กำหนดการ

วันที่ 13 กันยายน 2564

นักเรียนแกนนำด้านสุขภาพ ชั้น ป.4 - ป.6 อบรม เรื่อง "การดูแลตนเองเมื่ออยู่ที่บ้านในช่วงที่มีการระบาดของ COVID-19" (กิจกรรมให้ความรู้เฝ้าระวังฯ)

สถานที่ อบรม Online ผ่าน Webex

เวลา รายการ
14.40 - 15.40

นักเรียนแกนนำด้านสุขภาพ ชั้น ป.4 - ป.6 อบรม เรื่อง "การดูแลตนเองเมื่ออยู่ที่บ้านในช่วงที่มีการระบาดของ COVID-19" (กิจกรรมให้ความรู้เฝ้าระวังฯ)

สถานที่:อบรม Online ผ่าน Webex

ผู้รับผิดชอบ: ม.สุรพงษ์ เหล่าจันตา

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 98 คน
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.4 (350004)กิจกรรมให้ความรู้เฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขภัยคุกคามผู้เรียน

6.4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

6.4.2 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินกิจกรรม

6.4.3 กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินกิจกรรม

6.4.4 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน

6.4.5 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรม

6.4.6 ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม

6.4.7 สรุปผลการประเมินและนำข้อเสนอแนะไปพัฒนาการจัดกิจกรรมปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.4 (350004)กิจกรรมให้ความรู้เฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขภัยคุกคามผู้เรียน
- 6.4 (350004)กิจกรรมให้ความรู้เฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขภัยคุกคามผู้เรียน (วันที่ 17 พ.ค. 2564)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมให้ความรู้เฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขภัยคุกคามผู้เรียน (วันที่ 4 มิ.ย. 2564)
- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินกิจกรรมให้ความรู้เฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขภัยคุกคามผู้เรียน (วันที่ 7 มิ.ย. 2564)
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินกิจกรรมให้ความรู้เฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขภัยคุกคามผู้เรียน (วันที่ 9 มิ.ย. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงานกิจกรรมให้ความรู้เฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขภัยคุกคามผู้เรียน (วันที่ 11 มิ.ย. 2564)
- กิจกรรมให้ความรู้เฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขภัยคุกคามผู้เรียน โดยบูรณาการร่วมกับกิจกรรม Homeroom ในหัวข้อวันต่อต้านยาเสพติดโลก (วันที่ 24 มิ.ย. 2564)
- กิจกรรมให้ความรู้เฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขภัยคุกคามผู้เรียน โดยบูรณาการร่วมกับกิจกรรม Homeroom ในหัวข้อวันต่อต้านยาเสพติดโลก (วันที่ 25 มิ.ย. 2564)
- กิจกรรมให้ความรู้เฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขภัยคุกคามผู้เรียน โดยบูรณาการร่วมกับกิจกรรม Homeroom ในหัวข้อ อัสสัมชัญลำปางโควิดเป็น 0 (วันที่ 28 มิ.ย. 2564)
- นักเรียนแกนนำด้านสุขภาพ ระดับมัธยมศึกษา อบรม เรื่อง "การดูแลตนเองเมื่ออยู่ที่บ้านในช่วงที่มีการระบาดของ COVID-19" (กิจกรรมให้ความรู้เฝ้าระวังฯ) (วันที่ 9 ก.ย. 2564)
- นักเรียนแกนนำด้านสุขภาพ ชั้น ป.4 - ป.6 อบรม เรื่อง "การดูแลตนเองเมื่ออยู่ที่บ้านในช่วงที่มีการระบาดของ COVID-19" (กิจกรรมให้ความรู้เฝ้าระวังฯ) (วันที่ 13 ก.ย. 2564)
- นักเรียนแกนนำด้านสุขภาพ ชั้น ป.1 - ป.3 อบรม เรื่อง "การดูแลตนเองเมื่ออยู่ที่บ้านในช่วงที่มีการระบาดของ COVID-19" (กิจกรรมให้ความรู้เฝ้าระวังฯ) (วันที่ 15 ก.ย. 2564)
- จัดอบรมกิจกรรมให้ความรู้เฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขภัยคุกคามผู้เรียน (วันที่ 8 ธ.ค. 2564)
- ประเมินผลการดำเนินกิจกรรมให้ความรู้เฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขภัยคุกคามผู้เรียน (วันที่ 28 ก.พ. 2565)
- สรุปผลการประเมินและนำข้อเสนอแนะไปพัฒนาการจัดกิจกรรมให้ความรู้เฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขภัยคุกคามผู้เรียนปีต่อไป (วันที่ 31 มี.ค. 2565)
- สิ้นสุด 6.4 (350004)กิจกรรมให้ความรู้เฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขภัยคุกคามผู้เรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2565)

แผนงาน : จัดกิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขภัยคุกคามผู้เรียน ให้มีมาตรการที่เหมาะสมกับช่วงวัยและเป็นระบบต่อเนื่อง สอดคล้องกับการพัฒนาความรู้และทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา

โครงการ :


หน่วยงาน : งานเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขภัยคุกคามผู้เรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep