กำหนดการ

วันที่ 15 กันยายน 2564

ประเมินทดลองงานครูใหม่ (คณิตศาสตร์) ปีการศึกษา 2564

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

เวลา รายการ
08:30 - 15:30

การประเมินทดลองงานครูใหม่ มิสพิมพ์ผกา คำโท๊ะ ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

สถานที่:โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

ผู้รับผิดชอบ: มิสศิรินธร มาชัยวงค์
มิสณัฎฐภาส์ จันต๊ะวงค์

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 9 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.13 (130013) กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ

6.13.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม

6.13.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมวางแผนดำเนินกิจกรรม

6.13.3 ดำเนินงานตามกิจกรรม

- คัดสรรครูที่ตรงตามเป้าหมาย

- เสนอหนังสือเพื่อพิจารณาอนุมัติ

6.13.4 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรม

6.13.5 สรุปผลการดำเนินกิจกรรม

 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.13 (130013) กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ
- 6.13 (130013) กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ (วันที่ 1 พ.ค. 2564)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ (วันที่ 3 พ.ค. 2564)
- การสอบคัดเลือกครูคณิตศาสตร์ และธุรการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง (วันที่ 11 พ.ค. 2564)
- การสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่งานอนามัย พยาบาล และครูคอมพิวเตอร์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง (วันที่ 20 พ.ค. 2564)
- การสอบคัดเลือกครูผู้สอนวิชาขับร้อง และครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ (วันที่ 29 มิ.ย. 2564)
- การประเมินทดลองงานครูและบุคลากรทางการศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 2 ส.ค. 2564)
- การประเมินทดลองงานครูและบุคลากรทางการศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 3 ส.ค. 2564)
- การประเมินทดลองงานครูและบุคลากรทางการศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 4 ส.ค. 2564)
- การประเมินทดลองงานครูและบุคลากรทางการศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 5 ส.ค. 2564)
- การประเมินทดลองงานครูและบุคลากรทางการศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 6 ส.ค. 2564)
- ประเมินการปฏิบัติงาน(ครูอัตราจ้างรายปี) ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 19 ส.ค. 2564)
- ประเมินการปฏิบัติงาน(ครูอัตราจ้างรายปี) ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 20 ส.ค. 2564)
- ประเมินการปฏิบัติงาน(ครูอัตราจ้างรายปี) ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 23 ส.ค. 2564)
- ประเมินการปฏิบัติงาน(ครูอัตราจ้างรายปี) ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 24 ส.ค. 2564)
- ประเมินการปฏิบัติงาน(ครูอัตราจ้างรายปี) ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 25 ส.ค. 2564)
- ประเมินทดลองงานครูใหม่ (คณิตศาสตร์) ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 13 ก.ย. 2564)
- ประเมินทดลองงานครูใหม่ (คณิตศาสตร์) ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 14 ก.ย. 2564)
- ประเมินทดลองงานครูใหม่ (คณิตศาสตร์) ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 15 ก.ย. 2564)
- ประเมินทดลองงานครูใหม่ (คณิตศาสตร์) ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 16 ก.ย. 2564)
- ประเมินทดลองงานครูใหม่ (คณิตศาสตร์) ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 17 ก.ย. 2564)
- ประเมินทดลองงานครูใหม่ (ภาษาอังกฤษ) ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 29 ก.ย. 2564)
- ประเมินทดลองงานครูใหม่ (ภาษาอังกฤษ) ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 30 ก.ย. 2564)
- ประเมินทดลองงานครูใหม่ (ภาษาอังกฤษ) ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 1 ต.ค. 2564)
- ประเมินทดลองงานครูใหม่ (ภาษาอังกฤษ) ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 4 ต.ค. 2564)
- ประเมินทดลองงานครูใหม่ (ภาษาอังกฤษ) ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 5 ต.ค. 2564)
- ประเมินการปฏิบัติงานครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ม.4 (อัตราจ้างรายปี) ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 19 พ.ย. 2564)
- ประเมินทดลองงานเจ้าหน้าที่ VDO Editor และเจ้าหน้าที่งานอนามัย (ครั้งที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2564 (วันที่ 19 พ.ย. 2564)
- ประเมินการปฏิบัติงานครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ม.4 (อัตราจ้างรายปี) ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 22 พ.ย. 2564)
- ประเมินทดลองงานเจ้าหน้าที่ VDO Editor และเจ้าหน้าที่งานอนามัย (ครั้งที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2564 (วันที่ 22 พ.ย. 2564)
- ประเมินการปฏิบัติงานครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ม.4 (อัตราจ้างรายปี) ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 23 พ.ย. 2564)
- ประเมินทดลองงานเจ้าหน้าที่ VDO Editor และเจ้าหน้าที่งานอนามัย (ครั้งที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2564 (วันที่ 23 พ.ย. 2564)
- ประเมินการปฏิบัติงานครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ม.4 (อัตราจ้างรายปี) ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 24 พ.ย. 2564)
- ประเมินทดลองงานเจ้าหน้าที่ VDO Editor และเจ้าหน้าที่งานอนามัย (ครั้งที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2564 (วันที่ 24 พ.ย. 2564)
- ประเมินการปฏิบัติงานครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ม.4 (อัตราจ้างรายปี) ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 25 พ.ย. 2564)
- ประเมินทดลองงานเจ้าหน้าที่ VDO Editor และเจ้าหน้าที่งานอนามัย (ครั้งที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2564 (วันที่ 25 พ.ย. 2564)
- ประเมินการปฏิบัติงานครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ม.4 (อัตราจ้างรายปี) ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 26 พ.ย. 2564)
- ประเมินทดลองงานเจ้าหน้าที่ VDO Editor และเจ้าหน้าที่งานอนามัย (ครั้งที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2564 (วันที่ 26 พ.ย. 2564)
- สัมภาษณ์ครู ตำแหน่งนักจิตวิทยา (วันที่ 27 ธ.ค. 2564)
- กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ (วันที่ 29 เม.ย. 2565)
- 6.13 (130013) กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ (วันที่ 30 เม.ย. 2565)
- สรุปผลการดำเนินกิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ (วันที่ 30 เม.ย. 2565)

แผนงาน : จัดระบบการบริหารจัดการบุคลากรให้บรรลุเป้าหมายตามคู่มือบริหารงานบุคคลของโรงเรียนและมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

โครงการ :


หน่วยงาน : งานทรัพยากรมนุษย์


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep