ธ.ค. 2564)
- ประกาศรายชื่อนักเรียนเพื่อเข้าเรียนต่อชั้น อ.1 ห้อง CEP ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 3 ม.ค. 2565)
- วันสุดท้ายของการจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนระดับปฐมวัยปีการศึกษา 2565 (รอบ 1) (วันที่ 6 ม.ค. 2565)
- สัมภาษณ์ผู้ปกครอง / ประเมินความพร้อมนักเรียน เข้าเรียนระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 8 ม.ค. 2565)
- มอบตัวนักเรียนเนอสเซอรี่ (ซ้ำชั้น) (วันที่ 10 ม.ค. 2565)
- รับมอบตัวนักเรียนชั้นเนอสเซอรี่ ขึ้น อ.1 ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 10 ม.ค. 2565)
- รับมอบตัวนักเรียนชั้น อ.3 ขึ้น ป.1 ห้องปกติห้อง CEP และห้อง SMT ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 12 ม.ค. 2565)
- ประกาศผลสอบรอบภายใน ปีการศึกษา 2565 - ป.3 ขึ้น ป.4 ห้องเรียน SMT - ป.6 ขึ้น ม.1 ห้องเรียนปกติ, SMT - ม.3 ขึ้น ม.4 ทุกแผนการเรียน (วันที่ 14 ม.ค. 2565)
- มอบตัวนักเรียน ป.6 ขึ้น ม.1 (ประเภทโควตา) (วันที่ 17 ม.ค. 2565)
- สอบข้อเขียน(รอบภายใน) สำหรับนักเรียนที่ไม่ได้รับสิทธิ์โควตาทุกประเภท - ป.3 ขึ้น ป.4 ห้องเรียน SMT - ป.6 ขึ้น ม.1 ห้องเรียนปกติ, SMT - ม.3 ขึ้น ม.4 ทุกแผนการเรียน (วันที่ 17 ม.ค. 2565)
- มอบตัวนักเรียน ม.3 ขึ้น ม.4 (ประเภทโควตา) และนักเรียนสอบผ่านรอบภายในทุกประเภท (วันที่ 19 ม.ค. 2565)
- ประกาศรายชื่อนักเรียนเพื่อเข้าเรียนระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 19 ม.ค. 2565)
- ประกาศผลประเมินความพร้อมนักเรียนใหม่ ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2565 (รอบ 1) (วันที่ 19 ม.ค. 2565)
- รับมอบตัวนักเรียนเข้าเรียนระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2565 (25-28 มกราคม 2565) (วันที่ 25 ม.ค. 2565)
- สรุปจำนวน นักเรียนลงทะเบียนเรียนต่อ ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 31 ม.ค. 2565)
- สรุปจำนวนนักเรียนลงทะเบียนเรียนต่อ อ.3 ขึ้น ป.1 ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 31 ม.ค. 2565)
- สอบเข้านักเรียนใหม่ ชั้นปฐมวัย (รอบ 2) และ ทุกระดับชั้น สอบข้อเขียนพร้อมสัมภาษณ์ผู้ปกครอง และสัมภาษณ์นักเรียน/ตรวจร่างกาย (ม.4) (วันที่ 5 มี.ค. 2565)
- ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 ทุกระดับชั้น (วันที่ 15 มี.ค. 2565)
- มอบตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 ระดับปฐมวัย (วันที่ 16 มี.ค. 2565)
- มอบตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 ระดับ ป.1, ม.1 (วันที่ 17 มี.ค. 2565)
- มอบตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 ระหว่างชั้น (วันที่ 17 มี.ค. 2565)
- มอบตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 ระดับ ม.4 (วันที่ 18 มี.ค. 2565)

แผนงาน : บริหารและบริการด้านงานธุรการให้เป็นตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานธุรการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep