กำหนดการ

วันที่ 12 ตุลาคม 2564

จัดประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์เนื่องในโอกาสวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน

เนื่องในโอกาสวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ทางคณะกรรมการดำเนินงาน จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องราชสักการะ ณ ลานกิจกรรม La Providence ตั้งแต่วันที่ 12 - 30 ตุลาคม 2564  เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมาหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน

 ลานกิจกรรม La Providence โiงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 6 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.9 (330009)กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตค รัชกาลที่ 9

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน    
- ออกแบบการจัดกิจกรรม   
- ประสาน กำกับ ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย 
- ประชุมติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย      
- ดำเนินการจัดกิจกรรม พิธีการ
- กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 
- ประเมินผลการจัดกิจกรรม  
- นำผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป
 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.9 (330009)กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตค รัชกาลที่ 9
- ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรม เนืองในวันคล้ายวันสวรรคตค รัชกาลที่ 9 (วันที่ 27 ก.ย. 2564)
- ประสานงาน กับคณะกรรมการดำเนินงาน จัดกิกจรรมแต่ละฝ่าย เนื่องในวันคล้าย วันสวรรคตรัชกาลที่ 9 (วันที่ 8 ต.ค. 2564)
- จัดเตรีมกิจกรรม จัดสถานที่ และอุปกรณ์ที่ใช้ในพิธี เนื่องในวันคล้าย วันสวรรคตรัชกาลที่ 9 (วันที่ 11 ต.ค. 2564)
- กิจกรรมทางวัฒนธรรม ประเพณีและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนสังคมศึกษา จัดกิจกรรมบูรณาการในรายวิชาสังคมศึกษา ฯเนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันที่ 11 ต.ค. 2564)
- จัดประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์เนื่องในโอกาสวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันที่ 12 ต.ค. 2564)

แผนงาน : จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม ให้นักเรียนมีคุณธรรมพื้นฐาน เห็นความสำคัญทางศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและวันสำคัญต่าง ๆ ของไทย และวันสำคัญสากล

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีศาสนา และวันสำคัญ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep