กำหนดการ

วันที่ 6 ตุลาคม 2564

รับการตรวจสุขภาพนักเรียนอนุบาล 3/4

สถานที่ อาคารเซนต์แมรี่(อ.3/4)

เวลา กิจกรรม สถานที่
08:40-08:40

กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน

 อาคารเซนต์แมรี่(อ.3/4)
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 56 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.3 (410003) กิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียน

6.3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียน

6.3.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานกิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียน ครั้งที่ 1

6.3.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียน

6.3.4 ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการกิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียน ครั้งที่ 2

6.3.5 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียน

- สำรวจเวชภัณฑ์และเบิกยาจากห้องพยาบาลโรงเรียนจัดยาและแบ่งการใช้ยาตามสายชั้นตั้งแต่ชั้นเนอสเซอรี่ถึงชั้นอนุบาล 3

- ตรวจสอบการใช้เวชภัณฑ์และประสานงานกับห้องพยาบาลโรงเรียน

-ดำเนินการทำความสะอาดห้องพยาบาล

- สำรวจนักเรียนที่มีน้ำหนักต่ำกว่า/สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข

- ทำจดหมายชี้แจง  และแนะนำภาวการณ์เจริญเติบโตนักเรียนให้ผู้ปกครองของนักเรียนที่มีน้ำหนักต่ำกว่า/สูงกว่าเกณฑ์  มาตรฐานรับทราบ

- จัดทำตารางส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลังกายโดยการเต้นแอโรบิกในทุกวันศุกร์

- ทำตารางเปรียบเทียบภาวการณ์เจริญเติบโตของนักเรียนก่อนและหลังการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียน

- เชิญวิทยากรมาให้ความรู้แก่คณะครูและนักเรียนระดับปฐมวัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรค  มือ  เท้า  ปาก  การดูแลรักษาความสะอาดของร่างกาย  การรักษาความสะอาดห้องเรียน  และที่อยู่อาศัยสังเกตอาการของโรค วิธีการป้องกัน  และรักษาโรค  มือเท้า  ปาก

- จัดทำเอกสารแผ่นพับ  เพื่อแจกให้กับผู้ปกครองในการแนะนำการับประทานอาหารที่มีประโยชน์และการดูแลรักษาสุขภาพปากและฟันสำหรับเด็กปฐมวัย

- ส่งรายชื่อนักเรียนที่เป็นตัวแทนในการประกวดหนูน้อยฟันสวยและมีสุขภาพดี 

ห้องเรียนละ 2 คนทุกระดับชั้น ( ชาย 1 คน ,หญิง 1 คน)

- จัดการประกวดหนูน้อยฟันสวยและมีสุขภาพดี

6.3.6  ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานกิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียน ครั้งที่ 3

6.3.7 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียน

6.3.8 สรุปผลการดำเนินกิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียน

6.3.9 นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนาในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.3 (410003) กิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียน
- 6.3 (410003) กิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียน (วันที่ 1 มี.ค. 2564)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 5 พ.ค. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานกิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียนครั้งที่1 ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 7 พ.ค. 2564)
- จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 12 พ.ค. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการกิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียน ครั้งที่2 ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 24 พ.ค. 2564)
- สำรวจเวชภัณฑ์และเบิกยากจากห้องพยาบาลโรงเรียนจัดยาและแบ่งการใช้ยาตามสายชั้นตั้งแต่เนอสเซอรี่ถึงชั้นอนุบาล3 ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 25 พ.ค. 2564)
- ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 25 พ.ค. 2564)
- งานอนามัยและพยาบาล ตรวจสุขภาพนักเรียน ระดับชั้น เนอสเซอรี่ (วันที่ 25 มิ.ย. 2564)
- ตรวจสุขภาพนักเรียนระดับปฐมวัย (วันที่ 28 มิ.ย. 2564)
- ตรวจสุขภาพนักเรียนปฐมวัย (วันที่ 29 มิ.ย. 2564)
- ตรวจสุขภาพนักเรียนฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 30 มิ.ย. 2564)
- รับการนิเทศการดำเนินกิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียน ฝ่ายปฐมวัยตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (วันที่ 12 ก.ค. 2564)
- ตรวจสุขภาพนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล 2และระดับชั้นอนุบาล (วันที่ 4 ต.ค. 2564)
- รับการตรวจสุขภาพนักเรียนอนุบาล 3/4 (วันที่ 6 ต.ค. 2564)
- รับการนิเทศการดำเนินกิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียน ฝ่ายปฐมวัยตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (วันที่ 22 พ.ย. 2564)
- ส่งรายชื่อนักเรียนที่เป็นตัวแทนในการประกวดหนูน้อยฟันสวยและมีสุขภาพดี ห้องเรียนละ 2 คนทุกระดับชั้น ( ชาย 1 คน ,หญิง 1 คน) (วันที่ 14 ม.ค. 2565)
- ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานกิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียน ครั้งที่3 (วันที่ 11 ก.พ. 2565)
- การประกวดหนูน้อยฟันสวยและมีสุขภาพดี (วันที่ 11 ก.พ. 2565)
- รับการนิเทศการดำเนินกิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียน ฝ่ายปฐมวัยตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (วันที่ 14 ก.พ. 2565)
- สรุปผลการดำเนินกิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียน (วันที่ 28 ก.พ. 2565)
- 6.3 (410003) กิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียน (วันที่ 29 เม.ย. 2565)
- นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนาในปีต่อไป (วันที่ 29 เม.ย. 2565)

แผนงาน : จัดระบบการบริหารและบริการด้านบริหารฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายปฐมวัย


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep