กำหนดการ

วันที่ 20 กันยายน 2564

รับเกียรติบัตรสมาชิก TO BE NUMBER ONE ลำปาง

สถานที่ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน

รับเกียรติบัตรสมาชิก TO BE NUMBER ONE ลำปาง

 อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1 (340001)กิจกรรมบริหารงานส่งเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัย

6.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม

6.1.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดแนวทางการจัดกิจกรรม

6.1.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานการบริหารงานกิจกรรม

6.1.4 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรม

6.1.5 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินงานกิจกรรม

6.1.6 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงานกิจกรรม

6.1.7 นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1 (340001)กิจกรรมบริหารงานส่งเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัย
- ประชุมคณะกรรมการงานส่งเสริมพัฒนาความประพฤติ และระเบียบวินัย (วันที่ 25 พ.ค. 2564)
- รับรางวัล "ผู้สืบสานอนุรักษ์ผ้าไทย ประจำปี 2564" ในโครงการสืบสานและต่อยอด "ผ้าไทยใส่ให้สนุก" ตามพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา (วันที่ 15 มิ.ย. 2564)
- รางวัล TOP Volunteer Award 2021 (วันที่ 2 ก.ค. 2564)
- รางวัลเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564 และรางวัลลูกกตัญญูสร้างสรรค์สังคม เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ พ.ศ 2564 (วันที่ 28 ก.ค. 2564)
- โครงการ“เยาวชนยุคใหม่ สืบสาน งานศิลป์” ภายใต้แนวคิด ศิลปศาสตร์ตามรอยวัฒนธรรม น้อมนำสู่มรดกแผ่นดินทอง ประจำปี ๒๕๖๔ (วันที่ 1 ส.ค. 2564)
- "เยาวชนสืบสานผ้าไทย เทิดไท้องค์ราชินี " ประจำปี ๒๕๖๔ ในโครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” (วันที่ 12 ส.ค. 2564)
- โครงการ "เยาวชน และบุคคลผู้ส่งเสริมกีฬา และนันทนาการ" ประจำปี 2564 (วันที่ 23 ส.ค. 2564)
- โครงการ "การส่งเสริมพัฒนาเด็ก และเยาวชนสู่การเป็นพลเมืองโลกอย่างมีคุณภาพ The Global Citizen" (วันที่ 31 ส.ค. 2564)
- รับเกียรติบัตรสมาชิก TO BE NUMBER ONE ลำปาง (วันที่ 20 ก.ย. 2564)
- ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายนพคุณ สัตย์ธรรม นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 (วันที่ 20 ก.ย. 2564)
- ประชุมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (วันที่ 30 ธ.ค. 2564)
- ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.นพคุณ สัตย์ธรรม (น้องเพลส) ที่ได้รับรางวัล "ทูตสิ่งแวดล้อมสภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม" ดำรงตำแหน่ง "ENVIRONMENTAL AMBASSADOR 2021" ประจำจังหวัดลำปาง (วันที่ 8 ม.ค. 2565)

แผนงาน : จัดระบบและดำเนินการส่งเสริมพัฒนาความประพฤติ และระเบียบวินัย ปรับเปลี่ยนยกระดับพฤติกรรมผู้เรียนให้สอดคล้องกับการพัฒนาความรู้และทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา

โครงการ :


หน่วยงาน : งานส่งเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัย


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep