กำหนดการ

วันที่ 13 ตุลาคม 2564

การสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 หัวข้อ"Global Compact on Education (Attempt:2) ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

เวลา กิจกรรม สถานที่
08:30-12:15

การสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 หัวข้อ "Global Compact on Educaion (Attempt: A2)" ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting  วันที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 - 12.15 น.

 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  - A2-13OctCECT.jpg
  - A2-13OctCECT-2.jpg
  - พื้นหลังและกำหนดการ A2_๒๑๑๐๑๒.jpg

• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.3 (130003) กิจกรรมสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิก

6.3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม

6.3.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมวางแผนการดำเนินกิจกรรม

- นำเสนอหนังสือเข้าเพื่อพิจารณา

6.3.3 ดำเนินงานตามกิจกรรมสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิก

- ตั้งเบิกงบประมาณดำเนินกิจกรรม

6.3.4 กำกับติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานตามกิจกรรม

6.3.5 สรุปผลการดำเนินกิจกรรมและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.3 (130003) กิจกรรมสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิก
- 6.3 (130003) กิจกรรมสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิก (วันที่ 1 พ.ค. 2564)
- ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี สภาการศึกษาคาทอลิก ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 1 ก.ค. 2564)
- ประชุมสามัญประจำปีของสภาการศึกษา คาทอลิกแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 (วันที่ 26 ก.ค. 2564)
- การสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 หัวข้อ"Global Compact on Education (Attempt:2) ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting (วันที่ 13 ต.ค. 2564)
- 6.3 (130003) กิจกรรมสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิก (วันที่ 30 เม.ย. 2565)

แผนงาน : จัดระบบการบริหารจัดการบุคลากรให้บรรลุเป้าหมายตามคู่มือบริหารงานบุคคลของโรงเรียนและมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

โครงการ :


หน่วยงาน : งานทรัพยากรมนุษย์


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep