กำหนดการ

วันที่ 23 กันยายน 2564

ทำความสะอาด ห้องเรียน และห้องปฎิบัติการ อาคารปฐมวัย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

เวลา กิจกรรม สถานที่
08:30-08:30

ทำความสะอาด ห้องเรียน และห้องปฎิบัติการ อาคารปฐมวัย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

 อาคารปฐมวัย
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 7 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.8 การดูแลรักษาความสะอาดอาคารเรียนและพื้นที่ในบริเวณโรงเรียน

6.7.1 สำรวจสถานที่ ในบริเวณโรงเรียน  
6.7.2 จัดผู้รับผิดชอบในแต่ละบริเวณ และจัดตารางการปฏิบัติงาน      
6.7.3 ปฏิบัติงานตามตารางปฏิบัติงาน  
6.7.4 ติดตามการปฏิบัติงาน  
6.7.5 สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อนำไปวางแผนในการปฏิบัติงานปีการศึกษาต่อไป 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.8 การดูแลรักษาความสะอาดอาคารเรียนและพื้นที่ในบริเวณโรงเรียน
- 6.8 การดูแลรักษาความสะอาดอาคารเรียนและพื้นที่ในบริเวณโรงเรียน (วันที่ 1 พ.ค. 2564)
- เจ้าหน้าที่เทศบาล ดำเนินการพ่นยาฆ่ายุงและตรวจลูกน้ำยุงลาย (วันที่ 21 พ.ค. 2564)
- ทำความสะอาด ห้องเรียน และห้องปฎิบัติการทุกอาคารเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน (วันที่ 11 มิ.ย. 2564)
- งานป้องกันและควบคุมโรค(เทศบาลนครลำปาง) ดำเนินการสำรวจ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำ และพ่นสารเคมี (วันที่ 23 ส.ค. 2564)
- ทำความสะอาด ห้องเรียน และห้องปฎิบัติการ อาคารปฐมวัย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน (วันที่ 23 ก.ย. 2564)
- ดูดสิ่งปฏิกูลโรงอาหารใหญ่ (วันที่ 26 ต.ค. 2564)
- พ่นยาฆ่าเชื้อทำความสะอาด ห้องเรียน และห้องปฎิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน (วันที่ 27 ต.ค. 2564)
- พ่นยาฆ่าเชื้อทำความสะอาด ห้องเรียน และห้องปฎิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน (วันที่ 28 ต.ค. 2564)
- พ่นยาฆ่าเชื้อทำความสะอาด ห้องเรียน และห้องปฎิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน (วันที่ 29 ต.ค. 2564)
- Big Cleaning Day ทำความสะอาดห้องเรียน ห้องพักครู ห้องปฏิบัติการ อาคารอัสสัมชัญ รวมถึงพื้นที่สัมผัสซึ่งมีการใช้งานร่วมกัน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด - 19 (วันที่ 15 พ.ย. 2564)
- ทำความสะอาดห้องเรียน ห้องพักครู ห้องปฏิบัติการ อาคารต่างๆ รวมถึงพื้นที่สัมผัสซึ่งมีการใช้งานร่วมกัน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด - 19 (วันที่ 17 พ.ย. 2564)
- ทำความสะอาดห้องเรียน ห้องพักครู ห้องปฏิบัติการ อาคารเซนต์ฟิลิป รวมถึงพื้นที่สัมผัสซึ่งมีการใช้งานร่วมกัน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด - 19 (วันที่ 25 พ.ย. 2564)
- ทำความสะอาดห้องเรียน ห้องพักครู ห้องปฏิบัติการ อาคารเซนต์แมรี่ รวมถึงพื้นที่สัมผัสซึ่งมีการใช้งานร่วมกัน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด - 19 (วันที่ 4 ธ.ค. 2564)
- พ่นยาฆ่าเชื้อทำความสะอาด ห้องเรียน หลังการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น (วันที่ 12 ธ.ค. 2564)
- 6.8 การดูแลรักษาความสะอาดอาคารเรียนและพื้นที่ในบริเวณโรงเรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2565)

แผนงาน : ควบคุม ดูแล รักษา ตรวจสอบและซ่อมบำรุงอาคาร และสาธารณูปโภคภายในโรงเรียนให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ปลอดภัย พร้อมใช้งานเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้

โครงการ :


หน่วยงาน : งานอาคารสถานที่และอุปกรณ์


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep