กำหนดการ

วันที่ 14 กันยายน 2564

ผู้ปกครองส่งผลงานให้กับครูประจำชั้น

สถานที่ อาคารเซนต์แมรี่(ห้องวิชาการปฐมวัย)

เวลา กิจกรรม สถานที่
09:00-15:00

ผู้ปกครองส่งผลงานให้กับครูประจำชั้น

 อาคารเซนต์แมรี่
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2 (420002) กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง

6.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง

6.2.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ครั้งที่ 1

6.2.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน

6.2.4 ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ครั้งที่2

6.2.5 ดำเนินการคัดเลือกเด็กที่มีความสามารถในด้านใดด้านหนึ่งเข้าฐานกิจกรรม

- อนุบาล 1 ทุกวันอังคารของทุกสิ้นเดือน

- อนุบาล 2 ทุกวันศุกร์ของทุกสิ้นเดือน

  - อนุบาล 3 ทุกวันศุกร์ของทุก

 สิ้นเดือนและติดต่อประสานงานกับฝ่ายวิชาการและหน่วยงานภายนอกในการเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานภายนอกดำเนินการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการร่วมกับหน่วยงานภายนอก

- ดำเนินการแข่งขันตามฐานกิจกรรม

1) ภาคเรียนที่ 1

2) ภาคเรียนที่ 2

- ประกาศผลและมอบเกียรติบัตรพร้อมของรางวัลหน้าแถวหลังกิจกรรม Morning Program

6.2.6 ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่งครั้งที่3

6.2.7 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง

6.2.8 ประเมินและสรุปผลการดำเนินกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง

  6.2.9 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2 (420002) กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง
- 6.2 (420002) กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง (วันที่ 10 พ.ค. 2564)
- แต่งตั้งคณะกรรมการหนูน้อยคนเก่ง ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 11 พ.ค. 2564)
- จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 20 พ.ค. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 1 (วันที่ 20 พ.ค. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2 (วันที่ 10 มิ.ย. 2564)
- รับนิเทศการดำเนินกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตามครั้งที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 12 ก.ค. 2564)
- กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 12 ก.ค. 2564)
- ส่งรายชื่อนักเรียนประจำฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง อ.1 , อ.2 และ อ.3 โดยครูส่งรายชื่อให้ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมหนูน้อยคนเก่งทางระบบไลน์ (วันที่ 29 ก.ค. 2564)
- รับนิเทศการดำเนินกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ฝ่ายปฐมวัย ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตามครั้งที่ 2 (วันที่ 13 ก.ย. 2564)
- ผู้ปกครองส่งผลงานให้กับครูประจำชั้น (วันที่ 14 ก.ย. 2564)
- ดำเนินการตัดสิน กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ดำเนินการแข่งขันวาดภาพตามจินตนาการ หัวข้อ โลกใต้ทะเล ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 นักเรียนส่งคลิป VDO โดยครูอนุบาล 3 เป็นคณะกรรมการ การตัดสิน ฝ่ายปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 17 ก.ย. 2564)
- ดำเนินการตัดสิน กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ดำเนินการแข่งขันวาดภาพตามจินตนาการ หัวข้อ zoo ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 นักเรียนส่งคลิป VDO โดยครูอนุบาล 1 เป็นคณะกรรมการ การตัดสิน ฝ่ายปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 20 ก.ย. 2564)
- ดำเนินการตัดสิน กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ดำเนินการแข่งขันวาดภาพตามจินตนาการ หัวข้อ สวนดอกไม้ของหนู ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 นักเรียนส่งคลิป VDO โดยครูอนุบาล 2 เป็นคณะกรรมการ การตัดสิน ฝ่ายปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 21 ก.ย. 2564)
- ประกาศผลการแข่งขันกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง กิจกรรมวาดภาพตามจินตนาการ ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 22 ก.ย. 2564)
- รับนิเทศการดำเนินกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ฝ่ายปฐมวัย ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตามครั้งที่ 3 (วันที่ 22 พ.ย. 2564)
- แข่งขันทักษะวิชาการ สมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดลำปาง กลุ่มปฐมวัย (วันที่ 18 ธ.ค. 2564)
- การแข่งขัน EXTREME sports 2021 จักรยานขาไถ SURF SKATE SKATEBOARD กิจกรรมที่ 1 วันที่ 20 ธันวาคม 2564 (วันที่ 20 ธ.ค. 2564)
- มอบรางวัลกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาล 1 - 3 (วันที่ 29 ธ.ค. 2564)
- ดำเนินการแข่งขันตามฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ฝ่ายปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาล 1 ภาคเรียนที่ 2 (วันที่ 25 ม.ค. 2565)
- ดำเนินการแข่งขันตามฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ฝ่ายปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาล 3 ภาคเรียนที่ 2 (วันที่ 28 ม.ค. 2565)
- ดำเนินการแข่งขันตามฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ฝ่ายปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาล 2 ภาคเรียนที่ 2 (วันที่ 28 ม.ค. 2565)
- รับนิเทศการดำเนินกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ฝ่ายปฐมวัย ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตามครั้งที่ 4 (วันที่ 14 ก.พ. 2565)
- ประกาศผลและมอบเกียรติบัตรพร้อมของรางวัล กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ฝ่ายปฐมวัย หน้าแถวหลังกิจกรรม Morning Program (วันที่ 18 ก.พ. 2565)
- ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3 (วันที่ 28 ก.พ. 2565)
- ประเมินและสรุปผลการดำเนินกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 28 ก.พ. 2565)
- 6.2 (420002) กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง (วันที่ 29 เม.ย. 2565)
- นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป (วันที่ 29 เม.ย. 2565)

แผนงาน : จัดทำและพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ระดับปฐมวัย ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 และจัดกิจกรรมตามหลักสูตร

โครงการ :


หน่วยงาน : งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep